နိုင္ငံေတာ္သမၼတအရပ္ဖက္ လူထုအေၿခၿပဳ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၈၀ ေက်ာ္ နွင့္ ေတြ႕ဆံု စဥ္ ေျပာၾကားေသာ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္း

Sunday, January 20, 2013


 ယခုလို အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႕ ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ မိမိတို႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အေနနဲ႕အတူ ၾကိဳးပမ္းရယူထားတဲ့ နိုင္ငံေရး ၿဖစ္ထြန္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္ေတြကို အေလးထား ေၿပာၾကားသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕ နိုင္ငံေရး ၿဖစ္စဥ္ႏွင့္ ၿဖစ္ထြန္းမႈမ်ားမွာ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑နွင့္ အေရးပါမႈကို အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။ ယေန႕ မိမိတို႕ ရရွိထားတဲ႕ နိုင္ငံေရးၿဖစ္ထြန္းမႈဟာ   လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္နွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေၿပာင္းလဲ လာခဲ့တဲ့ ၿမန္မာ့ နိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈသစ္ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီနိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈသစ္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း မတူညီမႈေတြနဲ႕ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြကို ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေရး နည္းလမ္းထက္ ေက်ာ္လြန္တဲ့ ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းေရး နည္းလမ္းနဲ႕ အေၿဖရွာၿခင္း အဆင့္ကို တက္လွမ္းနို္င္ခဲ႕ၿခင္းပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွ နိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြသာမက အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ ၿပည္သူ လူထု တရပ္လံုးရဲ႕ နိုင္ငံေရးအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ၊ နိုင္ငံေရးအရ စိတ္ရွည္ သည္းခံနိုင္မႈ ေရခ်ိန္ၿမင့္တက္လာတာကိုလည္း အသိအမွတ္ၿပဳရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္နွစ္ေက်ာ္ ကာလကို ၿပန္ေၿပာင္းၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ နိုင္ငံရဲ့ နိုင္ငံေရးသမိုင္းမွာ မၾကံဳစဘူး အေၿပာင္းအလဲေတြ ၿဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေနတာကို ေတြ႕ၿမင္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၿပာင္းအလဲ အေပၚမွာ ၿပည္တြင္းၿပည္ပ ၿမန္မာ့နိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြသာမက နိုင္ငံတကာ အသိုင္း အဝိုင္းရဲ႕ အသိအမွတ္ၿပဳမႈနွင့္ အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ား ရရွိေနၿခင္းဟာလည္း ၿငင္းဆိုလို႕ မရနိုင္တဲ့ နိုင္ငံေရး ဂုဏ္သေရပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

ယခုလို နိုင္ငံေရးၿဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာဖို႕ မိမိတို႕ အစိုးရအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္နဲ႕ အဓိကအားၿဖင့္ ၿပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးက က႑အသီးသီး ကေန ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတာကို ေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ စိ္န္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနေပမဲ့လည္း ဒီလိုဝိုင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အတြက္ တစ္ဖက္မွာလဲ ေအာင္ၿမင္နိုင္တဲ့ အခြင့္အလွမ္းမ်ားစြာ ရွိေနတယ္ဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္႔အေနနဲ႕ အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ ပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္လဲ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ ပါဝင္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို ယခုထက္ၿမင့္တင္ၾကဖို႕လည္း တိုက္တြန္းေၿပာၾကားလိုပါတယ္။ ယခုလို ဖိတ္ေခၚရၿခင္းဟာ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္နဲ႕ အလံုးစံု သေဘာတူညီရမယ္လို႕ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕အားလံုး နိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး၊ အမ်ိဳးသားၿပန္လည္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ တူညီတာေတြကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႕ ဖိတ္ေခၚတာ ၿဖစ္ပါတယ္၊ မတူညီမႈေတြကိုလည္း ထိပ္တို္က္ရင္ဆို္င္ၿခင္း နည္းလမ္းေတြကို ေက်ာ္လြန္တဲ့ ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းေရး နည္းလမ္းနဲ႕ အေၿဖရွာၿပီး လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္သြားၾကဖို႕ ဆိုလိုၿခင္းပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေတာင္းဆိုရၿခင္းမွာလည္း ၿပည္တြင္းၿပႆနာ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ၾကံဳေတြ႕ ခဲ့ရတဲ႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ နိုင္ငံအေနနဲ႕ ေခတ္မီတဲ႕ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းအၿဖစ္ ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ေခတ္မီအမ်ိဳးသားစီးပြားေရး စနစ္တရပ္ ပိုင္ဆိုင္နိုင္ဖို႕ အေရးတၾကီး လိုအပ္ေနတဲ့ ကာလ ၿဖစ္တဲ့အတြက္ ေတာင္းဆိုတိုက္တြန္းရၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပိုင္ဆိုင္ႏို္င္ဖို႕ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ အေနနဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ၾကိဳးပမ္းၿပီး လြတ္လပ္ေရးအရ ယူနိုင္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားအင္အားစုစည္းမႈႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူတဲ႕ အင္အားစုစည္းမႈမ်ိဳး ရရွိရန္ လိုအပ္တယ္လို႕ အေလးအနက္ယံုၾကည္လို႕ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ရရွိထားတဲ့ နိုင္ငံေရးပြင့္လင္းမႈဟာ ဒီလိုအမ်ိဳးသားစုစည္းမႈမ်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္နိုင္မယ္လို႕လဲ အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ပါတယ္။

ဒီေန႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ႕ နိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြဟာ စိန္ေခၚမႈ မ်ားနဲ႕ ၿပည့္ႏွက္ေနတာၿဖစ္ပါတယ္၊ ၿမန္မာ႕စီးပြားေရး ဝန္းက်င္ကိုၾကည့္လ်ွင္လည္း ကာလ ရွည္ၾကာ တည္ရွိေနခဲ့တဲ႕ အမ်ိဳးသားစီးပြား ပံုစံမက်မႈေတြကို ေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ပံုစံ မက်မႈေတြကို ေၿဖရွင္းနိုင္ဖို႕ “စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရး ေၿပာင္းလဲမႈ မူေဘာင္” နွင္႕ “ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးနွင့္ စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မူေဘာင္” ဆိုတဲ႕ မူေဘာင္ နွစ္ရပ္ ခ်မွတ္ထားၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုခ်မွတ္ထားတဲ႕အၿပင္ မေန႕က စတင္ က်င္းပေနတဲ့ “ၿမန္မာနိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖိုရမ္” လို ဖိုရမ္မ်ား က်င္းပၿပီး ၿပည္တြင္းၿပည္ပ ပညာရွင္ေတြ၊ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ေအဂ်င္စီေတြႏွင့္ စနစ္တက် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ၿမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ ကာလရွည္ၾကာ အဟန္႕အတားၿဖစ္ခဲ့တဲ့ နိုင္ငံတကာ ပိတ္ဆို႔မႈေတြ ေၿဖေလ်ာ့ ရုပ္သိမ္းနိုင္ဖို႕လည္း ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လူမႈေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ဖို႔အတြက္လည္း ပညာေရးနဲ႕ က်န္းမာေရးက႑ေတြမွာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးေတြ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ၿဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႕ ၿပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡေတြကို အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားတဲ့အဆင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး နိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြး အေၿဖရွာနိုင္ဖို႕ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေနပါတယ္။ မိမိတို႕ အစိုးရအေနနဲ႕ ၿပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆးၿမီးတိုနဲ႕ ကုသတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေရရွည္တည္တံ႕နိုင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ိဳး ၿဖစ္ဖို႕အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ထားပါတယ္။ ေရရွည္တည္တံ႕တဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္တဲ့အခါမွာ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အၿခာအာဏာကို အာမခံနိုင္တဲ့ ၿပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရးဆိုတဲ့ အေၿခခံမႈေအာက္မွာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႕ တန္းတူေရးေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

