တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒျပ႒ာန္း

Tuesday, October 18, 2011

တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည္႕ဥပေဒ

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၁ဝ။)

၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြၽတ္လျပည္႕ေက်ာ္ ၆ ရက္

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ေအာက္ပါဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းလုိက္သည္။

၁။ ဤဥပေဒကုိ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒတြင္-


(က)

ပုဒ္မ ၇၄၊ ပုဒ္မခြဲ(က)ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း အစားထုိးရမည္-


''၇၄။

(က)

ေရြးေကာက္ပြဲခုံအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ အမိန္႔တစ္ခုခုကုိ မေက်နပ္သည့္ ေလွ်ာက္ ထားသူ သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္ထား ခံရသူအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့သူသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလ အတြင္း သတ္မွတ္ ထားသည့္ နည္းလမ္းအတုိင္း ေကာ္မရွင္သုိ႔ အယူခံမႈ သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္မႈ ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္သည္။ ျပင္ဆင္မႈ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ဥပေဒေရးရာ ျပႆနာ ေပၚေပါက္မွ သာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရွိသည္။''


(ခ)

ပုဒ္မ ၈၈ ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း အစားထုိးရမည္ -


''၈၈။

(က)

ႏုိင္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္ဖ်က္ ပုန္ကန္မႈျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေသဒဏ္ သုိ႔မဟုတ္ တစ္သက္ တစ္ကြၽန္း ဒဏ္ ထုိက္ေသာ ျပစ္မႈျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ အျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ပုိင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ေၾကညာျခင္း ခံရသူသည္ ယင္းသုိ႔ ေၾကညာသည့္ ေန႔မွစ၍ ေနာင္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္း အျဖစ္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရွိေစရ။(ခ)

အခန္း(၁၃)ပါ ျပစ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္အရ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံရသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္း သုိ႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ပုိင္ခြင့္ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ေၾကညာျခင္း ခံရသူသည္ ယင္းသုိ႔ ေၾကညာသည့္ ေန႔မွစ၍ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းႏွင့္ ေနာက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း တစ္ခုအတြက္ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္း အျဖစ္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရွိေစရ။(ဂ)

ပုဒ္မခြဲ(က)ႏွင့္(ခ) မွအပ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ ခဲ့ျခင္းသည္ ပ်က္ျပယ္ေၾကာင္း ပုဒ္မ ၇၄၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ) သုိ႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၇၅၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)အရ ေကာ္မရွင္က ႏုိင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း ခံရသူသည္ လည္းေကာင္း၊ သတ္မွတ္ ထားသည့္ အတုိင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ကုန္က်စရိတ္ စာရင္း တင္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ သျဖင့္ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္း သည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ ခုံအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခံရၿပီး ေကာ္မရွင္က အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းသူဟု ေၾကညာျခင္း ခံရေသာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကုိယ္စားလွယ္သည္ လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံရၿပီးေနာက္ တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္ အရ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံ ရသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ပုိင္ခြင့္ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ေၾကညာျခင္း ခံရေသာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္သည္ လည္းေကာင္း ယင္းသုိ႔ ေၾကညာသည့္ ေန႔မွစ၍ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအတြင္း က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္း အျဖစ္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရွိေစရ။''

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အရ ကြၽႏ္ုပ္ လက္မွတ္ ေရးထုိးသည္။
(ပုံ) သိန္းစိန္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္း

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၉။)

၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြၽတ္လျပည္႕ေက်ာ္ ၆ ရက္

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ေအာက္ပါဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။

၁။ ဤဥပေဒကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒတြင္-


(က)

ပုဒ္မ ၇၄၊ ပုဒ္မခြဲ(က)ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထုိးရမည္-''၇၄။(က)

ေရြးေကာက္ပြဲခံုအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အမိန္႔ တစ္ခုခုကို မေက်နပ္သည့္ ေလွ်ာက္ထားသူ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္ထားခံရသူ အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ သူသည္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ကာလ အတြင္း သတ္မွတ္ ထားသည့္ နည္းလမ္း အတိုင္း ေကာ္မရွင္သို႔ အယူခံမႈ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္မႈ ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္သည္။ ျပင္ဆင္မႈ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ဥပေဒေရးရာ ျပႆနာ ေပၚေပါက္ မွသာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရွိသည္။''


(ခ)

ပုဒ္မ ၈၈ ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း အစားထိုးရမည္-''၈၈။(က)

ႏုိင္ငံေတာ္သစၥာ ေဖာက္ဖ်က္ ပုန္ကန္မႈျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေသဒဏ္ သို႔မဟုတ္ တစ္သက္ တစ္ကြၽန္းဒဏ္ ထုိက္ေသာ ျပစ္မႈျဖင့္ ျဖစ္ေစ ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ ပိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ေၾကညာျခင္း ခံရသူသည္ ယင္းသို႔ ေၾကညာသည့္ ေန႔မွစ၍ ေနာင္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရွိေစရ။(ခ)

