ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼႀကီး၏ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းဆိုင္ရာ သဝဏ္လႊာ

Friday, September 30, 2011

သုိ႔

ဥကၠ႒

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္/ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

အေၾကာင္းအရာ။ သဝဏ္လႊာေပးပုိ႔ျခင္း

၁။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္/ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္ အစည္းအေဝးကုိ ျပည္သူတုိ႔၏ အက်ဳိးငွာ အားသြန္ခြန္စုိက္ က်င္းပျပဳလုပ္ေနသည့္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္တကြ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္/ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အားလုံး ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာ ၾကပါေစရန္ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပုိ႔သအပ္ပါသည္။

၂။ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ပင္ မိမိတုိ႔ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရ အဖဲြ႕မ်ား အေနျဖင့္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သန္႔ရွင္းေသာ အစုိးရျဖစ္ေပၚေရး၊ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားထြန္းကားေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

၃။ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔၏ တူညီေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတုိ႔၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ဥပေဒျပင္ပသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ ဆက္သြယ္ကမ္းလွမ္း ဖိတ္ေခၚေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခုအခါ အထူးေဒသ(၂) ''ဝ''အဖဲြ႕ႏွင့္ အထူးေဒသ(၄) အဖြဲ႕တုိ႔သည္ ျပည္နယ္အဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားပင္ စတင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕ မ်ားသည္လည္း ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားထံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူရန္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။

၄။ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ပင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသားမ်ား အားလည္း ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ့္ေဒသသို႔ ျပန္လာလိုပါက ျပန္လာႏိုင္ရန္ စိစစ္လက္ခံခဲ့ရာ တခ်ဳိ႕ ျပန္လာေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရး ကိစၥမ်ားကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ အပ္ႏွင္းထားသည့္ အခြင့္အာဏာ အတြင္းမွ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ ထိုသို႔ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ပါတီအခ်ဳိ႕ႏွင့္ အင္အားစုအခ်ဳိ႕ တို႔သည္ အစိုးရ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္း ေတြ႕ေအာင္၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေအာင္ ႀကံရြယ္၍ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကသည္ကို စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ ေတြ႕ရွိေနရ ပါသည္။

၅။ တိုင္းျပည္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အရွိန္အဟုန္မပ်က္ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရင္း စက္မႈႏိုင္ငံ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စက္မႈႏိုင္ငံ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္သည္ အဓိကက်ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ရရွိႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအနက္ အဏုျမဴစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္သံုးစြဲေရးမွာ ကမၻာ့ျဖစ္စဥ္မ်ားအရ အႏၲရာယ္ ႀကီးမားလွသည့္ အျပင္ ေငြေၾကး မျပည့္စံုမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အမ်ားသူငါ လက္မခံမႈ တို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရန္ ေက်ာက္မီးေသြးသယံ ဇာတမွာလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ လံုေလာက္မႈ မရွိသည္ကို ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား အသိပင္ ျဖစ္ပါ ၆။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ထြက္ရွိေသာ္လည္း ျပည္ပ အရင္းအႏွီးမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကိစၥျဖစ္၍ မိမိတို႔ လိုအပ္သေလာက္ မရႏိုင္ဘဲ အခ်ိဳ႕အဝက္သာ ခြဲေဝရရွိပါသည္။ ျပည္ပ ေခ်းေငြျဖင့္ အရင္းအႏွီးအခ်ဳိ႕ ထည့္ဝင္ထားခဲ့ရာ အနာဂတ္တြင္ အက်ဳိးခံစားရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေလာေလာဆယ္တြင္မူ ေခ်းေငြအေပၚ အတိုးမ်ား အရစ္က် ေပးဆပ္ေနရသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္းတြင္း၌ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြ ထုတ္လုပ္ေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္းသံုးစြဲရန္ အတြက္ပင္ လံုေလာက္မႈ မရွိေသးပါ။

