နုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မိန္႔ခြန္း

Tuesday, June 19, 2012ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႔အစည္းဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း/ ေဒသဥကၠ႒မ်ား ဒုတိယဝန္ၾကီးမ်ားနွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲမ်ား ခင္ဗ်ား-

ယေန့အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္လာၾကသူအားလံုး ကိုယ္စိတ္နွစ္ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာၾကေစရန္ ဆုေတာင္း ေမတၱာပုိ႔သရင္း နႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္ -

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ စတင္တာဝန္ယူတဲ့ ပထမနွစ္မွာ နိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အရိွန္အဟုန္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ယခုနွစ္က စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွတဲ့ ဒုတိယအဆင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ နိုင္ငံေတာ္နွင့္ ျပည္သူတုိ႔ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္မႈ ကို အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း အမ်ဳိးသား ျပန္လည္စည္းလံုး ညီညြတ္ေရး၊ နိုင္ငံေတာ္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေအးခ်မ္းေရးနွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပည္သူ့ဘဝလံုျခံုေရးတုိ႔ကို အရိွန္အဟုတ္မပ်က္ တိုးတက္ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေရးဆဲြလ်ာထားျပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ မၾကာမီ တင္သြင္းမဲ့ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္း (မူၾကမ္း) ဟာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာနွစ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာနွစ္အထိ ပဥၥမကာလတို (၅) နွစ္စီမံကိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာနွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းနဲ႔ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာနွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း၊ နွစ္စဥ္ စီမံကိန္း (၂) ခုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္း မွတ္တမ္းတင္၊ အတည္ျပဳခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေနြးခ်က္မ်ားအရ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဌာနမ်ားရဲ႕ လုပ္ငန္းက႑အခ်ဳိ႕ကို ေလွ်ာ့သင့္တာေလွ်ာ့ခ်၊ တိုးသံုးသင့္တာ တိုးတက္လ်ာထားသံုးစဲြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး တစ္ဖက္ကလည္း နိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ျဖဳိးဖုိ႔အတြက္ ထပ္မံ လိုအပ္လာမဲ့ ေရရွည္အစီအမံမ်ားကို ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ ေရးဆဲြထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပဥၥမကာလတို (၅) နွစ္စီမံကိန္း (မူၾကမ္း) (၂၀၁၁-၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆) ကို လက္ရိွနိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရး အေျခအေနေပၚ မူတည္ျပီး အနာဂတ္မွာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာနိုင္မဲ့ အနီးစပ္ဆံုးအေနအထားကို ေမွ်ာ္မွန္းလ်ာထားျပီး စီမံကိန္း ေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးမွာ တိုင္ပင္ညိွနိွုင္း ေဆြးေနြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ၅ နွစ္တာ ကာလအတြင္း-

- တစ္မ်ဳိးသားလံုးရဲ႕ ျပည္တြင္းအသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး (ဂီ်ဒီပီ) ကို ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုနွစ္ ပံုမွန္ ေဈးနႈန္းအရ တစ္နွစ္ပ်မ္းမွ် (၇.၇%) တိုးတက္ရန္၊

- နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဂီ်ဒီပီမွာ လယ္ယာက႑ၾကီး၏ ပါဝင္မႈအခ်ဳိးအစားကို ၃၆.၄ ရာခိုင္နႈန္းမွ ၂၉.၂ ရာခိုင္နႈန္းသုိ႔ လည္းေကာင္း၊ စက္မႈက႑ၾကီး၏ပါဝင္မႈအခ်ဳိးအစားကို ၂၆.၀ ရာခိုင္နႈန္းမွ ၃၂.၁ ရာခိုင္နႈန္းသုိ႔လည္းေကာင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈက႑ၾကီး၏ ပါဝင္မႈအခ်ဳိးအစားကို ၃၇.၆ ရာခိုင္နႈန္းမွ ၃၈.၇ ရာခိုင္နႈန္းသုိ႔ လည္းေကာင္း အသီးသီးေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚေစရန္၊

- လူတစ္ဦးစီ၏ ပ်မ္းမွ် ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုး (Per Capita GDP) ကို အေျခခံ နွစ္ထက္ (၁.၇) ဆ တိုးတက္ေစရန္ ရည္မွန္းထားပါတယ္။

တြက္ခ်က္ ရရိွထားတဲ့ ဂီ်ဒီပီ တိုးတက္မႈနႈန္းအရ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာနွစ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာမဲ့ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ပ်မ္းမွ် တစ္ဦးက် ဂီ်ဒီပီဟာ အေျခခံနွစ္ထက္ (၁.၇) ဆ ရရိွရန္ တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အစိုးရ အေနနဲ႔ကေတာ့ ပ်မ္းမွ်တစ္ဦးက် ဂီ်ဒီပီကို အေျခခံနွစ္ထက္ (၃) ဆ တိုးတက္ေအာင္ ႀကဳိးစားခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနေရး လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆည္းနိုင္ေအာင္၊ အမွန္တကယ္ ဝင္ေငြတိုးေအာင္ ႀကဳိးစားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ငါးနွစ္အတြင္းမွာ (၃) ဆတိုးေအာင္ဆိုရင္ လူ့စြမ္းအား၊ ေငြေၾကးအရင္းအနီွး နဲ႔ နည္းပညာေပါင္းစပ္ျပီး တိုးတက္ေအာင္ ႀကဳိးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အသံုးျပဳေနတဲ့ ေငြေၾကး၊ အရင္းအနီွး ထည့္ဝင္ရင္းနီွး သံုးစဲြနိုင္မႈကို သံုးသပ္ရင္-

- နိုင္ငံေတာ္၏ အရ-အသံုးေငြစာရင္း (အစိုးရဘတ္ဂ်က္) အကန္႔အသတ္ရိွျခင္း၊

- ျပည္ပအကူအညီ အေထာက္အပံ့ (Grant) နွင့္ ေခ်းေငြ (Loan) တိုးတက္ရရိွရန္ လိုအပ္ျခင္း၊

- ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈမ်ား အရိွန္အဟုန္ျဖင့္တိုးတက္ရန္ လိုအပ္ျခင္းတုိ႔ကို အဓိက ေတြ႔ရိွရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရိွ ေငြေၾကးအရင္းအနီွး ထည့္ဝင္ရင္းနီွးနိုင္မႈ ပမာဏထက္ (၂) ဆခန္႔ တိုးတက္ရင္နီွးျမွဳပ္နံွ ေဆာင္ရြက္ နိုင္မွသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနွင့္ ဝင္ေငြေတြ တိုးတက္လာျပီး ရည္မွန္းထားတဲ့ (၃) ဆကို တိုးတက္ ရရိွမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နိုင္ငံေတာ္ အရ-အသံုး ေငြစာရင္းကိုၾကည့္ရင္ (၂၀၁၁-၂၀၁၂) ဘ႑ာနွစ္မွာ လိုေငြ (-) ၂,၁၅၉,၅၃၄ က်ပ္ သန္းရိွျပီး (၂၀၁၂-၂၀၁၃) ဘ႑ာနွစ္မွာ လိုေငြ (-) ၁,၉၅၃,၇၁၂ က်ပ္သန္းခန္႔ ျဖစ္ေပၚတာကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ နွစ္ရွည္ၾကာစြာ ျဖစ္ေပၚပါက နိုင္ငံ့စီးပြားေရးကို ထိခိုက္လာျပီး ေနာက္ဆက္တဲြ ဆိုးက်ဳိးေတြ မျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ နိုင္ငံေတာ္နွင့္ ျပည္သူတုိ႔အတြက္ အက်ဳိးရိွ ထိေရာက္မဲ့လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ထိေရာက္အက်ဳိးရိွေအာင္ အသံုးျပဳျခင္း၊ စီးပြားေရးတြက္ေျခမကိုက္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား၊ မလိုအပ္တဲ့လုပ္ငန္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အသံုးစရိတ္မ်ား ေခြ်တာျခင္းတုိ႔ကို တစ္ဖက္က လုပ္ေဆာင္ ရမွာျဖစ္သလို အျခားတစ္ဖက္ကလည္း နိုင္ငံပိုင္အခန္းက႑ကို ေလွ်ာ့ျပီး ပုဂၢလိကပိုင္ အခန္းက႑ကို ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရး (Privatization) ကို ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ ဒုတိယ အဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရး (Privatization) လုပ္ငန္းကို ထုခဲြ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ နိုင္ငံတကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔အညီ နိုင္ငံပိုင္ အခ်ဳိးအစားမ်ားေနေသာ ဆက္သြယ္ေရးက႑၊ လွ်ပ္စစ္က႑၊ စြမ္းအင္က႑၊ သစ္ေတာက႑၊ ပညာေရးက႑၊ က်န္းမာေရးက႑၊ ေငြေရး ေၾကးေရးက႑မ်ားကို က႑တစ္ခုခ်င္း ေလ့လာသံုးသပ္လ်က္ ပုဂၢလိကပိုင္ အခ်ဳိးအစားသုိ႔ ပိုင္ဆိုင္မႈအခ်ဳိ႕ ကူးေျပာင္းေပးရင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေအာင္ အားေပးျမွင့္တင္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးဌာနတစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္နွင့္ အခ်ဳိးအစားပါဝင္မႈကို ျပည္လည္စိစစ္၊ သံုးသပ္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေအာင္ ဒုတိယသမၼတဦးေဆာင္တဲ့ “ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မရွင္အသစ္” ကို ျပင္ဆင္ ဖဲြ႔စည္းေပးျပီး ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဌာနမ်ားအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ တာဝန္ယူရတဲ့က႑နဲ႔ ဌာနရဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ မည္သည့္လုပ္ငန္းေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္ (Reform Strategy) ကို ခ်မွတ္ေရးဆဲြ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Reform Strategy ေရးဆဲြနိုင္ေရးအတြက္ကိုလည္း အမ်ဳိးသား စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရးအၾကံေပးေကာင္စီအဖဲြ႔ဝင္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ညိွနိွုင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကလုိ႔ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္မဲ့ အစီအမံအဆင့္တစ္ခုကို ေရာက္ရိွခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ က႑စီမံကိန္း တစ္ခုခ်င္းအတြက္ ဖြံ႔ျဖဳိးမႈစီမံကိန္း (Development Plan) မ်ားကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဌာနအသီးသီးက ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္ေနသကဲ့သုိ႔၊ တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကလည္း ေဒသနၱရဖြံ႔ျဖဳိးေရးစီမံကိန္း၊ ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖဳိးေရးစီမံကိန္း၊ ေက်းရြာဖြံ႔ျဖဳိးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို အေသးစိတ္ေရးဆဲြ ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆင့္ဆင့္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ဖဲြ႔စည္းေဆာင္ရြက္ေနတာကို ေတြ႔ရိွရပါတယ္။ စတင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ခိ်န္ျဖစ္လုိ႔ အကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရိွေနမွာျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားအကူအညီျဖင့္ ပိုမိုသိရိွနားလည္ ေဆာင္ရြက္လာနိုင္မယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ျပည္ေထာင္စုျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနနဲ႔ တစ္နိုင္ငံလံုးမွာရိွတဲ့ ျမိဳ႕အားလံုးကို ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းေတြ ေရးဆဲြဖုိ႔ႀကဳိးစားေပမဲ့ ျမိဳ႕အားလံုးတစ္ျပိဳင္နက္တည္း ကိုင္တြယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ လူအား၊ ေငြအားနဲ႔ အမွန္တကယ္ လိုအပ္မႈအေနအထား ရိွ/မရိွ သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားကလည္း မိမိတုိ႔ရဲ႕ ျမိဳ႕နယ္အားလံုးအေပၚ ျခံဳငံုေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္ရင္ ျပည္သူေတြ လတ္တေလာ ျမိဳ႕ကြက္၊ ရြာကြက္ ခဲ်႕ေပးရန္လိုတဲ့ ျမိဳ႕နယ္၊ ေသာက္သံုးေရဖူလံုေရးနွင့္ သစ္ေတာသစ္ပင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရး ဦးစားေပး လုပ္ေပးရမဲ့ ျမိဳ႕နယ္၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရိွေရးအတြက္ နွစ္တိုနွစ္ရွည္စိုက္ခင္းမ်ား၊ စက္မႈလက္မႈနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဦးစားေပးထူေထာင္ရမဲ့ ျမိဳ႕နယ္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး ဦးစားေပးလုပ္ရမဲ့ ျမိဳ႕နယ္ေတြ စာရင္းေပၚထြက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္အေပၚ ဦးစားေပးျမိဳ႕နယ္မ်ားကို နွစ္အလိုက္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေအာင္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္ (priority) မ်ား ေရးဆဲြထားျပီး ဘတ္ဂ်က္၊ နိုင္ငံျခားအကူအညီအေထာက္အပံ့၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရင္းနီွးျမုပ္နံွမႈေတြ ဘယ္လိုရေအာင္ ႀကဳိးစားမလဲ၊ ဘယ္လိုခဲြေဝသံုးစဲြ မလဲဆိုတာကို နွစ္အလိုက္ အဆင့္ဆင့္စီမံကိန္း(Plan) ေရးဆဲြျခင္းဟာ ျမိဳ႕ရြာဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းေရးဆဲြ ေဆာင္ရြက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

နိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ပဥၥမကာလတို ငါးနွစ္စီမံကိန္းေရးဆဲြ အတည္ျပဳျပီးတဲ့ေနာက္ နွစ္သံုးဆယ္ နွစ္ရွည္စီမံကိန္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးဆဲြျခင္းလုပ္ငန္းအျပင္ အမ်ဳိးသားဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း(National Development Plan) ကို -

-ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖဳိးေရးနဲ႔ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံကိန္း
- လူ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း

- ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈ စီမံကိန္း

- ကုန္သြယ္မႈက႑ ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း

- စက္မႈဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း

- ဘ႑ာေရးနွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ ဖံြျဖဳိးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း

- ေဒသနၱရ စီမံကိန္းမ်ား

- က႑အလိုက္ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ (Comprehensive Development Plan) အျဖစ္ ဆက္လက္ေရးဆဲြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဌာနမ်ားနဲ႔ တိုင္းေဒသၾကီးျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကလည္း (ဂီ်ဒီပီ) တိုးတက္ေရးထက္ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္အိမ္ေထာင္ခ်င္းရဲ႕ ဝင္ေငြတိုးတက္ေရးနဲ႔ လူမႈစီးပြားေရးဘဝ ျမင့္မားတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္သူလူထု ဗဟိုျပဳဖံြျဖဳိးတိုးတက္ေရး (People-Centered Development) လုပ္ငန္းေတြကို ဦးစားေပးျပီး၊ အစီအမံရိွရိွနဲ႔ ေျမျပင္မွာ အမွန္တကယ္တိုးတက္ေအာင္ က်ဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကဖုိ႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကား လိုပါတယ္။

ဒုတိယပိုင္းအေနနဲ႔ ဆက္လက္ ေျပာၾကားလိုတာကေတာ့ နိုင္ငံျခားအကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ားကို ထိေရာက္စြာရယူအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသားဖံြျဖဳိးတိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (National Development Goals) နဲ႔ ကမ0x081ဘာ့ကုလသမဂၢေထာင္စုနွစ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (Millennium Development Goals) ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရးျဖစ္ပါတယ္။