အခန္း(၁၃)ပါ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္အရ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံရသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ေၾကညာျခင္း ခံရသူသည္ ယင္းသို႔ ေၾကညာသည့္ ေန႔မွစ၍ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းႏွင့္ ေနာက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း တစ္ခုအတြက္ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရွိေစရ။(ဂ)

ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ (ခ) မွအပ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ ခဲ့ျခင္းသည္ ပ်က္ျပယ္ေၾကာင္း ပုဒ္မ ၇၄၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မ၇၅၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)အရ ေကာ္မရွင္က ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း ခံရသူသည္ လည္းေကာင္း၊ သတ္မွတ္ ထားသည့္ အတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ကုန္က်စရိတ္ စာရင္း တင္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္သျဖင့္ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းသည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ ခံုအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခံရၿပီး ေကာ္မရွင္က အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းသူဟု ေၾကညာျခင္း ခံရေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္သည္ လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ ခံရၿပီးေနာက္ တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံရသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ မရွိေတာ့ ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ေၾကညာျခင္း ခံရေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ သည္ လည္းေကာင္း ယင္းသို႔ ေၾကညာသည့္ ေန႔မွစ၍ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း အတြင္း က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း အျဖစ္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရွိေစရ။''

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ကြၽႏ္ုပ္ လက္မွတ္ ေရးထုိးသည္။
(ပုံ) သိန္းစိန္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ ျပ႒ာန္း

ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၈။)

၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြၽတ္လျပည္႕ေက်ာ္ ၆ ရက္

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ေအာက္ပါဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းလုိက္သည္။

၁။ ဤဥပေဒကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒတြင္-


(က)

ပုဒ္မ ၇၄၊ ပုဒ္မခြဲ (က)ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း အစားထုိးရမည္-


''၇၄။

(က)

ေရြးေကာက္ပြဲ ခုံအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ အမိန္႔ တစ္ခုခုကုိ မေက်နပ္သည့္ ေလွ်ာက္ထားသူ သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္ထား ခံရသူ အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ သူသည္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ကာလ အတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းအတုိင္း ေကာ္မရွင္သုိ႔ အယူခံမႈ သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္မႈ ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္သည္။ ျပင္ဆင္မႈ ေလွ်ာက္ထား ရာတြင္ ဥပေဒေရးရာ ျပႆနာ ေပၚေပါက္မွ သာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရွိသည္။''


(ခ)

ပုဒ္မ ၈၈ ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း အစားထုိးရမည္-


''၈၈။

(က)

ႏုိင္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္ဖ်က္ ပုန္ကန္မႈျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေသဒဏ္ သုိ႔မဟုတ္ တစ္သက္ တစ္ကြၽန္း ဒဏ္ ထုိက္ေသာ ျပစ္မႈျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ပုိင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ေၾကညာျခင္း ခံရသူသည္ ယင္းသုိ႔ ေၾကညာသည့္ ေန႔မွစ၍ ေနာင္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္း အျဖစ္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရွိေစရ။(ခ)

အခန္း(၁၃)ပါ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္အရ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံရ သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း သုိ႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ပုိင္ခြင့္ မရွိ ေတာ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ေၾကညာျခင္း ခံရသူသည္ ယင္းသုိ႔ ေၾကညာသည့္ ေန႔မွစ၍ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းႏွင့္ ေနာက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း တစ္ခုအတြက္ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္း အျဖစ္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခြင့္ မရွိေစရ။(ဂ)

ပုဒ္မခြဲ (က)ႏွင့္ (ခ)မွအပ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ ခဲ့ျခင္းသည္ ပ်က္ျပယ္ေၾကာင္း ပုဒ္မ ၇၄၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ) သုိ႔မဟုတ္ ပုဒ္မ၇၅၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)အရ ေကာ္မရွင္က ႏုိင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း ခံရသူသည္ လည္းေကာင္း၊ သတ္မွတ္ ထားသည့္ အတုိင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ကုန္က်စရိတ္ စာရင္း တင္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ သျဖင့္ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းသည္ဟု ေရြးေကာက္ ပြဲ ခုံအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခံရၿပီး ေကာ္မရွင္ က အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းသူဟု ေၾကညာျခင္း ခံရေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကုိယ္စားလွယ္သည္ လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ ခံရၿပီးေနာက္ တည္ဆဲ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္ အရ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံရသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ပုိင္ခြင့္ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ေၾကညာျခင္း ခံရေသာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ သည္ လည္းေကာင္း ယင္းသုိ႔ ေၾကညာသည့္ ေန႔မွစ၍ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း အတြင္း က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရွိေစရ။''

