ယေန႔ နုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ မစၥတာဘန္ကီမြန္း တို႔၏ သမိုင္းထဲမွ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား

Monday, April 30, 2012

22 May 2008

28 September 2009

28 September 2009

29 October 2010

29 October 2010

17 November 2011

30 April 2012

30 April 2012ကုလသမၼဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းမွ နုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအား လာေရာက္ေတြ႔ဆံုျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ျခင္း

Saturday, April 28, 2012ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၈ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ သ၀ဏ္လႊာ (၁)ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

အဆိုပါ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကထံသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္းထံမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၄ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သ၀ဏ္လႊာ(၁)ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယင္းသ၀ဏ္လႊာကိစၥရပ္အေပၚ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၃ ရက္ တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ တင္ျပ၍ ဆႏၵရယူခဲ့ရာ ေထာက္ခံဆႏၵမဲ (၄၇၇)မဲ၊ ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲ (၃)မဲ၊ ၾကားေနဆႏၵမဲ (၇)မဲျဖင့္ အစီရင္ခံစာပါ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူေၾကာင္း အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား သံုးသပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါရန္ သ၀ဏ္လႊာ အျဖစ္ ေပးပို႔အပ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

အဆိုပါ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ပူးတြဲပါရွိသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းထံမွ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ထံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ သ၀ဏ္လႊာ အျပည့္အစံုမွာ -

၁။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥမ်ားကို စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈ ရွိ မရွိ စိစစ္ရန္လိုအပ္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ အဆိုပါ ကိစၥမ်ားမွာ -

(က)ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေငြ ခံစားေရးအတြက္ ဥပေဒျဖင့္ အတိအက် ျပ႒ာန္း သတ္မွတ္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ လစာမ်ားကို ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ခ်က္ အတိုင္းမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ လက္ထက္က သတ္မွတ္ခ်က္ အတိုင္း ေလွ်ာ့ေပါ့ ခံစားေနျခင္း၊

(ခ)အၿငိမ္းစား ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပင္စင္လစာ မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ျခင္း၊

(ဂ)အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ထိုေကာ္မရွင္ကို ဗဟိုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ထိုေကာ္မရွင္အတြက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲရန္ ဘတ္ဂ်က္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ၊ အျခား တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ရွိ မရွိ စိစစ္ေပးပါရန္၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း မရွိပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးေစလိုပါသည္။

၃။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို အေလးထား ေဖာ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေပၚလြင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔၏ ဥပေဒႏွင့္အညီ အစဥ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားက ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူတို႔အတြက္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ သာဓကယူဖြယ္ စံနမူနာျပ အျဖစ္ ျပသႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၄။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားအား သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ပါရန္ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔အပ္ပါသည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
အလားတူ အဆိုပါ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ပူးတြဲပါရွိသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ထံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ သ၀ဏ္လႊာ အေပၚ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုမွာ -

၁။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မွ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈ ရွိ/မရွိ သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ပါရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကထံသို႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

၂။ အဆိုပါ သ၀ဏ္လႊာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကမွ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီက ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္ တင္ျပရန္ အေၾကာင္း ၾကားခဲ့သည့္ စာကို ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီမွ ၂၁-၃-၂၀၁၂ ေန႔တြင္ လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းေန႔တြင္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီႏွင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ေလ့လာေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း ခဲ့ၾကပါသည္။

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

၃။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၏ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕သည္ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေသာ္လည္း ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈ ရွိ/မရွိ စိစစ္ရန္ လိုအပ္မည္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆသည့္ အခ်က္(၃)ခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။

၄။ အဆိုပါ အခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း စိစစ္ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရပါသည္ -

(က)''ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေငြ ခံစားေရးအတြက္ ဥပေဒျဖင့္ အတိအက် ျပ႒ာန္း သတ္မွတ္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ လစာမ်ားကို ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ခ်က္ အတိုင္း မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ လက္ထက္က သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ေလွ်ာ့ေပါ့ ခံစားေနျခင္း'' ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ '' ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္ အေယာင္မ်ား ဆိုင္ရာ ဥပေဒ'' အခန္း (၄)၊ ပုဒ္မ ၂၉ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ အရ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကသာ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း ျပဳႏိုင္ပါေၾကာင္း စိစစ္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

(ခ)''အၿငိမ္းစား ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပင္စင္လစာ မ်ားကို တိုးျမႇင့္ ေပးခဲ့ျခင္း'' ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုး ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပၿပီး အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၃ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူခဲ့ျခင္း မရွိသည္ကို စိစစ္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။