နိုင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ၿပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿဖစ္စဥ္ဆိုတာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ခ်ီၿပီး အခ်ိန္ယူတည္ေဆာက္ရပါတယ္။ ဒီလိုတည္ေဆာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္အတြင္း မွာလည္း ပဋိပကၡ အရွိန္အဟုန္ အတက္အက် ၿဖစ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ အေနနဲ႕ ေရရွည္တည္တံ႕တဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လမ္းေၾကာင္း က ေသြဖည္မသြားပဲ စားပြဲေပၚမွာ ေဆြးေႏြးတဲ့ နည္းလမ္းကို အေၿခခံၿပီး ေၿဖရွင္းရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿဖစ္စဥ္ေတြဆုိတာ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသက္သက္က လက္မွတ္ထိုးရံု လက္ဆြဲနႈတ္ဆက္လိုက္ရံုနဲ႕ မလံုေလာက္ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿဖစ္စဥ္ ေအာင္ၿမင္ဖို႕ ဆုိတာလူထု ကလည္း ပါဝင္လာနုိ္င္ဖို႕လုိပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ သေဘာတူညီမႈ နားလည္မႈေတြကို လူထုဆီေရာက္ေအာင္ ပိုု႕ေပးနုိ္င္ဖို႕အတြက္ Civil Society လုိ႕ဆုိတဲ့ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အခန္းက႑က အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ မိမိတုိ႕ အစိုးရအေနနဲ႕ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿဖစ္စဥ္္မွာ ပါဝင္ လာနုိင္ဖုိ႕ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒီလုိေဆာင္ရြက္နုိင္ဖုိ႕ Myanmar Peace Center အေနနဲ႕ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ လက္တြဲၿပီးေဆာင္ရြက္နုိင္ဖုိ႕ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ၿပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ဒါ့အၿပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္ေတြ၊ သူတုိ႕အသံေတြကို နားေထာင္နုိ္င္ဖို႕ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

အခုၿဖစ္ေနတဲ့ ကခ်င္ၿပည္နယ္က ပဋိပကၡအေပၚမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ အစိုးရအေနနဲ႕ KIO/ KIA နဲ႕ ပဋိပကၡေတြ ၿပန္ၿဖစ္ခဲ့တဲ့ အခိ်န္ကစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚကို ၿပန္ေရာက္နုိုင္ဖုိ႕အတြက္ စဥ္္ဆက္မၿပတ္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္နွစ္ေက်ာ္အတြင္း ၿဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ နွစ္ဖက္စလံုးက ပ်က္စီးဆံုးရံႈးခဲ့ရတဲ့ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ေတြဟာ အရင္းခံအားၿဖင့္ မိမိတို႕နုိ္င္ငံေတာ္ရဲ႕ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားလို႕ပဲ ကြ်န္ေတာ္ရႈၿမင္ပါတယ္။ ဒီလိုဆံုးရံႈးမႈမ်ား အၿမန္ဆံုးရပ္တန္႕နုိ္င္ဖို႕ စားပြဲဝိုင္းမွာ ေဆြးေႏြးတဲ့ နည္းလမ္းမွလြဲၿပီး အၿခားနည္းလမ္း မရွိတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္းကို လာေရာက္္ဖုိ႕ အစဥ္တစိုက္ တုိက္တြန္းရၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕ KIO/KIA ကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ဖိတ္ေခၚထားတာဟာ တစ္နုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာနဲ႕ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ၿပည့္ၿပည့္စံုစံု အေကာင္အထည္ ေဖာ္နုိင္ရန္ ထပ္မံဖိတ္ေခၚရၿခင္းပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းေတြ ေတာင္းဆုိထားတဲ့ တၿပည္လံုးအတုိင္းအတာနွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆုိတဲ့ ကိစၥရပ္မွာ မိမိတို႕အစိုးရ တာဝန္ယူတဲ့ေန႕ကစၿပီး ကမ္းလွမ္းထားတာၿဖစ္တယ္ ဆိုတာကိုလည္း ထပ္ေလာင္း အတည္ၿပဳေၿပာၾကား လိုပါတယ္။

တဆက္တည္းမွာဘဲ တပ္မေတာ္မွ KIO/KIA ရဲ႕ လုိင္ဇာဌာနခ်ဳပ္ကို အၿပီးတိုင္ ေခ်မႈန္းသိမ္းယူၿခင္း မလုပ္ဖို႕ကို အမိန္႕ေပးထားၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာကြ်န္ေတာ္နဲ႕ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားတယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကို အမွန္တကယ္ၿဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသထူၿခင္းပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အေနၿဖင့္ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိတဲ့ အထိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ၿဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာ KIO/KIA ကလြဲလုိ႕က်န္အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕နဲ႕ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။ ယခု ၂၀၁၃ ခုနွစ္ နွစ္ဦးပို္င္းကစၿပီး Political Dialogue ကိစၥရပ္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ဖုိ႕ ၿပင္ဆင္ထားၿပီးလဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အထူးေၿပာၾကား လိုတာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕နိုင္ငံရဲ႕ ဖြံံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဟာ အၿခားနုိင္ငံေတြကို အမီလုိက္နုိ္င္ေအာင္ နုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ အမ်ိဳးသားၿပန္လည္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္္မႈ လုပ္ငန္းေတြနဲ႕၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ တခုၿပီးမွ တခုလုပ္ေဆာင္ဖို႕ အေၿခအေနမေပးတဲ့ အတြက္ တၿပိဳင္နက္ ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားရမယ္ဆုိတဲ့ စိန္ေခၚမႈႀကီး ရွိေနတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ၿမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အေနနဲ႕ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္တဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတခု ၿဖစ္ဖို႕ ယခုရရွိထားတဲ့ နုိင္ငံေရး ပြင့္လင္းမႈ၊ လြတ္လပ္မႈတုိ႕ကို က်င့္သံုးတဲ့အခါမွာ မိမိတုိ႕ တဦးခ်င္းအေနနဲ႕ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႕ ေသာ္လည္းေကာင္း အထက္ပါ စိန္ေခၚမႈေတြကို အစဥ္ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လိုအပ္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားတာ အားနည္းခဲ့ရင္ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္တဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တည္ေဆာက္ဖို႕ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြမွာ ဟန္ခ်က္မညီဘဲ မလိုလားအပ္တဲ့ ဆုိးက်ိဳးေတြ ႀကံဳေတြ႕နုိင္တဲ့ အေနထားရွိေနၿခင္းပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိအေနၿဖင့္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ လြတ္လပ္မႈကို အစဥ္အေလးထား သြားမွာၿဖစ္ၿပီး အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ဥာဏ္အေၿမာ္အၿမင္ ရွိတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကိုလည္း နုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈအတြက္   အစဥ္ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိတယ္ဆုိတာကို္လည္း အေလးအနက္ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။

 ဒါေၾကာင့္ မိမိအေနနဲ႕ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ နုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို နုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး အင္အားေတြအၿဖစ္ အစဥ္ႀကိဳဆုိေနမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ လက္ေတြ႕လူမႈဘဝကို ထင္ဟပ္တဲ့ တည္ေဆာက္ေရးကို ေရွးရႈတဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ၿမင္ေတြ႕အားေပးလုိပါေၾကာင္း ေၿပာၾကားလုိပါတယ္။ လက္ရွိ အေၿခအေနမွာလဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အစိုးရအေနနဲ႕ နုိင္ငံေရးပါတီေတြ နုိင္ငံေရးအစုအဖြဲ႕ေတြ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြ အပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ၿခင္းကအစ လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ လုိအပ္တဲ့ အေၿဖေလ်ာ့မႈေတြကို အဆင့္အလုိက္ လုပ္ေဆာင္ ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီလု္ိပဲ ဒီမုိကေရစီစနစ္နဲ႕ ေလ်ာ္ညီတဲ့ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကိုလည္း ဖန္တီးခြင့္ၿပဳထားၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလြတ္လပ္မႈကိုတာဝန္သိသိ၊ တာဝန္ရွိရွိက်င့္သံုးၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ၿမင္ေတြ႕လိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးၿဖစ္စဥ္ကို အားၿဖည့္လုပ္ေဆာင္ သြားၾကဖို႕လဲတုိက္တြန္းလိုပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႕-
အမ်ိဳးသားစည္းလံုး ညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္နွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႕ National Identity ကိုေခတ္နွင့္အညီ တည္ေဆာက္ၿခင္းအားၿဖင့္ မိမိတုိ႕နုိ္င္ငံ၊ မိမိတုိ႕လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို အေၿခခံတဲ့ နုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနဲ႕ လူမႈသဟဇာတၿဖစ္မႈတို႕ကို အတူလက္တြဲတည္ေဆာက္သြားၾကပါစို႕လုိ႕ တုိက္တြန္း  ေၿပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