၇။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲျဖစ္ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ သဘာဝက ေပးထားေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ရွိေနသျဖင့္ အဆုိပါ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားမွ ျပည္တြင္း ျပည္ပအရင္းအႏွီးမ်ား ရယူ၍ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္ယူ ႏိုင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခင္က ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု (၂) ႐ံု၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု (၇) ႐ံုသာရွိခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း စက္တပ္ဆင္အား (၅၂၉) မဂၢါဝပ္သာရွိခဲ့ရာမွ ေနာက္ထပ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံု(၂၃)႐ံု၊ စက္တပ္ဆင္အား (၂၈၃၁) မဂၢါဝပ္ တုိးတက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၈။ ႏွစ္ (၃ဝ) လွ်ပ္စစ္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအရ ေနာက္ထပ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း (၆၄) ခုႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု (၃)ခု အပါအဝင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရန္ စက္တပ္ဆင္အား မဂၢါဝပ္ (၄)ေသာင္းေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ား ရွိပါသည္။ အဆုိပါ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေမခ၊ မလိခ ျမစ္ညာ ျမစ္ဝွမ္းႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဆံု စီမံကိန္း(၈)ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။

၉။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကး အရင္းအႏွီးျဖင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကုိ ပထမအဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စတင္ခဲ့ရာ ယခုအခါတြင္ အဆုိပါျမစ္ဆံု စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထု အတြင္း ေအာက္ပါ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့ပါသည္-

(က)

ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြက္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ပါ သဘာဝက ေပးထားေသာ (Land Mark) ျဖစ္သည့္ ျမစ္ဆံု သဘာဝအလွအပ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္ျခင္း၊

(ခ)

ျမစ္ညာပိုင္းရွိ တုိင္းရင္းသား ေက်းရြာမ်ား ေရနစ္ျမဳပ္၍ ၄င္းတုိ႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ဆံုး႐ံႈး ပ်က္စီးသြားႏုိင္ျခင္း၊

(ဂ)

ပုဂၢလိကမ်ားမွ ေငြေၾကးအရင္းအႏီွးမ်ားစြာ စိုက္ထုတ္၍ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ ေရာ္ဘာ စိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ ကြၽန္းစိုက္ခင္းမ်ား ပ်က္စီးသြားႏုိင္ျခင္း၊

(ဃ)

ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ေျမာက္ဖ်ားရွိ ေရခဲေတာင္မ်ား အရည္ေပ်ာ္ျခင္း၊ မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္း၊ အင္အားျပင္းထန္သည့္ ငလ်င္လႈပ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာပါက ျမစ္ဆံု ဆည္ပ်က္စီးၿပီး ဆည္ေအာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ေသေက်ပ်က္စီးမႈရွိႏုိင္ျခင္း၊

(င)

ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ျပည္သူအခ်ဳိ႕မွ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိေနၾကသည္ကုိ မိမိတုိ႔ ၾကားသိေနရပါသည္။

၁ဝ။ မိမိတို႔အစိုးရသည္ ျပည္သူမွ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အစိုးရျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို အေလးထားရပါမည္။ ျပည္သူမ်ား၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အေလးထား၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာဝန္ရွိ ပါသည္။ သို႔ပါ၍ မိမိတို႔ အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ေစဘဲ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရးအတြက္ အႏၲရာယ္မရွိႏိုင္ သည့္ အျခားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ စနစ္တက် ေလ့လာဆန္းစစ္၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ေဆြႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ အဆိုပါစီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို မိတ္ဝတ္မပ်က္ေစဘဲ သေဘာတူ လက္ခံေအာင္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဤလႊတ္ေတာ္သုိ႔ အသိေပးအပ္ပါသည္။

(သိန္းစိန္)

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္


ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္
ေနရာ။ ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွင္႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ခန္းမ၊ ေနျပည္ေတာ္

အျမတ္ခြန္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည္ ့ ဥပေဒျပ႒ာန္း

Thursday, September 29, 2011

အျမတ္ခြန္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည္ ့ ဥပေဒျပ႒ာန္း

အျမတ္ခြန္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁။)

၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြၽတ္လဆန္း ၂ ရက္

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။

၁။ ဤဥပေဒကို အျမတ္ခြန္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။ (က) အျမတ္ခြန္ဥပေဒကို ဤဥပေဒျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

(ခ) ဤဥပေဒသည္ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္မွစ၍ အာဏာတည္ေစရမည္။

၃။

(က)

၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္မွစ၍ အျမတ္ခြန္ဥပေဒအရ စည္းၾကပ္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။


( ခ )

ပုဒ္မခြဲ (က)အရ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခြန္ထမ္းက အျမတ္ခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ အရ ေပးသြင္းထားေသာ အခြန္ကို ခုႏွိမ္ေပးရမည္။