ဖံြျဖဳိးဆဲနိုင္ငံမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ အဲဒီနိုင္ငံေတြရဲ႕ ဖံြျဖဳိးတိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (Development Goals) နဲ႔ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး စတဲ့ ေထာင္စုနွစ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (Millennium Development Goals) ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကဳိးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရာမွာ နိုင္ငံရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ေငြတစ္ခုတည္းနဲ႔ မလံုေလာက္တဲ့အတြက္ နိုင္ငံတကာအကူအညီ အေထာက္အပံ့ (Grant/Aid)၊ ေခ်းေငြ(Loan) နဲ႔ နည္းပညာအကူအညီမ်ား ရယူ ေဆာင္ရြက္ၾကရပါတယ္။ ဒီလိုရယူေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ကူညီေထာက္ပံ့ၾကတဲ့နိုင္ငံမ်ား၊ အလႉရွင္မ်ားအေနနဲ႔ 0x158င္းတုိ႔ ကူညီေထာက္ပံ့လိုတဲ့က႑နဲ႔ နယ္ေျမ/ ဧရိယာ ဦးစားေပးမႈ အစီအစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွၾကျပီး အကူအညီရယူတဲ့ နိုင္ငံကလဲ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ဦးစားေပးက႑နဲ႔ နယ္ေျမမ်ားကို မိမိတုိ႔ရဲ႕ ဖြံ႔ျဖဳိးမႈစီမံကိန္း (Development Plan) နဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာ(Reform Strategy) လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ားနဲ႔ အက်ဳိးရိွ ထိေရာက္ေအာင္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိကရင္းနီွးျမွဳပ္နံွသူမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ ျပန္ရခ်က္ နည္းလုိ႔ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈ မျပဳလုပ္ခ်င္တဲ့ နယ္ေျမေဒသမ်ား၊ အစြန္အဖ်ားေဒသမ်ားကို အစိုးရဘတ္ဂ်က္နဲ႔ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ (Grant/aid) ကို ဦးစားေပးသံုးစဲြျပီး၊ ပုဂၢလိကရင္းနီွးျမွဳပ္နံွသူက စီးပြားေရး တြက္ေျခကိုက္ျပီး ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွခ်င္တဲ့ နယ္ေျမမ်ားမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈ (Investment) နဲ႔ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြ (Loan) ကိုေတာ့ အတိုးနႈန္း၊ ျပန္ဆက္ရမဲ့ ကာလနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မဲ့လုပ္ငန္းစီမံကိန္း (Project) ကို စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈ၊ အက်ဳိးအျမတ္ျပန္ေပၚနိုင္မႈ၊ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္နိုင္မႈ စတဲ့အေျခအေနေတြနဲ႔ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးအရ ခ်က္ခ်င္း အက်ဳိးအျမတ္ မေပၚနိုင္ေသာ္လည္း နိုင္ငံနဲ႔လူမ်ဳိးအတြက္ ေရရွည္အက်ဳိးရိွမဲ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လွ်ပ္စစ္၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ လမ္း၊ တံတား၊ ဆိပ္ကမ္း စတဲ့အေျခခံ အေဆာက္အဦ ဖြံ႔ျဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာေတာ့ လိုအပ္ခ်က္အရ သံုးၾကရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နိုင္ငံတကာ အေတြ႔အၾကံု​ေတြအေပၚ မူတည္ျပီး ထိေရာက္ေသာ နိုင္ငံျခားအကူအညီ အေထာက္အပံမ်ား စီမံခန္႔ခဲြမႈ (Effective Aid Management) ရရိွရန္အတြက္ နိုင္ငံ​ေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ နိုင္ငံျခားအကူအညီ အေထာက္အပံ စီမံခန္႔ခဲြေရးဗဟိုေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ နဲ႔ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရးအၾကံေပးေကာင္စီ တုိ႔ကို ဖဲြ႔စည္းခဲ့ျပီး နိုင္ငံျခား အကူအညီ အေထာက္အပံ့ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စီမံခ်က္မ်ား စနစ္တက် ေရးဆဲြျပီး စီမံခန္႔ခဲြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဌာနမ်ားနဲ႔ တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္ အစိုးရဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ား အေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ရဲ႕ က႑စီမံကိန္း၊ ေဒသနၱရစီမံကိန္းမ်ားနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗု်ဟာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔ အညီ နိုင္ငံျခားအကူအညီ ( Grant/Aid ) အသံုးျပဳရန္လိုအပ္သည့္ ဦးစားေပးက႑မ်ားနွင့္ ဦးစားေပး နယ္ေျမမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေခ်းေငြ (Loan) ရယူ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဌာနမ်ားက တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္ မ်ားနွင့္ ညိွနိွုင္းျပီး မိမိတုိ႔တာဝန္ယူ၍ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္၊ နိုင္ငံေတာ္နွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးရိွ ထိေရာက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးကကဲ့သုိ႔ Top-Down ခဲြေဝခ်ထားမႈမ်ဳိး ေဆာင္ရြက္မွာမဟုတ္ဘဲ နိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းနွင့္အညီ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ ဦးစားေပးက႑နွင့္ နယ္ေျမမ်ားကို ေအာက္ေျခအဆင့္ကစျပီး Bottom-Up လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ တင္ျပေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဌာနမ်ား ( ဥပမာ-ဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ ) ကလည္း မိမိတုိ႔၏ က႑အလိုက္ ေခ်းေငြမည္မွ် ရယူ၍ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွလွ်င္ တိုးတက္မႈ မည္မွ်ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ကို တြက္ခ်က္ျပီး တာဝန္ယူ၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ားက မိမိတုိ႔တာဝန္ယူတဲ့ က႑တိုးတက္ေအာင္ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မယ္ဆိုရင္ Calculated Risk ျဖင့္ နိုင္ငံျခားေခ်းေငြရယူျပီး ရဲရဲတင္းတင္း တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္သြားမွသာ တိုင္းျပည္တိုးတက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လူမႈစီးပြားေရး မထိခိုက္မဲ့ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈေတြကို ေရြးခ်ယ္ျပဳလုပ္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရာမွာ အလုပ္ရရံုသက္သက္ မဟုတ္ဘဲ ထိုက္သင့္ေသာ အေျခခံလုပ္ခလစာမ်ား ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရရိွေရးအတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနနဲ႔ အျခားနိုင္ငံမ်ားနည္းတူ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ ဥပေဒတစ္ရပ္ ေရးဆဲြျပီး လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းရန္ စီစဥ္ထားပါတယ္။