ပထမအႀကိမ္ MICC Forum တြင္ ေျပာၾကားေသာ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္း

Saturday, January 19, 2013


 
ယေန႔က်င္းပတဲ့ "ႏုိင္ငံျခားအကူအညီ အေထာက္အပံ့ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟုိေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖုိရမ္"သို႔ ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့ ဒုတိယသမၼတႏွင့္တကြ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း၊ ေဒသ ဥကၠ႒မ်ားနဲ႔ ကမၻာတစ္၀န္းမွ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ခင္ဗ်ား မဂၤလာပါလုိ႔ ဦးစြာႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။ ကမၻာတစ္၀န္းမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအ၀င္ အားလံုးစုံညီစြာ တက္ေရာက္ေပးၾကတဲ့အတြက္ အလြန္၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။

အေဆြေတာ္တုိ႔ အားလံုးသိရွိၾကတဲ့အတုိင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရရဲ႕ ပထမအဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာမွာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္းလံုးညီညြတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ သိသာထင္ရွားစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဒုတိယအဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ တုိးတက္ေရးအတြက္ အာရံုစိုက္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကာလတို ၅ ႏွစ္ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ကာလရွည္ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၃၁ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ ၂၀ လႊမ္းၿခံဳတဲ့ အမ်ိဳးသားဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း (National Comprehensive Development Plan-NCDP)ကို ေရးဆြဲလ်က္ရွိပါတယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းေတြကုိလည္း အေဆြေတာ္တို႔အား ခ်ျပတုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမူေဘာင္ (Framework on Economic and Social Reform)အရ ျပည္သူ႔ဗဟုိျပဳဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ (People Centered Development)နည္းလမ္းနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္စနစ္၊ ေငြေၾကးက႑၊ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ အစုိးရစနစ္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ား၊ မိုဘုိင္းဖုန္းႏွင့္ အင္တာနက္စနစ္ တုိးတက္ျဖစ္ေပၚေရး ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ထိေရာက္၊ ထက္ျမက္သည့္ အစုိးရစနစ္ျဖစ္ေပၚေရး အစီအစဥ္မ်ားအျဖစ္ ဦးစားေပးနယ္ပယ္ (၁၀)ရပ္ ပါ၀င္ပါေၾကာင္း အသိေပးေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား

ယခုအခါ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ တတိယအဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေရး စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ တိုးတက္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ (Good Governance)ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ (Clean Government)ျဖစ္ေပၚေစေရးတုိ႔ကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ျပဳျပင္တည္ေဆာက္လာခဲ့တာ ၁ ႏွစ္ ၉ လ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုတစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈေတြေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၆ လတာ ကာလအတြင္း ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚထားရွိတဲ့ မူ၀ါဒမ်ားဟာ ဘက္စံုအရွိန္အဟုန္နဲ႔ တိုးတက္ေျပာင္းလဲတာကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိတစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတုိးတက္ ေဆာင္ရြက္လာမႈေတြအေပၚမွာ ႏုိင္ငံတကာက အကူအညီအေထာက္အပံ့ ေပးလုိတဲ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း အစီအမံမ်ားကို ဦးစားေပးက႑(Priority Sector)ႏွင့္ ဦးစားေပးနယ္ေျမ (Priority Area)တုိ႔ကို သိရွိလိုၾကတဲ့အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဖုိရမ္ကို က်င္းပေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာအစုိးရ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားအေနနဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးေရးကို ပုိမိုတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေခတ္မီစက္မႈႏုိင္ငံ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေရး၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အခ်ိဳးက်မွ်တစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး ရရွိခံစားႏုိင္မည့္ လူမႈစီးပြားနယ္ပယ္အသီးသီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ စာရင္းအင္းကိန္းဂဏန္းမ်ား မွန္ကန္ေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ား ျပင္ဆင္ေရး စတဲ့စီးပြားေရးမူ၀ါဒေတြကို ခ်မွတ္ထားပါတယ္။

ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ပဲရစ္ေၾကညာစာတမ္းအရ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ထိေရာက္အက်ိဳးရွိေရးအတြက္ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ပိုင္ဆုိင္မႈ (Ownership)၊ ညီညြတ္မႈ (Alignment)၊ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈ (Harmonisation)၊ရလဒ္အတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ (Managing For Result)၊ အျပန္အလွန္တာ၀န္ယူမႈ (Mutual Accountability)စတဲ့ အေျခခံမူ ၅ ရပ္နဲ႔အညီ မိမိတို႔ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးတဲ့ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီေတြ ထိထိေရာက္ေရာက္ရွိဖို႔ ကိစၥဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။

ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ လူေနမႈဘ၀ အရည္အေသြးကို တုိးတက္ေစႏုိင္မည့္ လူမႈစီးပြားနယ္ပယ္ အသီးသီးကို ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ အစိုးရ (Government)၊ ျပည္သူ (Public) ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား (Private Business Entrepreneurs)၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (Civil Society)၊ ေဒသတြင္း အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (LNGOs)စတဲ့ ျပည္တြင္းအားကိုသာမက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာမွ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (International Donor Community and Organizations)၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (INGOs)စသည့္ Stakeholders အသီးသီးမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မွသာ မိမိတို႔ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟာ ပိုမိုျမန္ဆန္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အကူအညီအေထာက္အပ့ံ၊ ေခ်းေငြမ်ားကို လက္ခံရယူတဲ့အခါ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံက အဓိကေမာင္းႏွင္သူ ေနရာယူၿပီး ႏုိ္င္ငံတကာမွာ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ေထာင္စုႏွစ္ပန္းတိုင္မ်ား (Millennium Development Goals-MDGs)ကဲ့သုိ႔ေသာ ပန္းတုိင္ႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားလည္း ျပည့္မီေစႏုိင္သလုိ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးအပ္တဲ့ ႏုိင္ငံရဲ႕ေစတနာအရ ထိေရာက္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံမွာ အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးျပဳဖုိ႔လိုပါတယ္။ ထိေရာက္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီျဖစ္ဖို႔ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ယႏၱရားတစ္ရပ္ကုိ ထူေထာင္ၿပီး ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း (Monitoring and Evaluation-M&E)ကိုလည္း ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ားမွ မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စီမံခ်က္မ်ားနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ပံုမွန္ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ အကူအညီမ်ား ပုိမိုထိေရာက္ေစႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းရဲ႕ အသိပညာ ဗဟုသုတ၊ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔အစုိးရအေနနဲ႔ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဖံြ႕ၿဖဳိးမႈမိတ္ဖက္မ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ ပိုမိုထိေရာက္ေရးအတြက္ ခိုင္မာေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဖံြ႕ၿဖဳိးမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေစမည့္ ေနျပည္ေတာ္ သေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ ေၾကညာသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ထိေရာက္တဲ့ ဖံြ႕ၿဖဳိးမႈအကူအညီဆိုရာမွာ အကူအညီ၊ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြ၊ အတိုးႏႈန္းသက္သာတဲ့ ေခ်းေငြ၊ ႏုိင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခဲြႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္နဲ႔ ျပယုဂ္ေၾကာင့္ အကူအညီမ်ား ပိုမိုစီး၀င္ေစျခင္း၊ အလွဴရွင္မ်ား၏ စိတ္ဆႏၵ ေစတနာ ပိုရွိေစျခင္း၊ ထိေရာက္တဲ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေတြနဲ႔ မိမိတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေအာင္ျမင္ေစျခင္း၊ လူေနမႈဘ၀ အရည္အေသြးတိုးတက္ေစျခင္း၊ လူသားဖံြ႕ၿဖဳိးမႈ (Human Development) ျဖစ္ေပၚေစတဲ့အတြက္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ေခတ္မီဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္ကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ႀကြေရာက္လာၾကတဲ့ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား

မိမိတို႔အစိုးရဟာ ျပည္သူေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔အစိုးရျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြား၊ ျပည္သူရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္နဲ႔ ျပည္သူရဲ႕ဆႏၵေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ People centered government ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ လယ္ယာကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑ဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အိမ္တြင္းစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖဳိးေရး၊ အေသးစား ပုဂၢလိကေငြစုေငြေခ်း (Micro Credit) လုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး။ ေက်းလက္သမ၀ါယမ လုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး၊ ေက်းလက္လူမႈစီးပြား ဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး ေက်းလက္စြမ္းအင္ဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး၊ အိမ္တြင္းစက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖဳိးေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးစတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုတ္လုပ္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ၀င္ေငြတိုးတက္ရရွိေရးအတြက္ အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား တိုက္႐ိုက္ခံစားရရွိေစသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိခံစားႏိုင္ေရး၊ ပညာေရးတိုးတက္မႈရွိေရး၊ လူမႈဘ၀ဖူလံုေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစဲြႏိုင္ေရး၊ ဆက္သြယ္မႈစနစ္ ေကာင္းမြန္ေရးမ်ားကိုလည္း တစ္ပါတည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လယ္ယာက႑ သက္သက္တစ္ရပ္သာမကဘဲ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္သို႔ မိမိႏုိင္ငံ၏ ပို႔ကုန္မ်ား တင္ပို႔ႏိုင္ေရးကိုလည္း အထူးစီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအကူအညီမ်ား ရရွိပါက မိမိတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ပိုမိုေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား

တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး (Peace and Stability) နဲ႔ လူမႈစီးပြားဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး (Socio-economic Development) ဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ကိုင္းကၽြန္းမွီ ကၽြန္းကိုင္းမွီဆိုသလို ဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မွလည္း တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ Unity and diversity ဆိုတဲ့ သေဘာတရားအတုိင္း သေဘာထားတူညီတာေတြ ရွိသလို မတူညီတာေတြရွိတာကိုလည္း လက္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တူညီတာေတြကို တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး မတူညီတာေတြကို စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီး တျဖည္းျဖည္း တူညီသည္အထိ ညႇိႏႈိင္းရယူသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရင္ၾကားေစ့တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးေရာက္လာေအာင္ မိမိတို႔ လက္ေတြ႕ႀကဳိးစားေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ဒီလူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းဟာ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း တိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္၊ သာမန္မခုိင္ၿမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဆင့္မွ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲတဲ့ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ႀကဳိးစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခဲ့ရသူေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားအေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ အဆိုပါေဒသမ်ားမွာ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရးတို႔အတြက္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖံြ႕ၿဖဳိးမႈ ဗဟိုဌာန (Peace Development Centre) ထူေထာင္ထားၿပီးျဖစ္သလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖံြ႕ၿဖဳိးမႈရန္ပံုေငြ (Peace Development Fund) မွာ ပါ၀င္လွဴဒါန္းတဲ့ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ားအားလည္း ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ဒီေနရာကေန ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

အလ်ဥ္းသင့္လို႔ KIO အဖဲြ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကို ေျပာျပလိုပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိသည္အထိ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ KIO မွလဲြၿပီး က်န္အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕နဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး Political Dialogue ကိစၥရပ္မ်ားကို ယခု ၂၀၀၃ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွာ စၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ KIO ကိုလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆက္လက္ကမ္းလွမ္းထားၿပီး ယခုလည္း ဒီေနရာကေန ထပ္မံ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။ မၾကာမီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လက္ကမ္းလာႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္က အကန္႔အသတ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စစ္ေရးကိစၥေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းဖို႔ အမိန္႔ေပးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း အလားတူ ရပ္ဆိုင္းေပးသြားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

လာမယ့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သန္းေခါင္စာရင္းကို ေကာက္ယူရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ႏွစ္ ၃၀ ခန္႔ၾကာမွ သန္းေခါင္စာရင္းကို ထပ္မံေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ လိုအပ္မယ့္ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေတြကို ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ၀ိုင္း၀န္းကူညီပံ့ပိုးေပးဖို႔အတြက္ လိုအပ္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဒီဖိုရမ္ဟာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆံုး က်င္းပေဆာင္ရြက္တဲ့ ဖိုရမ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာတစ္၀န္းမွ ဖံြ႕ၿဖဳိးမႈမိတ္ဖက္အဖဲြ႕မ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား အပါအ၀င္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား အားလံုး မအားလပ္တဲ့ၾကားက စံုညီစြာ တက္ေရာက္ေပးၾကတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါတယ္။ ယခု ဖိုရမ္မွာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ ဖံြ႕ၿဖဳိးမႈအတြက္ အလြန္အေရးပါတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ ေရရွည္ဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ခ်ျပေဆြးေႏြးမွာျဖစ္သလို ဖံြ႕ၿဖဳိးမႈမိတ္ဖက္မ်ား အေနျဖင့္လည္း တတ္စြမ္းသမွ် ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးေပးပါရန္နဲ႔ ဖံြ႕ၿဖဳိးမႈ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ေ၀မွ်ႏိုင္ဖို႔ သီးျခားေဆြးေႏြးမယ့္ Session ေတြမွာလည္း ရလဒ္ေကာင္းေတြ ေပၚထြက္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။President U Thein Sein On TIME Magazine Cover

Thursday, January 10, 2013 

 အာဏာလိုခ်င္လို႕ သမၼတရာထူး ရယူခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဦးသိန္းစိန္

Time မဂၢဇင္း ေဆာင္းပါး

ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ အစြန္အဖ်ားမွာရွိတဲ့ က်ဳံကူးရြာ ေလးက ထြက္ေပၚလာတဲ့ စည္းခ်က္ေတြဟာ ရာစုႏွစ္ ေနာက္တစ္ခုဆီကေန ပဲ့တင္ ရိုက္ခတ္ေနပါတယ္။ ႏြားေတြ ကၽြဲေတြဟာ စပါးစိုက္လယ္ကြင္းေတြထဲမွာ က်က္စားလို႕၊ ထမီတိုတိုဝတ္ထားၾကတဲ့ အမ်ဳိးသမီးႀကီးေတြ ဟာ ေဆးတံေတြခဲလို႕၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ ျခင္ေတြကို ေမာင္း ထုတ္လို႕ေနရပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သက္တမ္း ရွည္စစ္အစိုးရနဲ႕ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့တဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ ေတြထဲက တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ ကရင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ဟာ ေတာေတာင္ထဲမွာ စိုးမိုး ထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကေန႕မွာေတာ့ ကရင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြဟာ သူတို႕ရဲ႕လက္နက္ေတြကို စြန္႕လႊတ္ ခဲ့ပါျပီ။ ေနဝင္ခ်ိန္ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆင္ရိုင္းႀကီးေတြ သြား လာေနၾကျပီး မၾကာခဏဆိုသလို ေဒါတႀကီး ရန္မူ တတ္ၾကတာကို ရြာသူရြာသားေတြ ေတြ႕ႀကဳံရပါတယ္။