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ ကြၽႏု္ပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးသည္။
(ပုံ) သိန္းစိန္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳျခင္း

Tuesday, October 11, 2011

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး

အမိန္႔အမွတ္ ၄၉/ ၂၀၁၁

၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လဆန္း ၁၄ ရက္

(၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္)

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳျခင္း

၁။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ စည္းကမ္းျပည့္၀သည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ ျဖစ္ေပၚေရး၊ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ား ထြန္းကားေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရိွပါသည္။

၂။ ဤသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့သူမ်ားအား တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ ျပစ္ဒဏ္မ်ား စီရင္ခ်မွတ္ခဲ့ရပါသည္။ ဤသို႔ ျပစ္ဒဏ္ စီရင္ျခင္းခံရသည့္ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္သူမ်ား၊ က်န္းမာေရး မေကာင္းသူမ်ား၊ ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား အပါအ၀င္ အက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုးအနက္မွ ထိုက္သင့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို က်ခံၿပီး စည္းကမ္းႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္လာေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၄ (ခ)ပါ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ အညီ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အျဖစ္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေပးႏိုင္ရန္ အစီအမံမ်ား စနစ္တက် စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလိုပါသည္။

၃။ သို႔ျဖစ္ရာ ထုိက္သင့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ခ်ခံၿပီး ျဖစ္သည့္ စည္းကမ္းႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္လာေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ သနား ခ်စ္ခင္မႈတို႔ကို အေလးထားသည့္ အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔၏ မိသားစုမ်ားအား ငဲ့ညႇာေသာ အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေမတၱာႏွင့္ ေစတနာကို နားလည္ၾကၿပီး မိမိအက်ိဳး၊ ေဒသအက်ိဳး၊ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးအတြက္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္အတူ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ သြားႏိုင္ေစရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီးမွ ပူးတြဲ အမည္စာရင္းပါ အက်ဥ္းသား (၆၃၅၉)ဦး တို႔အား ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၄ (ခ) အရ ယင္းတို႔ က်ခံရန္ က်န္ရွိေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား အေပၚ ၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ေန႔ (ခရစ္ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္) မွစ၍ က်ခံေနရေသာ ျပစ္ဒဏ္ အသီးသီးကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳလိုက္သည္။ပံု -(သိန္းစိန္)ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႕အခြင္႕အေရးေကာ္မရွင္ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားလက္ခံျခင္း

Thursday, October 6, 2011

၁။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္း၍ ၄င္းေကာ္မရွင္႐ံုးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္လမ္း အမွတ္(၂၇)တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးသည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးကို ေဖာက္ဖ်က္ခံရပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပလ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္တန္းႏိုင္ပါသည္-


(က) တိုင္တန္းသူ၏အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ အျပည့္အစံု (ဖုန္း၊ ဖက္စ္ႏွင့္ e-mail တို႔ ရွိပါလွ်င္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပပါရန္)၊


(ခ) တိုင္တန္းသူသည္ မည္ကဲ့သို႔ မူလအခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္ခံရသည္ကို အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပရန္၊


(ဂ) တိုင္တန္းေဖာ္ျပခ်က္သည္ မွန္ကန္စြာ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံခ်က္ျပဳ၍ လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္။

၃။ တိုင္တန္းခ်က္ကို တိုင္တန္းသူ၏ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ မိတၲဴ ပူးတြဲလ်က္ အတြင္းေရးမွဴး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ အမွတ္(၂၇) ျပည္လမ္း လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ လိပ္မူ၍ မွတ္ပံုတင္စာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မရွင္႐ံုးသို႔ လာေရာက္၍ ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

၄။ ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အပိုဒ္ ၂(က)၊ (ခ)ႏွင့္ (ဂ)တို႔တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၅။ တရား႐ံုး တစ္ရပ္ရပ္သို႔ အမႈဖြင့္ တိုင္တန္းထားၿပီး အမႈမ်ား၊ တရား႐ံုး တစ္ရပ္ရပ္က စစ္ေဆးဆဲ အမႈမ်ားႏွင့္ တရား႐ံုး တစ္ရပ္ရပ္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ထားၿပီးေသာ အမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္ မ်ားသည္ ဤေၾကာ္ျငာစာတြင္ အက်ံဳးဝင္ျခင္း မရွိပါ။

၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သည္ လက္ခံရရွိေသာ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို စိစစ္ရာတြင္ လိုအပ္ပါက တိုင္တန္းသူအား ေခၚယူေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းမည္ျဖစ္ပါသည္။

၇။ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္ ခံရသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရပါက ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး အတြက္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

ရက္စြဲ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္