ဘတ္ဂ်တ္နဲ႔ နိုင္ငံျခားအကူအညီ အေထာက္အပံကိစၥ ေျပာၾကားျပီးတဲ့ေနာက္ တတိယပိုင္းမွာ နိုင္ငံဖြံ႔ျဖဳိး တိုးတက္မႈအတြက္ အဓိက်တဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈ တိုးတက္ေရးအတြက္ ႀကဳိးပမ္းလုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ ​ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွသူမ်ား အတြက္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ဟာ အေရးၾကီးျပီး လုပ္သာကိုင္သာရိွဖုိ႔ လိုသလို ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးမႈရိွမွသာ လာေရာက္ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လိုအပ္တဲ့ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို နိုင္ငံတကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား နွင့္အညီ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြခဲ့ျပီး မၾကာမီမွာ နိုင္ငံျခား ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈ ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳျပဋ0x081ဌာန္းနိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ျပီး ျမန္မာ့ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒ ( မူၾကမ္း) ကို ေရးဆဲြျပီး ျဖစ္၍ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားနဲ႔ စီးပြားေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ သေဘာထားအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူျပီးပါက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္မႈကို နိုင္ငံတကာနွင့္ ရင္ေပါင္တန္းနိုင္ရန္အတြက္ ကုန္သြယ္မႈနွင့္ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈ တုိ႔ဟာ အဓိက ေမာင္းနွင္အားျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားနဲ႔ လူမႈစီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈမ်ားကို တစ္ဖက္က တိုးတက္ေအာင္ ႀကဳိးပမ္းရမွာ ျဖစ္သလို တစ္ဖက္ကလည္း မိမိနိုင္ငံနွင့္လူမ်ဳိး အက်ဳိးစီးပြား မထိခိုက္ေရး၊ နိုင္ငံဂုဏ္သိက0x081ခာ မထိခိုက္ေရး၊ နိုင္ငံအခ်ဳပ္အျခာအာဏာ မထိခိုက္ေရးနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မထိခိုက္ေရးတုိ႔ကိုလည္း ရပ္တည္ေစာင့္ထိန္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမသယံဇာတ၊ ေရသယံဇာတ၊ သစ္ေတာသယံဇာတ၊ သတၱုသယံဇာတ စသည့္ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေနာင္သားစဥ္ေျမးဆက္အထိ စနစ္တက်သံုးစဲြနိုင္မဲ့ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္မႈ (Sustainable Development) ရရိွေရးကို စနစ္တက် စီမံတြက္ခ်က္ အသံုးျပဳ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အလ်ဥ္းသင့္လုိ႔ ျမိဳ႕ရြာဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားနွင့္ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အျခားနိုင္ငံမ်ားနွင့္မတူဘဲ အခက္အခဲေတြ႔ေနရတဲ့ ကိစၥရပ္တစ္ခုကေတာ့ ေျမအသံုးခ်မႈ (Land use) ေျမကစားမႈ (Land Speculation) စတဲ့ ေျမယာ ျပႆနာမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံအခ်ဳိ႕ကို ၾကည့္ရင္ ကိုယ့္နိုင္ငံထက္သာတဲ့ ျမိဳ႕ျပ-ေက်းရြာ ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ လူေနမႈအဆင့္အတန္းနဲ႔ လူမႈ စီးပြားေရးဘဝ ျမင့္မားတိုးတက္မႈ အေျခအေနကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျခားနိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းနိုင္ဖုိ႔အတြက္ ေဒသနၱရဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း(Regional Development Plan)၊ ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း(City Development Plan)၊ ျမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း (Township Development Plan)၊ ေက်းရြာဖြံ႔ျဖဳိး တိုးတက္ေရးစီမံကိန္း (Village Development Plan) တုိ႔ကို ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ကစျပီး ေကာ္မတီမ်ား ဖဲြ႔စည္းေရးဆဲြ ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမိဳ႕နယ္တစ္နယ္ရဲ႕ အက်ယ္အဝန္း၊ လူဦးေရ အခ်ဳိးအစားနဲ႔ ျပည္သူတုိ႔၏ ေနမႈထိုင္မႈလိုအပ္ခ်က္၊ ျပည္သူတုိ႔၏ စားေသာက္မႈ လိုအပ္ခ်က္နွင့္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း လိုအပ္ခ်က္တုိ႔ အတြက္ လယ္ယာေျမမ်ား၊ နွစ္ရွည္စိုက္ခင္းၾကီးမ်ားနွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ၊ သစ္ေတာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ နဲ႔ ျပည္သူတုိ႔၏ ေသာက္သံုးေရ လိုအပ္ခ်က္ ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခအေနနွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ သြားလာေရး လိုအပ္ခ်က္၊ လွ်ပ္စစ္၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး စသည့္ ျပည္သူတုိ႔ လိုအပ္ခ်က္ကိစၥအဝဝကို ျဖည့္ဆည္းနိုင္ရန္အတြက္ ျမိဳ႕ရြာဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားနွင့္ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ (Land Use Policy) နွင့္ ေျမအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခဲြေရး(Land Use Management) တုိ႔ကို စနစ္တက် စီမံ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လာပါတယ္။

သစ္ေတာေျမနွင့္ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ား၊ အျခားေျမမ်ားတြင္ တရားမဝင္က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ရာမွ 0x158င္းတုိ႔ လက္ငုတ္လက္ရင္း ပိုင္ဆိုင္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ျပီး အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခဲြမႈမွာ အခက္အခဲရိွလာတဲ့ အတြက္ အျခားနိုင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ ေျမဟက္တာ မ်ားစြာကို ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈအတြက္ ခြင့္ျပဳမေပးနိုင္တဲ့အေျခအေနမ်ား၊ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ေနရာအနံွအျပားမွာေတြ႔ရိွရပါတယ္။

နွစ္တိုနွစ္ရွည္ စက္မႈကုန္ၾကမ္းနဲ႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္နိုင္ရန္ မိမိတုိ႔၏ ျပည္သူမ်ားကို သစ္ေတာေျမနွင့္ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ား၌ တရားမဝင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ျခင္းအစား ျမိဳ႕ကြက္ ရြာကြက္မ်ား စနစ္တက် ထူေထာင္ေနရာ ခ်ထားေပးျခင္း ၊ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ လယ္ယာေျမမ်ားခ်ထားစီမံ ေပးျခင္း တုိ႔ကို စုစည္းျပဳလုပ္ေပးလ်က္ သစ္ေတာ၊ သစ္ပင္နဲ႔ နွစ္ရွည္ပင္မ်ား၊ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈ စီးပြားေရးစိုက္ခင္း ၾကီးမ်ား ေျပာင္းလဲထူေထာင္ေပးနိုင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းျခင္းျဖင့္ ေရရွည္ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ျဖစ္ထြန္းေစလ်က္ ေဒသဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရး၊ ျပည္သူတုိ႔၏အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းနွင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ၊ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းျမင့္မားမႈတုိ႔အတြက္ ေျမယာစနစ္တက် စီမံခန္႔ခဲြနိုင္ေရးအတြက္ ေျမယာစနစ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး (Land Reform) ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အခိ်န္က်ေရာက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ေျမယာအသံုးခ်မႈ မူဝါဒမ်ား ေရးဆဲြျပီး ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔အညီ ေျမယာခဲြေဝအသံုးခ်မႈ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အတြက္ ျမိဳ႕ရြာဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားနွင့္ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာခဲြေဝအသံုးခ်မႈ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ ကို ဖဲြ႔စည္းထားျပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဌာနမ်ားနဲ႔ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ျမိဳ႕ရြာဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈစီမံကိန္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ သတၱု၊ ေက်ာက္မ်က္ ၊ စြမ္းအင္ ၊ တြင္းထြက္ ပစၥည္းမ်ား ရွာေဖြထုတ္လုပ္မႈ၊ စိုက္ခင္းၾကီးမ်ားနွင့္ ေမြးျမူေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ အဆိုပါ ေကာ္မတီသုိ႔ ​ေျမယာ ခဲြေဝ အသံုးခ်ေရး စိစစ္အတည္ျပဳေပးနိုင္ရန္ ေပးပုိ႔တင္ျပ ညိွနိွုင္းေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းေကာ္မတီမွ စိစစ္ျပီးပါက ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ႔နွင့္ ၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈေကာ္မရွင္၊ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္၊ ေျမလြတ္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီနွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသုိ႔ ျဖန္႔ေဝညိွနိွုင္း ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေျမယာနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေျမဧရိယာ ခဲြေဝ အသံုးျပဳသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံု ကဲြျပားျပီး လက္ေတြ႔ေျမျပင္၌ စီမံခန္႔ခဲြနိုင္ျခင္း မရိွသည့္ အေျခအေနမွ နိုင္ငံတကာနွင့္အညီ ၊ ေခတ္နွင့္အညီ လက္ေတြ႔ စီမံခန္႔ခဲြနိုင္သည့္ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပန္လည္ညိွနိွုင္းေရးဆဲြ အတည္ျပဳ ျပဋ0x081ဌာန္းေဆာင္ရြက္သြားမွသာ ထိေရာက္တဲ့ စီမံခန္႔ခဲြမႈကို ေဆာင္ရြက္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမိဳ႕ကြက္၊ ရြာကြက္၊ အိမ္ကြက္၊ စိုက္ကြက္နွင့္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ကြက္မ်ားကိုလည္း တိက်မွန္ကန္စြာ စာရင္းေကာက္ယူ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းျခင္း၊ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္မႈမ်ားကို အခြန္အေကာက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ညိွနိွုင္း၍ ပိုင္ဆိုင္မႈစာရင္း မ်ား တိက်မွန္ကန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း အေျခခံ ခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ ေဒသမ်ားအေနနဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီးဌာနနွင့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီးဌာနမ်ား ညိွနိွုင္းျပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားနဲ႔ ေရြ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ နယ္စပ္ေဒသ ေတြမွာ ေနေရးထိုင္ေရး၊ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေရးနွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွရံုသာမက အျခားနိုင္ငံမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ေနရသူမ်ား၊ မိမိေဒသမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္နိုင္ရန္-