၄။ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ စည္းၾကပ္ႏွစ္မတိုင္မီက အျမတ္ခြန္ဥပေဒအရ စည္းၾကပ္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ကိစၥရပ္မ်ားကို အျမတ္ခြန္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၅။ အျမတ္ခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ အရ ခြင့္ျပဳသည့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ားသည္ ဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳသည့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ား အျဖစ္ ဆက္လက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ ေစရမည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ကြၽႏ္ုပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။

(ပံု)သိန္းစိန္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ တံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ တံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒကို

ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂။)

၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြၽတ္လဆန္း ၂ ရက္

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္)

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။

၁။ ဤဥပေဒကို ျမန္မာႏိုင္ငံ တံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တံဆိပ္ေခါင္း အက္ဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ “President of the Republic of the Union of Myanmar may ” ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို “ Ministry of Finance and Revenue of the Union Government may, with the approval of the Union Government” ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထိုးရမည္။

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တံဆိပ္ေခါင္း အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ (၉)ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးရမည္ -

“(9)

Collector includes any Revenue Officer and any officer delegated by the Director General of the Internal Revenue Department;”

၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တံဆိပ္ေခါင္း အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၉ တြင္-

(က) ပုဒ္မခြဲ (က)၏ေနာက္၌ ပုဒ္မခြဲ (ခ)ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖည့္စြက္ရမည္ -

“(b)

amend or enhance all or any of the amounts or values, description of instruments and proper stamp duties mentioned in this Act including Schedule 1 annexed thereto, and”

( ခ ) ပုဒ္မခြဲ (ခ)ကို ပုဒ္မခြဲ (ဂ) အျဖစ္ ျပန္လည္ အမွတ္စဥ္ရမည္။

၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တံဆိပ္ေခါင္း အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂ဝ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးရမည္ -

“Duty for

any money

expressed in foreign currencies”

“20. Where an instrument is chargeable with ad valorem duty in respect of any money expressed in any currency other than that of the Republic of the Union of Myanmar, such duty shall be payable in that foreign currency at the rate of one par centurm on such amount or value instead of any proper stamp duty mentioned in schedule 1 annexed in this Act”

၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၄၉ တြင္ပါရွိေသာ “by the President of the Republic of tne Union of Myanmar” ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို “by the Ministry of Finance and Revenue of the Union Government, with the approval of the Union Government” ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထိုးရမည္။

၇။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၇ဝ၊ ပုဒ္မခြဲ(၁)ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးရမည္-

“Institution and conduct of prosecutions.”

“70.(1) No Prosecution in respect of any offence punishable under this Act shall be instituted without the prior sanction of the Ministry of Finance and Revenue of the Union Government.”

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ကြၽႏ္ုပ္လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။

(ပံု)သိန္းစိန္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည္ ့ ဥပေဒျပ႒ာန္း

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃။)

၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြၽတ္လဆန္း ၂ ရက္

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္)

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလုိက္သည္။

၁။ ဤဥပေဒကို ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။ ဤဥပေဒသည္ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္မွစ၍ အက်ဳိး သက္ေရာက္ေစရမည္။

၃။ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ ''ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တုိင္းအခြန္ ဦးစီးဌာနမွဴး''ဆုိသည့္ စကားရပ္ကို ''တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အခြန္ ဦးစီးဌာနမွဴး သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္႐ုံးဌာနမွဴး'' ဆုိသည့္ စကား ရပ္ျဖင့္ အသီးသီး အစားထိုးရမည္။

၄။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၃ တြင္-

(က)

ပုဒ္မခြဲ(ဃ)၌ ပါရွိေသာ ''ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက'' ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ''ပုဒ္မ ၆ အရျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနက'' ဆိုသည္ ့ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထိုးရမည္။

(ခ)

ပုဒ္မခြဲ(င)ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထုိးရမည္ -


''(င)

ေရာင္းရေငြဆုိသည္မွာ ကုန္စည္ကို လက္ငင္းျဖစ္ေစ၊ ေႂကြးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားဆုိင္းငံ့ စနစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ႀကိဳတင္ အေရာင္းစနစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေရာင္းခ်၍ ရေငြသုိ႔မဟုတ္ ရရန္ေငြကို ဆုိသည္။ ကုန္စည္ခ်င္း လဲလွယ္ျခင္း ျဖစ္လွ်င္ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ သတ္မွတ္သည့္ တန္ဖိုးကို ဆုိသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ကုန္စည္ကို ထည့္သြင္း ထုပ္ပိုးေသာ ပစၥည္း တန္ဖိုးလည္း ပါဝင္သည္။''