အသက္(၆၇)ႏွစ္ ရွိျပီျဖစ္တဲ့ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ ေမြး ဖြား ႀကီးျပင္းလာခဲ့တဲ့ က်ဳံကူးရြာကေလးက သစ္သား အိမ္ကေလး တည္ရွိေနတုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတ ဦး သိန္းစိန္ရဲ႕ ဖခင္ျဖစ္သူဟာ ဖ်ာေတြယက္ျပီး သေဘၤာ ဆိပ္မွာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ဳိး သုံးပုံတစ္ပုံ ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြလိုပဲ သမၼတ မိသားစုဟာ ဆင္းရဲၾကပါတယ္။ ေကာ လိပ္ေက်ာင္း ေတြ တက္ႏုိင္ဖို႕ဆိုတာကေတာ့ ေဝလာေဝးပါပဲ။

ဒါေပမယ့္လည္း ဦးသိန္းစိန္ဟာ စစ္ေဆးမႈေတြ ေအာင္ျမင္ျပီး ၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွာ စစ္တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ စစ္မႈထမ္းအျဖစ္ ၄၅ ႏွစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ နံပတ္(၄)စစ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္မွ အျငိမ္းစားယူခ်ိန္မွာ စစ္ဘက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ အဆုံးသတ္ခဲ့ပါ တယ္။ ဒီေနာက္ေတာ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ အရပ္သားသမၼတအျဖစ္ အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ပါတယ္။

ဒီအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံလို႕ သိရွိလာၾကတဲ့ အထီးက်န္ႏုိင္ငံ ဘားမားဆိုတဲ့ႏိုင္ငံဟာ စစ္အာဏာရွင္နဲ႕ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အၾကား ကူးေျပာင္းေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚကို ေရာက္ရွိေနျပီ ျဖစ္ျပီးေတာ့ ဒီဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚဇာတိသားကေလး ဟာ ဒီအေျပာင္းအလဲကို ဦးေဆာင္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

က်ဳံကူးရြာကေလးဟာ သမၼတႀကီးေနထိုင္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျမိဳ႕ေတာ္ အသစ္ ေနျပည္ေတာ္ကေန တစ္ကမာၻ ေလာက္ျခားေနပါတယ္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ စတင္သိရွိလာခဲ့ၾကတဲ့ ေနျပည္ေတာ္ဟာ လက္ရွိစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ စိတ္ ႀကဳိက္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ေနရာ ျဖစ္ျပီးေတာ့ ရွစ္လမ္းသြားလမ္းမႀကီးေတြ၊ အေဆာက္အဦသစ္ႀကီးေတြနဲ႕ ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္။

သမၼတအိမ္ေတာ္ဟာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ဗာဆိုင္းနန္းေတာ္က ပိသုကာလက္ရာေတြကို ပုံစံယူတည္ ေဆာက္ထားတာမ်ဳိး ျဖစ္ေပမယ့္ (အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးဂ်ာစီေျမာက္ပိုင္းအေၾကာင္း ဇာတ္လမ္းရိုက္ကူးထားေသာ The Real Housewives of New Jersey ဟု တင္စားထားပါသည္) အေမရိကန္ယဥ္ေက်းမႈပုံစံမ်ဳိး ေရာေထြးပါဝင္ေန တယ္လို႕ ထင္ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံ့အႀကီးအကဲသုံးဦး သက္ေတာင့္သက္သာ ထိုင္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားရွိတဲ့ ေရႊေရာင္ (ဆက္တီ) ထိုင္ခုံႀကီးမွာ ထိုင္ေနတဲ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဟာ ဝန္ႀကီးေတြ၊ တက္ေရာက္သူေတြ ျပည့္ေနတဲ့ ခန္းမႀကီးနဲ႕ ေစာင့္ႀကဳိေနတဲ့ အႀကီးအကဲမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို ၾကည့္ရတာ ေန႕လည္စာစားျပီးစ ႏူးညံ့ ေအး ေဆးျပီး တည္ျငိမ္လွတဲ့ ပုံစံမ်ဳိးပါ။ တစ္ျခားကိစၥအေၾကာင္းအရာေတြ မေျပာခင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဒီလိုမ်ဳိး သမၼတ ျဖစ္လာမယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္တုန္းကမွ အိပ္မက္ မမက္ခဲ့ဘူးလို႕ ဝန္ခံရမွာပါ လို႕ ကၽြန္မကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ “သမၼတ လုပ္ဖို႕ အရည္အခ်င္းမီတဲ့ တစ္ျခားလူေတြ ရွိေနပါတယ္” ၊ သမၼတႀကီးက လည္ေခ်ာင္းဟန္႕ျပီး ေျပာပါတယ္။ သမၼတႀကီးဟာ အမိန္႕နာခံတတ္သူလို႕သာ လူသိမ်ားတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။

ေသးသြယ္တဲ့ သမၼတႀကီးရဲ့ ပုခုံးထက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ တည္ရွိေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သန္း(၆၀) နီးပါး လူဦးေရရွိတဲ့ ဒီႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျပီးေတာ့ အျခားေသာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံသစ္ေတြအတြက္ စံနမူနာယူစ ရာေမာ္ဒယ္တစ္ခု ျဖစ္လာဖို႕ ကမာၻႀကီးက ေမွ်ာ္လင့္ထား ၾကပါတယ္။

ေပါက္ကြဲေတာ္လွန္အုံၾကြခဲ့တဲ့ အာရပ္ေႏြဦးနဲ႕ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈ ဟာ အဆမ်ားစြာ ပိုမိုေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္တဲ့ အတြက္ အားလုံးကို ပိုျပီး အံ့အားသင့္ေစခဲ့ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ (၂)ႏွစ္ေလာက္ က ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ျပည္သူေတြကို ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈေတြ ျပဳလုပ္တဲ့ အာဏာရွင္အစိုးရေၾကာင့္ အေမရိကန္အစိုးရက အာဏာရွင္စစ္ခန္းတစ္ခုလို႕ သတ္မွတ္ထားတဲ့အထ္ ကမာၻ႕အမည္ဆိုးစာရင္းဝင္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္အျဖစ္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပ မယ့္လည္း ယေန႕ ျမန္မာႏုိင္ငံကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းလာေအာင္ အစျပဳ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တာက အဲဒီစစ္အစိုးရထဲက အဖြဲ႕ဝင္ေတြပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။

အခုတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေတြဟာ လမ္းမေတြေပၚမွာ အမ်က္ ေဒါသေတြနဲ႕ ထုတ္ေဖာ္မႈေတြက မဟုတ္ဘဲ အာဏာပိုင္ေတြ ဆီက ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တာပါ။ “ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေန ဒီမိုကေရစီအစိုးရ၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြကေန ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဗဟိုဦးစီးစီးပြားေရးစနစ္ ကေန ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သစ မ်ားျပားလွတဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ အလယ္မွာ ေရာက္ရွိေနပါတယ္” လို႕ သမၼတႀကီးက တိုင္းမ္မဂၢဇင္းကို ေျပာပါတယ္။ ဒီလို ေရႊ႕ေျပာင္းမႈတစ္ခုတစ္ခုဆီကို ဆယ္စုႏွစ္နဲ႕ခ်ီျပီး အခ်ိန္ယူရေလ့ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကေတာ့ ဒီအကူးအေျပာင္း သုံးမ်ဳိးစလုံးကို တစ္ခ်ိန္တည္း ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႕ ႀကဳိးစားေနျပီ ျဖစ္ပါ တယ္။

ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္နီးပါး တပ္မေတာ္အစိုးရဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ဂ်ဳံးဂ်ဳံးက်ေစခဲ့ ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြမွာ အဓမၼျပဳက်င့္မႈကို လက္နက္သဖြယ္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကျပီးေတာ့ ကေလးသူငယ္ ေတြကို အဓမၼခိုင္းေစခဲ့ၾကပါတယ္။

စစ္တပ္ဟာ ဒီမိုကေရစီေရးေထာက္ခံ ဆႏၵျပသူေတြကို ေသနတ္ေျပာင္းေတြ လွည့္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သိပ္မၾကာလွေသးတဲ့ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးေတြ တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ (ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ားစုေနထိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။)