- ျမိဳ႕ရြာဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားနွင့္အညီ စနစ္တက် ေနရာခ်ထားေပးျခင္း၊

- ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈစီးပြားေရး၊ အေျခအေနမ်ား ျပည့္စံုေအာင္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊

- စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမူေရးလုပ္ငန္း၊ စက္မႈလက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ပိုင္တစ္နိုင္ အဆင့္မွ စီးပြားျဖစ္ အဆင့္သုိ႔ ကူးေျပာင္းနိုင္ရန္ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ခင္းၾကီးမ်ား၊ စီးပြားျဖစ္ ေမြးျမူေရး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းၾကီးမ်ား၊ စက္ရံုစုၾကီးမ်ား၊ စနစ္တက် ထူေထာင္ေပးျခင္း၊

- ယင္းကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ရိွလာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လက္လီအဆင့္မွ လက္ကား ကုန္စည္ဒိုင္ၾကီးမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မ်ားအျဖစ္ ​​ေဈးကြက္ဖြံ႔ျဖဳိးေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊

- နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား တိုးခဲ့်ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔မွသာ မိသားစုနဲ႔ခဲြခြာျပီး အခက္အခဲၾကားက ျပည္ပသုိ႔သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကရတဲ့ ျပည္သူမ်ား အေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ေဒသဖြံ႔ျဖဳိးလာတာနဲ႔အမွ် ျပန္လည္လာေရာက္လုပ္ကိုင္နိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူ နိုင္ငံတကာမွာ ေရာက္ရိွေနျပီး ေအာင္ျမင္ေနၾကတဲ့ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းက႑ အလိုက္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုလည္း နိုင္ငံဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔အတူ လာေရာက္လက္တဲြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါလုိ႔ လိွုက္လဲွစြာ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။

စတုတၳပိုင္းအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္က႑ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္ လက္တေလာလိုအပ္ခ်က္၊ ေရတိုလိုအပ္ခ်က္နွင့္ ေရရွည္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ စီမံကိန္းေရးဆဲြေဆာင္ရြက္မဲ့ ကိစၥမ်ားနဲ႔စပ္လ်ဥ္းျပီး ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ယခင္ အစိုးရအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္က႑ဖံြျဖဳိး တိုးတက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို အာရံုစိုက္ျပီးေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအားဝန္ၾကီးဌာနနဲ႔ အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ၾကီးဌာနဆိုျပီး ဖဲြ႔စည္းတာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုနွစ္အထိ သာမန္အသံုးစရိတ္နဲ႔ ေငြလံုးေငြရင္းအပါအဝင္ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘ႑ာေငြ စုစုေပါင္းက်ပ္သန္း (၂,၈၀၂,၈၉၇) နွင့္ နိုင္ငံျခားေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းေလးခုအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆.၇) ဘီလီယံေက်ာ္ သံုးစဲြခဲ့ျပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား တိုးတက္ထုတ္လုပ္ေရး ႀကဳိးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၁၉၈၈ ခုနွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မႈစုစုေပါင္း ကီလိုဝပ္နာရီသန္းေပါင္း (၂,၂၂၆) ရိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနွစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ စုစုေပါင္းကီလိုဝပ္ နာရီသန္းေပါင္း (၉,၇၁၁) အထိ တိုးတက္ထုတ္လုပ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ရာတြင္ တိုးတက္လာေသာလူဦးေရနွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား တိုးတက္သံုးစဲြလာမႈ ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမွာ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာမီကလဲ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းခဲ့မႈအေပၚ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီးလိုအင္ဆႏၵကို ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပနဲ႔ဆက္သြယ္ျပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖည့္ဆည္းေပးမဲ့ လက္တေလာအစီအစဥ္မ်ားကို အျမန္စီမံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ရာတြင္ ေရတိုေရရွည္အတြက္ ျပည္သူတုိ႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္မႈ အတြက္ စြမ္းအင္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္က႑ကို ခိ်တ္ဆက္စနစ္တက် စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန့စီမံကိန္းေကာ္မရွင္မွာ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စြမ္းအင္ကိစၥ အရပ္ရပ္အတြက္ အမ်ဳိးသားစြမ္းအင္ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ (National Energy Management Committee) ကိုဖဲြ႔စည္းျပီး ေရတို၊ ေရရွည္အစီအမံမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း(National Electricity Plan) ကို အမ်ဳိးသားစြမ္းအင္မူဝါဒ (National Energy Policy) နွင့္အညီ ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ေရးဆဲြ ျပီးရင္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္သြားရမဲ့ ေရနံ၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔၊ ေက်ာက္မီးေသြး စတဲ့ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ားကို ေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖၚသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ မိမိနိုင္ငံရဲ႕ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ကို ကုန္ၾကမ္းအတိုင္း ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်မႈ မွ နိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သာမက ဓါတ္ေျမျသဇာလိုအပ္ခ်က္၊ ေရနံဓါတု ထုတ္ကုန္ပစၥည္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေရရွည္မွာ ျပည္သူလူထု ဗဟိုျပဳ ဖြံ႔ျဖဳိးမႈ (People-Centered Development) နွင့္အညီ ျပည္သူ့ကုန္စည္ (Public Goods) မ်ားကို ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီေအာင္ ဦးစားေပးအျဖစ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားစြမ္းအင္စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီအေနနဲ႔ ေရတို၊ ေရရွည္အစီအမံမ်ား ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္ရာမွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖူးမဲ့အပိုင္း၊ ေဒသအစိုးရမ်ားက ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖူးမဲ့အပိုင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုဂၢလိကရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးမဲ့အပိုင္းမ်ားကို နိုင္ငံတကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးယခင္အစိုးရက ေရအားလွ်ပ္စစ္တစ္ခုတည္းအေပၚ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္နွင့္ ျဖန္႔ျဖူးမႈစရိတ္ကို အဓိကအေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ျပည္သူတုိ႔၏ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လိုအပ္ခ်က္အရ ေနရာေဒသ၊ ေရေျမ၊ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ အေျခအေနအလိုက္ ျပည္သူတုိ႔၏ လက္ခံ ဝယ္ယူသံုးစဲြနိုင္မည့္ အေျခအေနေပၚ မူတည္ျပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္သာမက သဘာဝဓါတ္ေငြ႔၊ ဒီဇယ္၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေနအား၊ ေလအားနွင့္ အျခားဇီဝနွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေလာင္စာတုိ႔မွ ထုတ္လုပ္နိုင္သမွ် ထုတ္လုပ္ျပီး ျဖန္႔ေဝေပးေရး ႀကဳိးပမ္းရန္ လိုအပ္လာျပီျဖစ္ပါတယ္။