(ဂ)

ပုဒ္မခြဲ(တ)၏ ေနာက္၌ ပုဒ္မခြဲ(ထ)အျဖစ္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖည့္စြက္ရမည္ -


''(ထ)

ၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ အခြန္ထမ္းက ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ကို စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံရန္ တာဝန္ ေပးထားသည့္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ ဦးစီးဌာနမွဴး႐ုံး၏ တာဝန္ခံ အရာရွိကုိ ဆုိသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္႐ုံး၌ အခြန္စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံရန္ တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ ဦးစီးအရာ ရွိမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။''

၅။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၇ တြင္ပါရွိေသာ ''ဝန္ေဆာင္မႈရေငြ'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ ''ေဆာင္ရြက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရမည္။

၆။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၈ တြင္-

(က)

''ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ ''ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစား ထုိးရမည္။

(ခ)

ပုဒ္မခြဲ(ဂ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္(၂)၌ပါရွိေသာ ''စတင္ေသာႏွစ္အပါအဝင္ တစ္ဆက္တည္းသုံးႏွစ္အထိ'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ ''စီးပြားျဖစ္ စတင္ေသာေန႔မွ တစ္ဆက္တည္း၃၆ လအထိ'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစား ထုိးရမည္။

၇။ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁၊ ပုဒ္မခြဲ(က)ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ(ခ)တုိ႔တြင္ ပါရွိေသာ ''အခြန္က်သင့္ေသာ'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ အသီးသီးကုိ ပယ္ဖ်က္ရမည္။

၈။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄ တြင္-

(က)

ပုဒ္မခြဲ (ဂ) ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း အစားထိုးရမည္ -


''(ဂ)

အခြန္ထမ္းတင္ျပေသာ စာရင္း အေထာက္ အထားမ်ားမွ ေရာင္းရေငြ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈရေငြကုိ မွန္ကန္စြာ မရရွိႏိုင္လွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးသည္ လုိအပ္ေသာ အျခားသက္ေသခံ အေထာက္အထားမ်ားကုိ စိစစ္ၿပီး အခြန္စည္းၾကပ္ရမည္ ။''

(ခ)

ပုဒ္မခြဲ(ဂ)၏ေနာက္၌ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)အျဖစ္ ေအာက္ပါ အတုိင္း ျဖည့္စြက္ရမည္ -


''(ဃ)

အခြန္ထမ္းက ႏွစ္ခ်ဳပ္ ေၾကညာလႊာ ေပးပုိ႔ရန္၊ စာရင္း အေထာက္အထား တင္ျပရန္ သုိ႔မဟုတ္ လာေရာက္ အစစ္ အေဆးခံရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးသည္ ရရွိထားေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျချပဳ၍ အခြန္ကုိ ခန္႔မွန္း စည္းၾကပ္ ႏုိင္သည္။ အခြန္ မစည္းၾကပ္မီ မည္သူ႔ကုိမဆုိ ေခၚယူ စစ္ေဆးျခင္း၊ လိုအပ္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းယူျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။''

၉။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅၊ ပုဒ္မခဲြ(က)၊ (ခ)၊ (ဂ)ႏွင့္ (ဃ) တို႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးရမည္ -

''(က) ျပည္ပသို႔အၿပီးအပိုင္ထြက္ခြာသြားမည့္သူ၊

( ခ ) လုပ္ငန္းရပ္စဲသူ၊

( ဂ ) ေဖ်ာ္ေျဖမႈက်င္းပသူ။''

၁ဝ။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ တြင္-

(က) ပုဒ္မခဲြ(က)ကို ေအာက္ပါအတိုင္းအစားထိုးရမည္ -

''(က) အခြန္ထမ္းက မေက်နပ္လွ်င္ ေအာက္ပါသူမ်ားထံ အယူခံဝင္ႏိုင္သည္-

(၁)