(ဂ)''အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ထိုေကာ္မရွင္ကို ဗဟိုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ထိုေကာ္မရွင္ အတြက္ ေငြေၾကး သံုးစြဲရန္ ဘတ္ဂ်က္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပျခင္း'' ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၀၊ ၂၀၂၊ ၂၀၃၊ ၂၃၂ (စ)၊ ၂၃၂ (ဆ)၊ ၂၃၃ တို႔တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဗဟို အဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ တာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္း၊ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈ မရွိေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၊ ၉၊ ၁၂၊ ၁၃ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဖာ္ျပ ထားျခင္းမ်ား မရွိေၾကာင္း စိစစ္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ယင္းအခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ (၁၆-၃-၂၀၁၂) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပထမ အႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ တတိယ ပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ၂၁ ရက္ ေျမာက္ေန႔တြင္ အစည္းအေ၀းက ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို ဗဟို အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းႏွင့္ ရသံုး ခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းတြင္ အသံုးစရိတ္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း တို႔ကို ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ ကိုလည္း စိစစ္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။


ေကာ္မတီ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္

၅။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ လစာမ်ားကို ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ခ်က္ အတိုင္း မဟုတ္ဘဲ ေလွ်ာ့ေပါ႔ ခံစားေနျခင္း၊ အၿငိမ္းစား ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပင္စင္လစာ မ်ားကို တိုးျမႇင့္ ေပးခဲ့ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ထိုေကာ္မရွင္ကို ဗဟို အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေငြေၾကး သံုးစြဲရန္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း တို႔သည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈ မရွိေၾကာင္း သေဘာထား မွတ္ခ်က္ျပဳ တင္ျပအပ္ပါသည္။

၆။ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ လစာမ်ားကို ေလွ်ာ့ေပါ႔ခံစား လိုပါက ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္ အေယာင္မ်ား ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခ်က္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ ရယူသင့္ပါသည္။

၇။ အၿငိမ္းစား ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပင္စင္လစာ မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ျခင္း အတြက္ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္း ထားသည့္ အတိုင္း ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြ အရအသံုး ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပၿပီး ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္း အတည္ျပဳခ်က္ ရယူသင့္ပါသည္။

၈။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၃ (က)အရ အၾကံေပး အဖြဲ႕မ်ားသာ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ၿပီး ယင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃ (ခ)အရ အၾကံေပး အဖြဲ႕၀င္မ်ား ခံစားခြင့္ရွိသည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္ တို႔ကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ၿပီး ယင္း၏ ဘ႑ာ ရန္ပံုေငြမွ က်ခံေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳ တင္ျပ အစီရင္ခံ အပ္ပါသည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက၏ သ၀ဏ္လႊာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ထံမွ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ထံသို႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၉ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ သ၀ဏ္လႊာ(၁)ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သ၀ဏ္လႊာအျပည့္အစံုမွာ-

၁။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းစဥ္ (၃)အေပၚ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ရွိ/ မရွိ စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ရည္ညႊန္းပါ သ၀ဏ္လႊာျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ ေပးပို႔လာပါသည္-


(က)ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား လစဥ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ ေလွ်ာ့ေပါ့ခံစားျခင္း။

(ခ)အျငိမ္းစား ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပင္စင္လစာမ်ား တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း၊

(ဂ)ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း။

၂။ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လစဥ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ ေလွ်ာ့ေပါ့ ခံစားရန္ ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၃၁-၃-၂၀၁၁ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္း နာခံျခင္းႏွင့္ ကတိသစၥာ ျပဳျခင္း အခမ္းအနား၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လက္ရွိ အေျခအေန၊ ဘ႑ာေရး အေျခအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးကို ေရွး႐ႈေသာ အားျဖင့္ ခံစားခြင့္ ျပဳထားေသာ လစဥ္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ မ်ားကို အျပည့္အ၀ ခံစားျခင္း မျပဳဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ ကာလတြင္ ခံစားခဲ့ေသာ ေထာက္ပံ့ေငြ အတိုင္းသာ ခံစားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားအား ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပပါသည္-

(က)ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လစဥ္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြကို ေလွ်ာ့ေပါ့ ခံစားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ စရိတ္မ်ားကိုမူ ဥပေဒပါ အတိုင္း ခံစားလ်က္ ရွိၾကပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ား ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း မဟုတ္ပါ။

(ခ)ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအား အပ္ႏွင္းထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အခြင့္ အာဏာအရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ)ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ကတိက၀တ္အား ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၁) တြင္ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

(ဃ)ဥပမာ ျပဳရန္အားျဖင့္- ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ စ၀္ေရႊသိုက္ လက္ထက္တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု ဦးေဆာင္ေသာ ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ (၂၀-၁-၄၉)ရက္၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ၀န္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ (အဖြဲ႕၀င ္၀န္ႀကီးမ်ား၏ လစာေငြမ်ား) အက္ဥပေဒ (၁၉၄၈ ခုႏွစ္ အက္ဥပေဒ အမွတ္ ၄) အရ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ လစာ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လည္းေကာင္း၊ ပါလီမန္ အတြင္း၀န္မ်ားသည္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လည္းေကာင္း ေလွ်ာ့ေပါ့ ခံစားရန္ ညႇိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၃။ သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေငြ ေလွ်ာ့ေပါ့ ခံစားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ကတိက၀တ္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လိုက ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