လူသိနည္းလွတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊဦးေဆာင္တဲ့ ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြက စစ္မွန္ျပီးစည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး အဆင့္ တစ္ဆင့္အေနနဲ႕ ၂၀၁၀ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္းပမယ္လို႕ ထုတ္ျပန္ေၾကညာတဲ့အခ်ိန္မွာ ကမာၻႀကီးက မယုံ ၾကည္ခဲ့ပါဘူး။

ခန္႕မွန္းထားခဲ့သလိုပါဘဲ မဲေရတြက္မႈေတြမွာ လိမ္ညာမႈေတြ ရွိခဲ့ျပီး စစ္တပ္ေထာက္ခံတဲ့ ပါတီဟာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အျခားေသာ စစ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ေတြထဲက ပိုျပီးတင္းမာတယ္လို႕ ထင္ရတဲ့သူေတြကို ေက်ာ္လြန္ျပီး ဦးသိန္းစိန္ကို သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္ဟာ ဦးသန္းေရႊရဲ႕ ညာလက္ရုံးသဖြယ္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊရဲ႕ ရုပ္ေသးရုပ္အျဖစ္ ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈေတြ ခံခဲ့ရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္းမွာ ကမာၻႀကီးက ရႈျမင္ထားတဲ့ ရုပ္ေသးရုပ္ဟာ ကိုယ္ပိုင္ဘဝတစ္ခုကို အထင္အရွား ရယူခဲ့ပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အာဏာရွင္ပုံစံ ဖြံ႕ျဖဳိးတိုး တက္ေရးသေဘာတရားနဲ႕ အေနာက္အုပ္စုပုံစံ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသေဘာတရား(၂)ခုအၾကားမွာ ေနာက္ဆုံး ထြက္ေပၚလာခဲ့တဲ့ အိုင္ဒီယိုေလာ္ဂ်ီတိုက္ပြဲမွာ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါတဲ့ ႏုိင္ငံအျဖစ္ကို ရယူလာႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ကို သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္အုပ္စုကမွ မေက်မနပ္ ေမးခြန္းထုတ္တာမ်ဳိးေတြ မရွိခဲ့ ပါဘူး။

“ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမငေတြ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးရပ္တည္ခ်က္ေတြ ပုိမိုျပီး ခိုင္မာသည္ထက္ ခိုင္မာလာခဲ့ပါတယ္၊ ဒီမိုကေရစီ မရွိဘဲ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္မွာမဟုတ္ ဘူး လို႕ ကၽြန္ေတာ္ ယုံၾကည္ထားပါတယ္။” လို႕ သမၼတႀကီးက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို ေျပာတဲ့အခါမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ဒီမိုကေရစီဆုိတဲ့စကားလုံးကို အဂၤလိပ္လို ထပ္ခါတလဲလဲ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေဝဖန္ခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိး

သိပ္မၾကာေသးတဲ့ကာလမွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွား သူေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ေတြ၊ လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္ေတြလိုမ်ဳိး အေျခခံ အခြင့္အေရး ေတြ၊ အလုပ္သမားသမဂၢဖြဲ႕စည္းခြင့္ေတြ ရရွိခံစားလာခဲ့ပါျပီ။

ၾသဂုတ္လအတြင္းမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဟာ ကက္ဘိ နက္ထဲက သေဘာထားတင္းမာသူေတြကို ဖယ္ရွားခဲ့ျပီးေတာ့ ႏိုဝင္ဘာလမွာေတာ့ တစ္ခ်ိန္က အေမရိကန္က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္မွာကို စိုးရိမ္တႀကီး ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ေၾကာက္ေရာဂါရ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ သမၼတအိုဘားမား အလာကို ႀကဳိဆိုခဲ့ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးနီးပါးနဲ႕ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ ေတြ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြလည္း ေထာင္ခ်ီျပီး အက်ဥ္းေထာင္ေတြက ျပန္လြတ္လာခဲ့ၾကပါျပီ။ စာနယ္ဇင္းဆင္ဆာလုပ္တာေတြ အကုန္လုံး မရွိသေလာက္အထိ ျဖစ္ေနပါျပီ။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အထင္ရွား ဆုံးႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္ျဖစ္ တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၁၉၉၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေပမယ့္ စစ္အစိုး ရက လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ NLD ပါတီက ပါတီဝင္ ၄၂ ဦးနဲ႕အတူ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ရပါ တယ္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းအထိ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ဟာ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္အျဖစ္နဲ႕ပဲ ရွိေနခဲ့တာျဖစ္ျပီး ျပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ မွာလည္း ျပန္လႊတ္ေပးဖို႕ တစ္ကမာၻလုံးက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတာကိုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေတြက ဂရုမစိုက္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အမည္ကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္း မျပဳဖို႕လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီးသန္းေရႊက တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့တယ္လို႕ သိရွိရပါတယ္။

သမၼတအသစ္ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ညစာတည္ခင္း ဧည့္ခံခဲ့ ပါတယ္။ Lady အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သိရွိထား ၾက တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ လြတ္လပ္မႈအတြက္ တိုက္ပြဲ ဝင္ျခင္းရဲ႕ သေကၤတအျဖစ္ တည္တံ့လ်က္ ရွိေနခ်ိန္မွာ အံ့ၾသစရာ ျဖစ္ေစခဲ့ တာေတာ့ ဆႏၵမပါဘဲ သမၼတျဖစ္လာတဲ့ ဦးသိန္းစိန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈကေတာ့ အျပီးမသတ္ေသးပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဟာ စစ္ဘက္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိတဲ့သူေတြ အခိုင္အမာေနရာ ရရွိေစျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဦးသိန္းစိန္ထက္ ပိုမိုျပီး လူထုခ်စ္ခင္မႈရွိတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတျဖစ္ခြင့္မရေအာင္ ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။

နုိုင္ငံတကာပိတ္ဆို႕မႈေတြ ရုပ္သိမ္းသြားဖြယ္ ရွိေနေပမယ့္လည္း ျမန္ မာႏိုင္ငံသားအေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ လက္လႈပ္မွ ပါးစပ္လႈပ္ရတဲ့ ဘဝေတြမွာ ရွိေနဆဲပါ။ အက်င့္ပ်က္မႈေတြက ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ေနျပီး ႏိုဝင္ ဘာလအတြင္းက လုံျခဳံ ေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြဟာ တရုတ္ႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ မႈျဖစ္တဲ့ ေၾကးနီသတၱဳတြင္းတစ္ခုကို ဆႏၵျပေနတဲ့ ဗုဒၶဘာသာဘုန္း ႀကီးေတြကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။

လူမ်ဳိးေရးတင္းမာမႈေတြ ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနျပီး ေျမာက္ပိုင္းရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႕ အေနာက္ပိုင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ေတြမွာ ရာနဲ႕ခ်ီျပီး ေသဆုံးေနရ ပါတယ္။ ဒီျပႆနာ(၂)ရပ္စလုံးအေပၚ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ရဲ႕ တုံ႕ျပန္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈဟာ အနည္းငယ္ေတာ့ ျပင္းထန္ခဲ့ပါတယ္။