အခြန္ က်ပ္သံုးေသာင္းထက္ ပိုလွ်င္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အခြန္ ဦးစီးဌာနမွဴး သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ဆိုင္ရာ အခြန္႐ံုးဌာနမွဴး၊

(၂)

တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္႐ံုးဌာနမွဴး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး အခြန္ က်ပ္တစ္သိန္းထက္ ပိုလွ်င္ အခြန္အယူခံ ခံုအဖဲြ႕၊

(၃)

အခြန္အယူခံခံုအဖဲြ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ ေပၚေပါက္သည့္ ဥပေဒေရးရာ ျပႆနာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊''

(ခ) ပုဒ္မခဲြ(စ)ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးရမည္ -

''(စ)

အခြန္သည္ က်ပ္ သံုးေသာင္းထက္ မပိုလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး၏ အမိန္႔သည္ လည္းေကာင္း၊ အခြန္သည္ က်ပ္တစ္သိန္းထက္ မပိုလွ်င္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္႐ံုးဌာနမွဴး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ လည္းေကာင္း၊ အခြန္သည္ က်ပ္တစ္သိန္း အထက္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒေရးရာ ျပႆနာ မေပၚေပါက္လွ်င္ အခြန္ အယူခံခံုအဖဲြ႕၏ အဆံုးအျဖတ္သည္ လည္းေကာင္း အၿပီးအျပတ္ ျဖစ္ေစရမည္။

၁၁။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒတြင္-

(က)

ပုဒ္မ ၂၁ ၌ပါရွိေသာ ''တစ္ဆယ္ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ မပုိေသာေငြကို ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ ေစႏုိင္သည္'' ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ''တစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာေငြကို ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ေစရမည္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရမည္။

(ခ)

ပုဒ္မ ၂၁-က ၌ပါရွိေသာ ''ျပည္ေထာင္စု အစုိးရက'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကို ''ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ ဝန္ႀကီးဌာနက'' ဆုိသည့္စကားရပ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ''က်သင့္အခြန္၏ တစ္ဆယ္ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ မပိုေသာေငြကို ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ေစႏုိင္သည္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကို ''က်သင့္အခြန္၏ တစ္ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာေငြကို ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ေစရမည္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း အစားထုိးရမည္။

၁၂။ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၂ တြင္ -

(က)

ပုဒ္မခြဲ(က) ပုဒ္မခြဲငယ္(၃)၌ပါရွိေသာ ''တစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ငါးေထာင္အထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ အျပစ္ေပးႏုိင္သည္'' ဆုိသည့္စကားရပ္ကို ''တစ္ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္သိန္း ထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရမည္။

(ခ)

ပုဒ္မခြဲ(ခ)၌ပါရွိေသာ ''သုံးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္ေသာင္းအထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးကို ျဖစ္ေစ အျပစ္ေပးႏုိင္သည္'' ဆုိသည့္စကားရပ္ကို ''သုံးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သုံးသိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္။'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရမည္။

၁၃။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇ တြင္ ပုဒ္မခြဲ(က)ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထုိးရမည္ -

''(က)

ကုန္စည္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကိုေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ႏုိင္ငံျခားေငြရရွိလွ်င္ ယင္းႏုိင္ငံျခားေငြအေပၚ က်သင့္ေစရမည့္ အခြန္ ႏႈန္းကို သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။''

၁၄။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၈၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း အစားထုိးရမည္ -

''(ခ)

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ရေငြအမ်ဳိးအစား တစ္ရပ္ရပ္ အတြက္ ျဖစ္ေစ၊ အခြန္ထမ္း အမ်ဳိးအစား တစ္ခုခုအတြက္ ျဖစ္ေစ ဤဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)အရ ေတာင္းခံသည့္အခါ တင္ျပႏုိင္ရန္ မည္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည့္ စာရင္းမ်ား ထားရွိရမည္ကုိ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။''

၁၅။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၉ ကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးရမည္ -

''၂၉။

ဤဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ထေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနသည္-


(က)

လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း သုိ႔မဟုတ္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။


( ခ )

လုိအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။''

၁၆။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၃၁ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၂ တုိ႔ကုိ ပယ္ဖ်က္ရမည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ကြၽႏု္ပ္လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။

(ပုံ)သိန္းစိန္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည္ ့ ဥပေဒျပ႒ာန္း

ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄။)

၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြၽတ္လဆန္း ၂ ရက္

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္)