စက္မႈနိုင္ငံျဖစ္ေရးနဲ႔ စက္မႈဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရးကို ဦးတည္ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ အဓိက အလိုအပ္ဆံုး ျဖစ္တဲ့ စြမ္းအင္က႑ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရးနဲ႔ စက္မႈက႑ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရးတုိ႔ဟာ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မီွခို ေနတာေၾကာင့္ (Energy Plan) နဲ႔ (Industrial Development Plan) ေတြကို စနစ္တက် ေရးဆဲြခ်မွတ္နိုင္မွ သာလွ်င္ နိုင္ငံနွင့္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ကုန္စည္နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တိုးတက္စီမံ ေဆာင္ရြက္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာအသံုးျပဳတဲ့ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ေလာင္စာတန္ဖိုးနွင့္ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္၊ ခရီးအကြာအေဝး အလိုက္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈစရိတ္စက အေပၚမူတည္၍ နိုင္ငံတကာေဈးနႈန္းမ်ားနွင့္အညီ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွသူနွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝယ္ယူ သံုးစဲြသူ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ အဆင္ေျပမည့္ ေဈးနႈန္းမ်ားညိွနိွုင္းျပီး ေဈးနႈန္းမူဝါဒ (Pricing Policy) ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ လိုအပ္သကဲ့သုိ႔ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအပိုင္းမွ နွစ္စဥ္ တိုးခဲ့်ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးႀကဳိးပမ္းမည့္ အစီအစဥ္မ်ားနွင့္ ပုဂၢလိကနွင့္ ဖက္စပ္ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ပုဂၢလိကရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အျခားနိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ေရရွည္ျဖစ္နိုင္မည့္ အစီအမံမ်ားကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံပိုင္ အခန္းက႑ အခ်ဳိးအစားနွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ အခ်ဳိးအစား ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္မဲ့ အစီအစဥ္မ်ားကို အမ်ဳိးသားစြမ္းအင္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီနွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္၊ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈေကာ္မရွင္တုိ႔ ပူးေပါင္းျပီးသက္ဆိုင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက ညိွနိွုင္းေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ ေျပာၾကား လိုပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္-

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ စတင္တာဝန္ယူတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလမွာ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ပကတိလက္ရိွ အေျခအေနအေပၚ မူတည္စဥ္းစားျပီး စီးပြားေရးမူဝါဒ (၄)ရပ္ ခ်မွတ္၍ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းကို ေရးဆဲြထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမစီးပြားေရးမူဝါဒကေတာ့ ျပည္သူအမ်ားစု ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အရိွန္အဟုန္မပ်က္ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရင္း အျခားနိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းျပီး တိုးတက္ဖြံ႔ျဖဳိးေအာင္ စက္မႈက႑ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေရးအတြက္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖဳိးေရးနဲ႔ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑မွာ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာေရးဟာ အဓိကက်ပါတယ္။ အစိုးရအ​ေနနဲ႔လည္း ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖဳိးေရးနဲ႔ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အာရံုစိုက္ ျပီး လုပ္နိုင္ေအာင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖဳိးေရး ဦးစီးဌာနတစ္ခု တိုးခဲ့်ဖဲြ႔စည္းေပးျပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ အာရံုစိုက္ ျမွင့္တင္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑နဲ႔ စက္မႈက႑မွာ ျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွလာေစမဲ့ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးထူေထာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရဲ႕ စိုက္စရိတ္ေခ်းေငြမ်ား ယခုထက္ပိုမိုအဆင္ေျပေအာင္ အစိုးရပိုင္းကေရာ ပုဂၢလိကပိုင္းကပါ ပူးေပါင္းျပီး ေငြစုေငြေခ်းဘဏ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ေရးနဲ႔ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း (Micro Finance ) မ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖဲြ႔အစည္း အသီးသီးက တိုးတက္ေဆာင္ရြက္သြားေရး၊ သီးနံွမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈ၊ ေရာင္းဝယ္မႈ၊ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား တြက္ေျခကိုက္၍ ဝင္ေငြတိုးတက္ရရိွေရး၊ Transactional Cost မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ စိုက္ပ်ဳိး နည္းပညာနွင့္ စက္မႈလယ္ယာစနစ္ ေျပာင္းလဲေရးေတြကို ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ အထူးအေလးထား ႀကဳိးပမ္း သြားၾကဖုိ႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဆန္စပါးေဈး က်ဆင္းမႈအေပၚ အစိုးရက ပုဂၢလိကနဲ႔ ပူးေပါင္း၍ ဝယ္ယူေပးသည့္ လုပ္ငန္းကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရိွပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြအေပၚမွာ တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားအေနနဲ႔ ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမူေရးလုပ္ငန္း တိုးတက္ေရးတုိ႔အတြက္ အလုပ္ရံုေဆြးေနြးပဲြမ်ားက်င္းပျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ ေပးသင့္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြေဆာင္ရြက္သြားၾကဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။

စီးပြားေရးမူဝါဒရဲ႕ ဒုတိယအခ်က္ျဖစ္တဲ့ တိုင္းေဒသၾကီးနဲ႔ ျပည္နယ္မ်ားအခ်ဳိးက် မွ်တစြာ ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရး အတြက္ ဘ႑ာေငြအရ/အသံုးနွင့္ အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ နိုင္ငံျခားအကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား၊ ဆင္းရဲမႈညႊန္းကိန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား အရ တိုင္းေဒသၾကီးနဲ႔ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား မွ်တစြာ ခဲြေဝရရိွေရး၊ ေဒသဖြံ႔ျဖဳိး တိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈမ်ား တိုးခဲ့်ဖိတ္ေခၚ ေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို က႑ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းနွင့္ ေဒသနၱရဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားနဲ႔အညီ ေလ့လာသံုးသပ္စီမံသြားၾကဖုိ႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဘ႑ာေငြအရ-အသံုးနွင့္ နိုင္ငံျခားအကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ားကို ထိေရာက္အက်ဳိးရိွစြာ အသံုးျပဳေရးအတြက္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္အထိ စီမံခန္႔ခဲြေရးအဖဲြ႔မ်ား ဖဲြ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ ပါတယ္။

စီးပြားေရးမူဝါဒ တတိယအခ်က္ျဖစ္တဲ့ျပည္သူတုိ႔ရဲ႕ လူမႈစီးပြားေရး ဘက္စံုတိုးတက္မႈ အတြက္ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ စီးပြားေရးညႊန္းကိန္း မ်ားကို အခိ်န္ကာလအလိုက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ (ဂီ်ဒီပီ) တိုးတက္ရံုသာမက လူတစ္ဦးက် ဝင္ေငြတိုးတက္ေရး၊ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနွင့္လူေနမႈအဆင့္အတန္း (စား-ဝတ္-ေန-ေရး) တိုးတက္မႈ ရိွေရးစတဲ့ ျပည္သူဗဟိုျပဳဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တိုးတက္ေအာင္ ႀကဳိးပမ္း ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ မွာၾကားလိုပါတယ္။