သမၼတအေနနဲ႕ အေစာပိုင္းမွာ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲဖို႕ ကမ္းလွမ္းထား ခဲ့ေသာ္လည္း ျပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာ ကခ်င္ေသာင္းက်န္း သူေတြကို ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈ ဆင္ႏႊဲခဲ့ျပီး စစ္တပ္ဟာ သမၼတရဲ႕ အမိန္႕ကို လိုက္နာႏိုင္ျခင္း ရွိ-မရွိအေပၚ စိုးရိမ္ စရာေတြ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မနဲ႕ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရာမွာ ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ လူေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ ေရာက္ ရွိေစခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အၾကမ္းဖက္မႈေတြအေၾကာင္း ေမးျမန္းခ်ိန္ တစ္ခုမွာပဲ သမၼတႀကီးဟာ စိတ္မရွည္ဟန္ ေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ေမးခြန္း ဆိုျပီး သမၼတႀကီးက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အႀကီးမားဆုံး စမ္းသပ္မႈကေတာ့ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ္လို႕ ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကတဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အခန္း က႑နဲ႕ ပတ္သက္လို႕ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ခ်ီးက်ဴးအမႊမ္းတင္ထားေပမယ့္ တစ္ကယ္လို႕သာ NLD ပါတီဟာ စစ္ဘက္ေက်ာ ေထာက္ေနာက္ခံပါတီကို အႏိုင္ယူခဲ့မယ္ ဆိုရင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ဘယ္လိုတုံ႕ျပန္လာမွာလဲ။

အစိုးရဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ လုပ္ဦးမွာလား။

ပိုျပီး စိုးရိမ္ဖို႕ေကာင္းတာကေတာ့ မေက်နပ္တဲ့ ထိပ္တန္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ယူနီးေဖာင္ဝတ္ေတြကို ပထမဆုံး အႀကိမ္ အာဏာရယူေစခဲ့တဲ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကလို ေနာက္ထပ္ အာ ဏာသိမ္းမႈတစ္ခု လုပ္လာႏုိင္မလား ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ (ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႕ပဲ ေသဆုံးခဲ့ရတဲ့ ျပီးခဲ့တဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးလို)

အျငိမ္းစားယူျပီး ထိန္းသိမ္းျခင္း မခံရေစဖို႕အတြက္ ယခု အသက္(၈၀)ရွိျပီျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီးသန္းေရႊဟာ သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခု ေကာင္းေကာင္း ရွိထားဖြယ္ရာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပ မယ့္လည္း အခြင့္အာဏာ ယုတ္ေလ်ာ့သြားခဲ့ရတဲ့အေပၚ အျခားေသာ စစ္ဘက္အရာရွိေတြ ဘယ္လိုဘယ္ပုံ ခံစားေန ၾကရတယ္ ဆိုတာကို ဘယ္သူမွ သိႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

“လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေတြအေန နဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုစိတ္ ျပင္းျပလာႏုိင္တဲ့ အေျခအေနတစ္ခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဖန္တီးေပးရမွာပါ” လို႕ ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ အတြင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျပန္ေရာက္ လာခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေဟာင္း တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ မင္းေဇာ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဒါကို လက္ခံထားပါတယ္။

“ဒီကေန႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အလွည့္အေျပာင္း ကာလ ေရာက္ရွိေနျပီ ဆုိတာကို သိရွိထားတဲ့အတြက္ သမၼတတာဝန္ကို ကၽြန္ေတာ္ လက္ခံရယူခဲ့ပါတယ္။ အာဏာလိုခ်င္လို႕ သမၼတရာထူး ရယူခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ႏုိင္ငံက ျပည္သူေတြအတြက္ ပိုျပီးေကာင္းမြန္တဲ့ လူမႈဘဝကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးဖို႕ သမၼတရာထူး ရယူခဲ့တာပါ။” လို႕ သမၼတႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဓါတ္ပုံေတြထဲမွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ဟာ ေဟာလိဝုဒ္ရုပ္ရွင္ထဲက အာဏာရွင္ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ထိပ္သီးတစ္ေယာက္ပုံစံမ်ဳိး ရင္ဘတ္မွာဆုတံဆိပ္ေတြခ်ိတ္ဆြဲလို႕ စစ္ယူနီေဖာင္းမွာ ဖဲႀကဳိးေတြခ်ိတ္ဆြဲလို႕ ဆိုတာမ်ဳိး ထင္ျမင္ရပါတယ္။

အေမရိကန္သံတမန္ေတြက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊရဲ႕ သစၥာရွိလူယုံေတာ္ အရာရွိတစ္ဦးအျဖစ္ သာ ပုံေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ “သမၼတဦးသိန္းစိန္ဟာ ဒီေလာက္ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႀကီး အေျပာင္းအလဲေတြ ေဆာင္ရြက္မယ္ လို႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ထင္ထားမယ္ မထင္ဘူး။ တစ္ကယ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလုံး သိပ္ကို အံ့ၾသခဲ့ၾကရပါ တယ္” လို႕ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠဌ ျဖစ္တဲ့ ဦးလွေမာင္ေရႊ က ေျပာပါတယ္။

အေျပာင္းအလဲ ဖန္တီးရွင္

စစ္အစိုးရ နံပတ္(၄)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ဘာေတြက ထင္ရွားလာေစခဲ့ပါသလဲ။ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုကေတာ့ သစၥာရွိ စစ္သည္ေတာ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးသိန္းစိန္ဟာ အမိန္႕နာခံဖို႕ ေလ့က်င္ေပးခဲ့ေပ မယ့္လည္း အာဏာ လက္ဝယ္ရရွိလာခဲ့ရျခင္းက သူရဲ႕စိတ္ဓါတ္ သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္မႈ၊ အျပစ္ဆိုစရာနည္းပါးမႈေၾကာင့္ လို႕ ဆိုပါတယ္။ တစ္ျခားစစ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႕ မတူတာက သမၼတဦးသိန္းစိန္ဟာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ ဒါမွမဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြမွာ ဘယ္တုန္းကမွ တိုက္ရိုက္ ပါဝင္ပတ္သက္ဘူးျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။

ျပည္ပႏုိင္ငံေတြမွာ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရတာေတြကလည္း သမၼတႀကီးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့ပါတယ္။ သမၼတ ဦး သိန္းစိန္ဟာ အသက္(၄၀) အရြယ္ မွာ ျပည္ပႏုိင္ငံကို ပထမဆုံးအႀကိမ္သြားေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။ အျခားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေတြနဲ႕ မတူညီတာက အနည္းဆုံးေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ ဟာ ျပင္ပကမာၻနဲ႕ ထိေတြ႕မႈ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ တစ္ခ်ိန္က ကမာၻႀကီးေပၚမွာ အမ်ားဆုံး ဆန္တင္ပို႕တဲ့ႏိုင္ငံဟာ အာရွရဲ႕ထြန္းသစ္လာတဲ့စီးပြားေရးေတြေနာက္မွာ မ်ားစြာ ေနာက္က် က်န္ရစ္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသကို နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ဝင္ေရာက္ျပီး လူေပါင္း တစ္သိန္းသုံးေသာင္းေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ရတဲ့အခါ အႏၱရာယ္မ်ားလွတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေဘးဒုကၡေတြ ႀကဳံဆုံခဲ့ရပါတယ္။ ျမန္ မာႏုိင္ငံရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းမွာ ျပည္ပက ေပးကမ္းလွဴဒါန္းတဲ့ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ႏိုင္ ငံေရးသေဘာ တရားေရးရာအရ လႊမ္းမိုးမႈေတြ ေလ်ာ့ပါးေစဖို႕အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြဟာ ျပည္ပအကူအညီေတြကို လက္မခံခဲ့ၾက ပါဘူး။

နာဂစ္မုန္တိုင္း ဝင္ေရာက္ျပီး တစ္ပတ္အၾကာ ရြာေတြဆီကို ေလွနဲ႕ ဝင္သြားတဲ့အခါမွာ ပ်က္စီးေနတဲ့ စပါးခင္း ေတြၾကားမွာ၊ သီးႏွံေတြ ပ်က္ျပီး ေရဝင္ေနတဲ့ လယ္ကြင္းေတြထဲမွာ အသက္ရွင္သန္ေနသူေတြ တည္ရွိေနၾကပါတယ္။