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလုိက္သည္။

၁။ ဤဥပေဒကို ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။ ဤဥပေဒသည္ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္မွစ၍ အက်ဳိး သက္ေရာက္ေစရမည္။

၃။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ -

(က)

''စည္းၾကပ္မႈအဖဲြ႕''ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ''ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ ဦးစီးဌာနမွဴး'' ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အသီးသီး အစားထိုးရမည္။

(ခ)

''ပထမ အယူခံအဖဲြ႕''ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ''တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ဆိုင္ရာ အခြန္႐ံုးဌာနမွဴး'' ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အသီးသီးအစားထိုးရမည္။

(ဂ)

''ဒုတိယအယူခံအဖဲြ႕''ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ''အခြန္အယူခံခံုအဖဲြ႕'' ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အသီးသီး အစားထိုးရမည္။

၄။ ဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခဲြ(ည)ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးရမည္ -

''(ည)

ပုဂၢိဳလ္စု ဆိုသည္တြင္ အစုစပ္လုပ္ငန္း၊ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သည့္ လုပ္ငန္း၊ ကုမၸဏီ၊ တစ္ဦးခ်င္း ပုဂၢိဳလ္တို႔ စုေပါင္းထားသည့္ အဖဲြ႕အစည္း၊ တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ မွတ္ပံုတင္၍ ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ အဖဲြ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ အသင္းအဖဲြ႕၊ သမဝါယမအသင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္သည္။''

၅။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခဲြ(ဒ)၏ ေနာက္တြင္ ပုဒ္မခဲြ(ဓ)၊ ပုဒ္မခဲြ(န)တို႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖည့္စြက္ရမည္-

''( ဓ )

ၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ အခြန္ထမ္းက ေပးေဆာင္ ရမည့္အခြန္ကို စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံရန္ တာဝန္ ေပးထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး႐ုံး၏ တာဝန္ခံ အရာရွိကိုဆုိသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္႐ုံး၌ အခြန္စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံရန္ တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ ဦးစီးအရာရွိမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

(န)

ပ်က္ကြက္သူဆုိသည္မွာ ေအာက္ပါတုိ႔ကိုဆိုသည္ -


(၁)

ဤဥပေဒအရ ေတာင္းခံထားသည့္ အခြန္အားလုံးကို ျဖစ္ေစ၊ တခ်ဳိ႕တစ္ဝက္ ကိုျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ထားသည့္ သို႔မဟုတ္ တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ ေပးထားသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္သူ၊


(၂)

ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ အတုိင္း အခြန္ကို ပင္ရင္းမွ ႏုတ္ယူေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္သူ။''

၆။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္ခြဲ (ဂ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၂) (ဂဂ)တြင္ ပါရွိေသာ ''အခြန္ထမ္း သို႔မဟု တ္ အိမ္ေထာင္ဖက္၏ အသက္အာမခံ'' ဆုိသည့္ စကားရပ္အစား ''အခြန္ထမ္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္၏ အသက္အာမခံ'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရမည္။

၇။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇ တြင္ပါရွိေသာ ''ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကို ''ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီး ဌာနသည္'' ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရမည္။

၈။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ ပါ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထုိးရမည္-

''ရွင္းလင္းခ်က္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဆုိသည္တြင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား၊ ေငြေခ်း စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒီဘင္ခ်ာ လက္မွတ္မ်ား အပါအဝင္ အတိုးေငြရရန္ အတြက္ ေငြျမႇဳပ္ႏွံျခင္းတုိ႔လည္း ပါဝင္ သည္။''

၉။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၊ ပုဒ္မခြဲ(က)၏ ေနာက္တြင္ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖည့္စြက္ရမည္-

''ရွင္းလင္းခ်က္။

ေျမ သို႔မဟုတ္ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအုံ ငွားရမ္းျခင္း ဆုိရာတြင္ ကိုယ္ပိုင္ မဟုတ္သည့္ ေျမ သို႔မဟုတ္ ေျမႏွင့္ အေဆာက္ အအုံအား ထပ္ဆင့္ ငွားရမ္းျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။''

၁ဝ။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃ တြင္ ပါရွိေသာ ''ေရာင္းခ်ျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းျခင္း'' ဆုိသည့္ စကားရပ္အစား ''ေရာင္းခ်ျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခား တစ္နည္းနည္းျဖင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္း'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရမည္။