၄။ ႏိုင္ငံ့ ၀န္ထမ္းေဟာင္း အၿငိမ္းစားမ်ားအား ပင္စင္လစာကို (၁-၇-၂၀၁၁) ရက္မွစ၍ တိုးျမႇင့္ခံစား ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္-

(က)ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသို႔ အပ္ႏွင္းထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အခြင့္ အာဏာအရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းသည္ ၎တို႔၏ လူမႈစီးပြားေရး ဘ၀အား ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာ၀န္ ရွိသည့္ အေလ်ာက္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စည္းကမ္း ေကာင္းမြန္စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့မႈေၾကာင့္ အၿငိမ္းစား လစာ ခံစားခြင့္ ရေသာ္လည္း ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏွင့္ ကုန္ေဈးႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈ ဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲ ၾကံဳလ်က္ရွိေသာ ၎ပုဂၢိဳလ္ မ်ားအား ခ်ီးျမႇင့္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

(ခ)အၿငိမ္းစားလစာ တိုးျမႇင့္ခံစားခြင့္ ျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန သည္လည္း Civil Service Regulations ႏွင့္ အညီ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕သို႔ တင္ျပ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူ၍ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ)အၿငိမ္းစား ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပင္စင္လစာကို ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီက ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုး ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳၿပီး ျဖစ္သည့္ ပင္စင္ လစာေငြ ခြင့္ျပဳခ်က္ အတြင္းမွ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(ဃ)ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည့္ ေငြပမာဏအား ရွင္းလင္းထားသည့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပဳျပင္ၿပီး ရသံုး ခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း သည္လည္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

(င)ထို႔ျပင္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုး ဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္လည္း အဆိုပါ အၿငိမ္းစားလစာ တိုးျမႇင့္ျခင္း အတြက္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း အၿငိမ္းစား မ်ားအား လစဥ္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ တိုးျမႇင့္ခံစားသည့္ ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အထက္ ေဖာ္ျပပါ အတိုင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ တိုးျမႇင့္ခံစား ေစျခင္းအား ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လိုက ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ဗဟို အဖြဲ႕အစည္း သတ္မွတ္၍ ရသံုး ခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္း ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပပါသည္-

(က)ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ ေသာ္လည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ အပ္ႏွင္းထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ေကာ္မရွင္ ျဖစ္ပါသည္။ (ရွင္းလင္းခ်က္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁၇ တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ ေစဘဲ ျပည္ေထာင္စု၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၌ တည္ရွိသည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၂၁၈ ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ အမည္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၂၁၆ တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စု၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳႏိုင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားသို႔လည္း သက္ေရာက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သည္ဟုလည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။)

(ခ)ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေပၚေပါက္လာေသာ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ ျပည္ပ ဖိအားမ်ား ေလ်ာ့က်ေရး၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျမႇင့္တင္ေရး တို႔အတြက္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ခ်က္ အရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ)ေကာ္မရွင္ကို ဗဟိုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေငြေၾကး သံုးစြဲရန္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ရသံုး ခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းတြင္ အသံုးစရိတ္ လ်ာထားမႈ မ်ားအား ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

(ဃ)ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ တို႔ကို ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးအဆင့္ႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး အဆင့္ သတ္မွတ္ ေပးထားျခင္း တို႔ကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

(င)ေကာ္မရွင္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာအရ ဖြဲ႕စည္း ထားရွိျခင္း၊ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ႏိုင္ငံသား မ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျမႇင့္တင္ေရး တို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ဆက္လက္ ဖြဲ႕စည္း ထားရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး ရန္ပံုေငြမွ ထုတ္ယူ သံုးစြဲသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဥပေဒကို အေျခခံ ဖြဲ႕စည္းသည့္ ေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေစေရး အတြက္ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ရပ္ ျပဳစုေရးဆြဲလ်က္ ရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပ႒ာန္း၍ ဆက္လက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၇။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ ရွိေသာ ျမန္မာ့ လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္း အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ အထက္ ေဖာ္ျပပါ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ေပးပို႔လာေသာ ကိစၥရပ္ (၃)ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သံုးသပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔အပ္ပါသည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ သမၼတထံမွ ေပးပို႔ခဲ့သည့္ သ၀ဏ္လႊာပါ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား လစဥ္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ ေလွ်ာ့ေပါ့ ခံစားျခင္း၊ အၿငိမ္းစား ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပင္စင္လစာမ်ား တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း ကိစၥမ်ားကို ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ တတိယ ပံုမွန္အစည္း အေ၀း (၂၇)ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကက ဖတ္ၾကား တင္ျပၿပီး မွတ္တမ္းတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၅ ရက္ထုတ္ ေန႔စဥ္ သတင္းစာ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

Monday, April 23, 2012

နုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ မွ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္နုိင္ငံတြင္ ေတြ႔ဆံုမႈ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္စိန္ JCCI host တြင္ ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ျခင္း


ဂ်ပန္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈ

Sunday, April 22, 2012


ဂ်ပန္နုိင္ငံ ကမာကူရ ရုပ္ပြားေတာ္အား သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ျခင္း 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္