ဒီသဘာဝေဘးက်ေရာက္တဲ့နယ္ေျမေဒသကို ပထမဆုံး ေရာက္ရွိသြားခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ကေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ သမၼတႀကီးဟာ ႀကီးစြာ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားသြားပါလိမ့္မယ္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊဆီ သြားေရာက္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျပည္သူေတြကို ကူညီမွ ျဖစ္မယ္” လို႕ ေျပာၾကားခဲ့ တယ္ လို႕ ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္းမွာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့တဲ့ အစိုးရအႀကံေပး ဦးေနဝင္းေမာင္က ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ဟာ ဒီအတြက္ နာမည္ေကာင္း မယူခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူဟာ အေျပာင္း အလဲႀကီးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာပါ” လို႕ ဦးေနဝင္းေမာင္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဘယ္အာဏာရွင္မွ အျပင္ပန္းက ထင္ျမင္ေနၾကသလို သူတစ္ဘက္သားကို ဒုကၡေပးလိုတဲ့ ေက်ာက္သား ေက်ာက္စိုင္ႀကီးေတြ မဟုတ္ၾကပါ။ ဒါ့အျပင္ စစ္တပ္နဲ႕ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ အစိုးရထဲမွာ အာဏာရွင္အႀကီးအကဲ တစ္ေယာက္ရဲ႕အမိန္႕နဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာကေန ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစိတ္ရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္လက္ထက္ ေရာက္ရွိသြားတာနဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြဟာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ သိသိသာသာ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါတယ္။

စစ္သည္အင္အား ေလးသိန္းရွိတဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ထိပ္ပိုင္းမွာ အထီးက်န္ႏုိင္ငံမွာ ေနလိုတဲ့ဆႏၵမရွိတဲ့ အဂၤလိပ္ စကားေျပာၾကား ႏိုင္တဲ့ သူေတြ ုအျပည့္ရွိေနပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ ပတ္စြာ ေျပာၾကားႏုိင္တဲ့ သမၼတႀကီးဟာ အိုဘားမား၊ ဟင္နရီကစ္ဆင္းဂ်ားနဲ႕ တိုနီဘလဲတို႕လို အေနာက္နုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အတၳဳပၸတၱိေတြကို ဖတ္ ရႈေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္မွာ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ကမာၻ႕အဖိႏွိပ္ဆုံး အစိုးရသတင္းစာျဖစ္ ခဲ့တဲ့ New Light of Myanmar သတင္းစာ အယ္ဒီတာနဲ႕ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါတယ္။

စစ္ဘက္အရာရွိေဟာင္းျဖစ္တဲ့ သန္းျမင့္ထြန္းက သူတို႕ သတင္းစာက ေလလႈိင္းထဲက လူသတ္သမားလို႕ ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့တဲ့ ျပည္ပသတင္းအစီရင္ခံခ်က္ေတြကို နားေထာင္ခဲ့ ေၾကာင္း ဝန္ခံေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“အေမွာင္ထဲမွာ အျမဲတမ္း ဘယ္သူေနခ်င္ပါ့မလဲ” လို႕ ၄င္းက ေမးခဲ့ပါတယ္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႕လည္း ကမာၻ႕မိသားစုဝင္ ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္” လို႕ သူက ေျပာပါတယ္။

ျပီး


Now that international sanctions have been lifted on Burma, Western businessmen are flocking to the world’s newest economic frontier. The dramatic political climate change is due to reforms that emanated from within the military regime that once ruled the country; and chief among the reformers is President Thein Sein, Burma’s own Gorbachev, down to his gray pallor and balding pate—and the subject of a TIME profile this week, available to subscribers here. While Russia has faltered on its path toward democracy, Burma, which is officially known as Myanmar, has a chance to forge a different route.

He has been startlingly conciliatory to the opposition once hounded mercilessly by the military regime—including the charismatic Aung San Suu Kyi. In a September speech to the U.N. General Assembly in New York City, Thein Sein acknowledged the “authoritarian” nature of the junta he once belonged to and congratulated Suu Kyi “for the honors she has received in this country in recognition of her efforts for democracy.”

There’s a tantalizing hint of his principles from the President’s days as a major. In the weeks after the generals crushed the 1988 pro-democracy movement — in which Suu Kyi gained fame — by killing hundreds of protesters, students and monks tried to flee to neighboring countries. While other commanders imprisoned the activists they caught, Thein Sein quietly released some of them. “Thein Sein is a simple man, but he is a good man,” says Soe Thane, the former head of the Burmese navy and now a reformist minister in the President’s Office. “He is a statesman, not a politician.”


The once formidable regime began to transform after a cataclysmic cyclone in 2008 pummeled the country. Burmese who criticized the government’s response were handed lengthy jail terms. A further manmade crisis was averted when aid, both domestic and foreign, began reaching farflung villages. But, in the generals’ lair, Naypyidaw—a multi-billion-dollar fortress against regime change—even Burma’s rulers felt the landscape was shifting. Now in his 80s, Than Shwe, the head of the junta, was surely concerned about his legacy. Previous junta leaders had been purged upon retirement. “The Senior General didn’t want to spend his last years under house arrest,” says an aide to Thein Sein. “He trusted Thein Sein to keep his promise to let him disappear gracefully.” Thein Sein told TIME that he and his former boss “do not speak regularly.”

For all the praise heaped upon his tenure thus far, Thein Sein and the new Burma face considerable hurdles. If he is the indispensable man of the moment, then his well-being is at issue. He wears a pacemaker for his heart. There is also always the danger that a man whom history has designated a transitional figure will not accept his own transition.


If Burma wants true international approval, it will have to tackle the broken economy as well as the gap between what new laws promise and what they so far have delivered. Foreign investment in Burma actually declined in the first nine months of 2012 compared to the same period in 2011. Regime cronies are feasting on the nation’s natural resources, grabbing land and sweetheart contracts. The scale of graft is epidemic. In November, thugs broke up a Buddhist monk-led protest over a copper mine linked to a Chinese arms manufacturer, a common terror tactic during the junta’s days. (The government later apologized for the crackdown in which protesters were burned and beaten.)

Perhaps the most important—and certainly the most existential—challenge is the ethnic friction that could cleave a nation with little binding it together other than lines drawn on colonial maps. Decades of fighting and tribal mistrust have left more than a million people in Burma displaced or stateless.

One of the most contentious areas is far western Arakan (or Rakhine) state, where the population includes Arakanese Buddhists and stateless Muslims called Rohingya. Since June, clashes between the Arakanese and Muslim residents have claimed at least 100 lives across Arakan and left tens of thousands more homeless.

The generals who wrested control of Burma from its civilian rulers in 1962 didn’t bother much with justifying their rule. But any shred of legitimacy the army regime possessed came from its purported ability to halt the centrifugal forces ripping apart this diverse nation. Cobbled together by the colonial British, Burma is a patchwork land of 135 officially recognized ethnic groups (the Rohingya are not officially recognized as such, compounding the problems in Arakan). Since coming to power, Thein Sein’s government has signed ceasefires with 10 major ethnic militias, who were fighting for autonomy. Only one ethnic insurgent group, the Kachin Independence Army, remains at war. Since June 2011, fighting in Kachin areas, which border China, has claimed hundreds of lives and displaced some 100,000 people, most of whom have received no international aid. In recent days, the Burmese military has escalated hostilities by launching airstrikes on the Kachin.


Thein Sein says that further reforms are key to defusing Burma’s ethnic tinderbox. “It is only with a wholly democratic government that we can make peace sustainable,” he says. Aung Min, a former major-general who is now a minister dealing with ethnic affairs, talks about power-sharing arrangements to ensure that minorities, many of whom live in areas rich with natural resources, feel they are not being exploited. “The President is willing to try many things,” he says. “He knows that the military should be the last resort to fix a conflict.”

Sometimes, even reformists are only willing to go so far. The army’s shelling of the Kachin undercuts Thein Sein’s vow to seek peace with the rebels, while his response to the Arakan violence is tepid at best. At first, he seemed to indicate that the Rohingya should be sent to Bangladesh, arguing that they were Bengali immigrants. (Bangladesh, which already hosts tens of thousands of Rohingya refugees, has refused to accept any more.) The only time Thein Sein looked peevish during our interview was when TIME pressed him on the fate of the Rohingya. “Next question,” he said.

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္