၁၁။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅ ကို ေအာက္ပါအတုိင္း အစားထုိးရမည္-

''၁၅။

(က)

မည္သူမဆုိ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း အခြန္ စည္းၾကပ္ ထိုက္ေသာ စုစုေပါင္းဝင္ေငြ သို႔မဟုတ္ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြရွိလွ်င္ ထိုသုိ႔ ဝင္ေငြရရွိခ်ိန္၌ ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိေစရမည္။


( ခ )

မည္သူ႔အားမဆုိ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ အတြင္း အခြန္ စည္းၾကပ္ ထုိက္ေသာ စုစုေပါင္းဝင္ေငြ သုိ႔မဟုတ္ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြ ရွိသည္ဟု ယူဆလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီး ဌာနမွဴးသည္ ရရွိထားသည့္ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ားေပၚ အေျချပဳလ်က္ ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရန္ ေတာင္းခံႏိုင္သည္။''

၁၂။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆ တြင္-

(က)

ပုဒ္မခြဲ(က)၌ ''သုိ႔ရာတြင္ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြ ျဖစ္ပါက အေျခပစၥည္းကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခား တစ္နည္းနည္းျဖင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္း ျပဳသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း အခြန္ ေပးေဆာင္ရမည္။''ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ ျဖည့္စြက္ရမည္။

(ခ)

ပုဒ္မခြဲ(င)၌ ပါရွိေသာ ''ျပည္ေထာင္စု အစုိးရက အမိန္႔ေၾကာ္ ျငာစာ ထုတ္ျပန္၍'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ ''ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္၍'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရမည္။

(ဂ)

ပုဒ္မခြဲ (ဆ)၌ ''ယင္းသုိ႔ ပ်က္ကြက္သည့္ အတြက္ ေပးေဆာင္ရမည့္ ဒဏ္ေငြကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ သတ္မွတ္ ႏုိင္သည္။'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကို ျဖည့္စြက္ရမည္။

(ဃ)

ပုဒ္မခြဲ(ဇ)၌ ပါရွိေသာ ''တစ္ဆယ္ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မပိုေသာေငြကုိ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ ေစႏုိင္သည္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ ''တစ္ဆယ္ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ေငြကုိ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ေစရမည္။'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရမည္။

၁၃။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၂ တို႔တြင္ ပါရွိေသာ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ ရမည္။

၁၄။ ဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ ၂၁၊ ပုဒ္မခြဲ(က)၊ ပုဒ္ မ ၃၃ ၏ ရွင္းလင္းခ်က္၊ ပုဒ္မ ၃၅ ၏ ရွင္းလင္းခ်က္၊ ပုဒ္မ ၃၈၊ ပုဒ္မခြဲ(က)၊ ပုဒ္မ ၄၇၊ ပုဒ္မခြဲ(ဂ) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅ဝ တို႔တြင္ ပါရွိေသာ ''ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ''ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ''ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ ဝန္ႀကီးဌာန''ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အသီးသီးအစားထိုးရမည္။

၁၅။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂၊ ပုဒ္မခြဲ(က)တြင္ ပါရွိေသာ ''ျမန္မာႏိုင္ငံ အျမတ္ခြန္ အက္ဥပေဒအရ ျဖစ္ေစ၊ ဤဥပေဒအရ ျဖစ္ေစ၊''ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ''ဤ ဥပေဒအရ''ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထိုးရမည္။

၁၆။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၁ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးရမည္-

''၃၁။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္-


(က)

အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္ကိစၥ ပါဝင္ေသာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ ခ်ဳပ္ဆိုပါက ဤဥပေဒပါ အျခား ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ မည္သို႔ပင္ပါရွိ ေစကာမူ ယင္းစာခ်ဳပ္ပါ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။


(ခ)

အဆိုပါစာခ်ဳပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာႏိုင္သည္။''

၁၇။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ) ႏွင့္ (ဃ)တို႔တြင္ ပါရွိေသာ ''အယူခံအဖြဲ႕''ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ''တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ဆိုင္ရာ အခြန္႐ုံးဌာနမွဴး''ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အသီးသီး အစားထိုးရမည္။

၁၈။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒတြင္-

(က)

ပုဒ္မ ၃၃၊ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)တြင္ ပါရွိေသာ ''ေငြက်ပ္တစ္ရာ''ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ''ေငြက်ပ္ တစ္ေထာင္''ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထိုးရမည္။