စီးပြားေရးမူဝါဒ စတုတၳအခ်က္ျဖစ္တဲ့ ကိန္းဂဏန္းစာရင္းအင္းမ်ား အရည္အေသြးျပည့္ဝေရးနဲ႔ တိက်မွန္ကန္ေရးအတြက္ကိုလည္း ေျမျပင္ကြင္းဆင္းျပီး တိတိက်က်ေကာက္ယူျခင္း Check, Recheck, Counter Check ျဖင့္ ကြက္ေကာက္ျပန္လည္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ျဖစ္နိုင္စြမ္းေလ့လာျခင္း (Feasibility Study) တုိ႔ျဖင့္ ခိုင္မာမွန္ကန္သည့္ ကိန္းဂဏန္းစာရင္းအင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွမွသာ မူဝါဒနွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း (Decision Making, Policy Making) ကိုမွန္ကန္စြာျပဳလုပ္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန့ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔အညီ ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါတယ္။ ျပည္သူလူထု ဗဟိုျပဳဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထား (Public Opinion) ေတြကို ေဆြးေနြးရယူျခင္းနည္းလမ္းနဲ႔ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္ ေလးစားမႈျဖင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးညီညြတ္စြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ားဟာ အရိွန္အဟုန္နဲ႔ လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲ တိုးတက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလို စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ဳိးကို တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္စြာနဲ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေနတဲ့ အခိ်န္မွာ ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ ျပည္သူ့ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တယ္ဆိုျပီး လမ္းမေပၚ လူအုပ္နဲ႔ထြက္ အစုအေဝးနဲ႔ ေသြးထိုးမႈ ပါလာတဲ့အခါ မျဖစ္သင့္မျဖစ္ထိုက္တဲ့ ျပည္သူအမ်ားစုရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္ လံုျခံုမႈထိခိုက္တဲ့ျဖစ္စဥ္အထိ ရုတ္ျခည္းေျပာင္းလဲသြားတတ္တဲ့ ျဖစ္စဥ္နဲ႔ သေဘာသဘာဝကို ရင့္က်က္ယဥ္ေက်းေသာ၊ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေအာင္ ညီညြတ္စြာ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာ၊ ကမ0x081ဘာ့အလယ္မွာသားစဥ္ေျမးဆက္ ရပ္တည္နိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရိွေသာ လူမ်ဳိးမ်ားအျဖစ္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူအားလံုးနဲ႔ စတုတၳမ႑ိုင္တုိ႔ ပူးေပါင္းျပီးညီညီညြတ္ညြတ္၊ ခိုင္ခိုင္မာမာ လက္တဲြကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ ေဆြးေနြးပဲြမ်ားက်င္းပေရးနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး အထူးျပဳေျပာၾကားလိုတာ တစ္ခုရိွပါတယ္။ အလုပ္ရံုေဆြးေနြးပဲြမ်ား က်င္းပျခင္းဟာ က႑အလိုက္ ဖြံ႔ျဖဳိးေရးေရာ နယ္ေျမအလိုက္ ဖြံ႔ျဖဳိးေရး အတြက္ပါ မ်ားစြာအေရးပါပါတယ္။ ဒီေန့ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားရဲ႕ အၾကံဉာဏ္ေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈ လုပ္ခ်င္တာေတြနဲ႔ အခက္အခဲေတြ၊ ျပည္သူလူထုတင္ျပလိုတဲ့ အခက္အခဲမ်ားကို ေဆြးေနြးပဲြေတြမွာနီးနီးကပ္ကပ္ ရင္းနီွးပြင့္လင္းစြာ နည္းလမ္းရွာေဖြ ေဆြးေနြးအေျဖရွာေပးနိုင္မယ္ ဆိုရင္-

- ေဒသဖြံ႔ျဖဳိးမႈနဲ႔ လမ္းတံတားလိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အထိ အခိ်န္ယူတင္ျပမႈမ်ဳိးအစား ေဒသအစိုးရနဲ႔ ေဒသနၱရလႊတ္ေတာ္ အတြင္းမွာ ဦးစားေပး က႑နဲ႔ ဦးစားေပးနယ္ေျမေတြကို ညိွနိွုင္းလ်ာထားေပးနိုင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မ်ားစြာအက်ဳိးေက်းဇူး ရိွျခင္း၊

- ျမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ား၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အသင္းအဖဲြ႔မ်ား အေနျဖင့္ ျမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားေရးဆဲြျပီး ေဒသဖြံ႔ျဖဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို နီးနီးကပ္ကပ္ ညိွနိွုင္းၾကီးၾကပ္နိုင္ျခင္း၊

- အစိုးရဌာနမ်ားနဲ႔ ျပည္သူမ်ားအၾကား ပြင့္လင္းထင္သာျမင္သာ ရိွလာတာနဲ႔အမွ် ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ (Good Governance, Clean Government) ျဖစ္ေစနိုင္ျခင္း၊

- စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းျပီး ေဒသဖြံ႔ျဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပိုမိုတိုးတက္ ပူးေပါင္း ပါဝင္လာနိုင္ျခင္း၊

- စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမူေရးနွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို နည္းပညာ ပိုမိုျဖည့္ဆည္း ေပးနိုင္ျခင္း၊

- ေဒသနၱရ၊ ျမိဳ႕ရြာဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆဲြရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳနိုင္ျခင္း၊

-

ျပည္သူလူထု၏ အခက္အခဲမ်ားကို ေဒသေဆြးေနြးပဲြမ်ား၌ ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေနြးနိုင္ျခင္း၊ ေအာက္ေျခတြင္ ေျဖရွင္းနိုင္သည္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းေပးျခင္းျဖင့္ ယေန့ လမ္းမေပၚထြက္၍ ဆႏၵျပရန္မလိုဘဲ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နွင့္အညီ နည္းလမ္းတက် ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ျခင္း စတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကို ရရိွလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရမဲ့ တာဝန္ဟာ အစိုးရတစ္ဖဲြ႔လံုးအေပၚမွာ တာဝန္ရိွတယ္ဆိုတာကို အေလးအနက္ခံယူျပီး မည္သည့္လုပ္ငန္းက႑ကို ေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ေစ ေအာက္ေျခအထိဆင္းျပီး ေအာင္ျမင္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္ သြားၾကပါလုိ႔ မွာၾကားရင္းနိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္။


နုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာ မိန္႔ခြန္း

Sunday, June 10, 2012ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား

မိဘျပည္သူမ်ားနဲ့ ညီအစ္ကိုေမာင္နွမအားလံုး ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာေစေျကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း နႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။

မိဘျပည္သူမ်ားသိရွိျပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္း ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ေမလ ၂၈ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္နီေမာ္ ျဖစ္စဉ္ကိုအေျခခံျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း မတည္ျငိမ္မႈ မ်ား၊ အျကမ္းဖက္မႈမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန့္စြာျဖစ္ပြား လာပါတယ္။ ဒါ့ေျကာင့္ ဒီအေျခအေနဟာ ဘာသာေရး အဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ ဘာသာ ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအပါအဝင္ ကြ်န္ေတာ္တို့အားလံုး စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ့ သတိျပုျပီး ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ျကရမယ့္ အေနအထား ေရာက္ရွိလာတာကို ေတြ့ရပါတယ္။မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား

ကြ်န္ေတာ္ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ့အေနနဲ့ နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အုပ္ခ်ုပ္ေရး တာဝန္မ်ားကို တာဝန္ယူခဲ့ခ်ိန္မွစတင္ျပီး မိဘျပည္သူမ်ားရဲ့ အဓိကလိုအင္ဆနၵ (၂) ရပ္ ျဖစ္တဲ့ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ့ စီးပြားေရး ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူမ်ားရဲ့ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးကို အဓိကထားျပီး နိုင္ငံေရးနဲ့စီးပြားေရး ျပုျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အရွိန္အဟုန္နဲ့ တစ္စိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ အခ်ိန္မွာလည္း ျပည္သူလူထုကို အေျချပုတဲ့ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ူဟာကို ဒုတိယ အဆင့္ တက္လွမ္းျပီးေတာ့ ျကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို့ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ေရွးအစဉ္အဆက္ကပင္ ကြဲျပားတဲ့ ဘာသာေရး ကိုးကြယ္ယံုျကည္မႈေတြ ရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ ခ်စ္ျကည္ရင္းနွီးမႈမ်ားနဲ့ အတူတကြ ယွဉ္တြဲေနထိုင္လာခဲ့ျကတဲ့ အစဉ္အလာ ေကာင္းတဲ့ သမိုင္းေျကာင္း ရွိခဲ့ျပီးျဖစ္ ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို့အစိုးရလက္ထက္မွာ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ့စည္းခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုျကည္ခြင့္ အစရွိတဲ့ နိုင္ငံသားမ်ားရဲ့ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒနဲ့အညီ ခံစားရရွိနိုင္ျကေစရန္အတြက္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ေတြကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္အသစ္ျပဌာန္းျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ မိဘျပည္သူမ်ားရဲ့ အခက္အခဲမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား၊ လိုလားခ်က္မ်ားကို အသင့္ျမတ္ဆံုးနဲ့ အတတ္နိုင္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို့ ကြ်န္ေတာ္တို့အစိုးရမွာ အျပည့္အဝတာဝန္ရွိတယ္လို့ ကြ်န္ေတာ္တို့ခံယူထားပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို့အစိုးရအေနနဲ့လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မတည္ျငိမ္မႈ အျကမ္းဖက္မႈ မ်ား ျဖစ္ပြားလာတဲ့အခ်ိန္ကစျပီး ျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားမွာ ခ်က္ျခင္းတည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းသြားေအာင္ ျကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အလားတူ အျခားဆက္စပ္ျဖစ္ပြား နိုင္ဖြယ္ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္လည္း ဆက္စပ္ ျဖစ္ပြားလာျခင္းမရွိေအာင္၊ ျဖစ္ခဲ့ပါကလည္း ျဖစ္စတြင္ပင္ ျပီးေျပေအးျငိမ္းသြားေအာင္ ျကိုတင္ျပင္ဆင္စီမံမႈအတိုင္း လက္ေတြ့ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါတယ္။ ျဖစ္စဉ္မ်ားနဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ား၊ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးမႈ အေျခအေန မ်ားကိုလည္း မိဘျပည္သူမ်ားအား အခ်ိန္နဲ့တေျပးညီ ခ်ျပအသိေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ့လည္း ဒီျဖစ္စဉ္မ်ားျဖစ္ပြားစကပင္ မိဘျပည္သူမ်ားထံ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ရွင္းလင္းေျပာျကားဖို့ စီစဉ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေျခအေန အရပ္ရပ္က်ယ္ျပန့္ လာျခင္းမရွိနိုင္ဘူးလို့ ယူဆတဲ့အတြက္လည္းေကာင္း၊ မိဘျပည္သူမ်ား စိတ္ေသာက မျဖစ္ေစလိုတဲ့ အတြက္လည္းေကာင္း ယခင္က ရွင္းလင္းေျပာျကားမႈမျပုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

သို့ေသာ္လည္း ဇြန္လ ၉ ရက္ေန့ညက စစ္ေတြျမို့မွာ အျကမ္းဖက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အျကမ္းဖက္ရန္ျပင္ဆင္ျကိုပမ္းမႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အတြက္ ဥပေဒနဲ့အညီ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရျပန္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမ်ားအရ မိဘျပည္သူမ်ားကပါ သိရွိပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို့ လိုအပ္လာျပီလို့ယူဆတဲ့အတြက္ ယေန့ မိဘျပည္သူမ်ားကို ယခုလိုရွင္းလင္း ေျပာျကားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား

လက္ရွိရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျဖစ္စဉ္မ်ားဟာ ဘာသာေရးနဲ့ လူမ်ိုးေရးကို အေျခခံျပီး မေက်နပ္မႈ၊ မုန္းတီးမႈ၊ လက္စားေခ်လိုမႈေတြကို ေရွ့တန္းတင္ လံႈ့ေဆာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေျကာင့္ မင္းမဲ့စရိုက္လုပ္ရပ္မ်ား က်ယ္ျပန္ျကီးမားလာတာ ျဖစ္ေျကာင္း ေတြ့ရွိရပါတယ္။ ဒီလို လူမ်ိုးစြဲ ဘာသာစြဲ ေတြကို ေရွ့တန္းတင္ျပီး မဆံုးနိုင္တဲ့မုန္းတီးမႈေတြ လက္စားေခ်လိုမႈေတြနဲ့ မင္းမဲ့စရိုက္ေတြကို ေရွ့တန္းတင္လ်က္၊ တစ္ဖက္နဲ့တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ အျကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ေနျကမယ္ဆိုရင္ ရခိုင္ ျပည္နယ္တြင္သာမက ပိုမို က်ယ္ျပန့္ ျဖစ္ပြားလာေစနိုင္တဲ့ အနၱရာယ္ရွိပါတယ္။ အျခားေသာ အေမွာင့္ ပေယာဂမ်ားလည္း ပါဝင္ပူးကပ္လာနိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုသာျဖစ္လာခဲ့ရင္ အသြင္ကူးေျပာင္းစသာရွိေသးတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို့နိုင္ငံရဲ့ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးနဲ့ နိုင္ငံဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးမႈ ျဖစ္ေပၚလာေစနိုင္တာကို မိဘျပည္သူမ်ားအားလံုး အထူး သတိထားျကေစခ်င္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို့အစိုးရအေနျဖင့္ ျဖစ္ခဲ့ျပီးတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြအေပၚမွာ ဥပေဒနဲ့အညီ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္သလို ဒီလိုျဖစ္စဉ္ ျဖစ္ရပ္မ်ိုးေတြ ေနာက္ထပ္ မျဖစ္ပြား ရေအာင္လည္း တည္ဆဲဥပေဒ စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္းမ်ားနဲ့အညီ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။ ဒီျဖစ္စဉ္မ်ားမွာ နစ္နာဆံုးရံႈးခဲ့ျကရတဲ့သူမ်ားအတြက္လည္း တရားမွ်တမႈရွိေအာင္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အားလံုးက သေဘာထားျကီးျကီးထားျပီး အစစအရာရာ နားလည္ေပးျကဖို့ ေျပာျကားလိုပါတယ္။ ဆက္လက္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တို့အစိုးရအေနနဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရရွိေအာင္လည္း အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေျကာင္း ေျပာျကားလိုပါတယ္။

ထို့အတူ ဘာသာေရးအဖြဲ့အစည္းမ်ားနဲ့ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ ျမို့မိျမို့ဖ၊ ရပ္မိရပ္ဖ ျပည္သူမ်ားနဲ့လည္း ပူးေပါင္းျပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား

ကြ်န္ေတာ္တို့အားလံုး ေမွ်ာ္မွန္းတည္ေဆာက္ေနျကတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ တိုင္းျပည္ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဉ္မ်ားဟာ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈနဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းရွိမွသာ ေဖာ္ေဆာင္ ေအာင္ျမင္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးရွိဖို့ဆိုတာဟာလည္း နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေပၚမွာသာ တာဝန္ရွိတာမဟုတ္ပါဘူး၊ ျပည္သူမ်ားအပိုင္း ကလည္း အသိတရားနဲ့ယွဉ္ျပီး ဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျကဖို့ လိုအပ္ပါတယ္။ ထို့အတူ ဘာသာေရး အဖြဲ့ အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ့ နိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ လူထုလူတန္းစား အဖြဲ့အစည္းမ်ားနဲ့ မီဒီယာမ်ားအားလံုးရဲ့ အသိတရားနဲ့ယွဉ္ျပီး သတိတရားနဲ့ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ျကဖို့လည္း အထူးလိုအပ္ပါတယ္လို့ ေျပာျကားလိုပါတယ္။

ဒါ့ေျကာင့္ မိဘျပည္သူမ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ့အစည္းအားလံုးတို့က လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ မတည္ျငိမ္မႈမ်ား တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းသြားေအာင္၊ ပိုမိုက်ယ္ျပန့္ျဖစ္ပြားလာျခင္း မရွိေအာင္ သတိတရားကို အေျခခံ၊ အသိတရားနဲ့ေမတၱာတရားကို ေပါင္းစပ္ျပီး နိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ့အတူ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးျကဖို့ ေမတၱာရပ္ခံပန္ျကားအပ္ပါတယ္။

ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ မိဘျပည္သူမ်ားအားလံုး ေဘးဘယာေဝးကြာျပီး က်န္းမာ ခ်မ္းသာျကပါေစေျကာင္းနဲ့ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ့လက္တြဲျပီး ေအးခ်မ္းသာယာ ေခတ္မီဖြံ့ျဖိုး တိုးတက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္သစ္ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျက ပါေစေျကာင္း ဆုေတာင္းေမတၱာပို့သရင္း နိဂံုးခ်ုပ္ လိုက္ပါတယ္။

အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္