(ခ)

ပုဒ္မ ၃၃-က တြင္ ပါရွိေသာ ''က်ပ္ ၅ဝဝ အထိ ျဖစ္လွ်င္''ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ''က်ပ္သုံးေသာင္းထက္ မပိုလွ်င္''ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင္ ့လည္းေကာင္း၊ ''က်ပ္ ၁ဝဝဝဝ အထိ ျဖစ္လွ်င္''ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ''က်ပ္တစ္သိန္းထက္ မပိုလွ်င္ ''ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း အသီးသီး အစားထိုးရမည္။

(ဂ)

ပုဒ္မ ၃၈၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)တြင္ ပါရွိေသာ ''က်ပ္တစ္ေသာင္းအထိ'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကို ''က်ပ္တစ္သိန္းထက္ မပိုေသာ'' ဆုိသည့္စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရမည္။

၁၉။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၂ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၄တို႔တြင္ ပါရွိေသာ ''ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက တာဝန္ လႊဲအပ္ေသာ အဖြ႕ဲမ်ားသည္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကို ''ၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး၊ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ဆုိင္ရာ အခြန္႐ုံးဌာနမွဴးတုိ႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၇ အရ ဖြဲ႕စည္းေသာ အဖြဲ႕ႏွင့္ လႊဲအပ္ တာဝန္ ေပးအပ္ျခင္း ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ လည္းေကာင္း'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အသီးသီး အစားထုိးရမည္။

၂ဝ။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးရမည္-

''၄၃။

ၿမဳိ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး၊ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ဆုိင္ရာ အခြန္႐ုံးဌာနမွဴးတုိ႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၇ အရ ဖြဲ႕စည္းေသာ အဖြဲ႕ႏွင့္ လႊဲအပ္တာဝန္ ေပးျခင္းခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ လည္းေကာင္း ဤဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရားမ က်င့္ထုံးဥပေဒအရ တရား႐ုံးသို႔ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရရွိေစရမည္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းပုဂၢိဳလ္ သု႔ိမဟုတ္ အဖြဲ႕မ်ားအား လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ တရား႐ုံးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။''

၂၁။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္ မ ၄၅ တြင္ -

(က)

စာကိုယ္၌ပါရွိေသာ ''ယင္းအဖြဲ႕'' ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ''ယင္းပုဂၢိဳလ္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရမည္။

(ခ)

ပုဒ္မခြ ဲ(ခ)၏ေနာက္တြင္ ပုဒ္ခြဲ(ဂ)ႏွင့္(ဃ)တုိ႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖည့္စြက္ရမည္-


“(ဂ)

ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးသည္ ပုဒ္မခြဲ(က)ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ(ခ)တို႔ပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္႐ုံးဌာနမွဴးထံ ႀကိဳတင္တင္ျပ၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥ ေပၚေပါက္ပါက သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးထံမွ ရွာေဖြဝရမ္းေတာင္းခံ၍ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ သည္။ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးႏွင့္ သက္ဆုိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္႐ုံးဌာနမွဴးတို႔ထံ အျမန္ဆုံးအစီရင္ခံတင္ျပရမည္။


(ဃ)

ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ (ခ)တုိ႔ပါ ကိစၥ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ သက္ဆုိင္ေသာ အခြန္ထမ္း သုိ႔မဟုတ္ ၄င္း၏ ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ သက္ေသ ႏွစ္ဦးတုိ႔၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ျဖစ္ေစရမည္။''

၂၂။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒတြင္-

(က)

ပုဒ္မ ၄၆၊ ပုဒ္မခြဲ(က)၌ ပါရွိေသာ ''သုိ႔မဟုတ္ အယူခံအဖြဲ႕သည္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၇၊ ပုဒ္မခြဲ (က)၌ ပါရွိေသာ ''သုိ႔မဟုတ္ အယူခံအဖြဲ႕က'' ဆုိသည့္စကားရပ္ တုိ႔ကုိ ပယ္ဖ်က္ရမည္၊

(ခ)

ပုဒ္မ ၄၆၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္(၁)တြင္ ပါရွိေသာ ''ပုဒ္မ ၇ အရ ဖြဲ႕စည္းထားေသာအဖြဲ႕'' ဆုိသည့္စကားရပ္ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၄၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္(၂) တြင္ ပါရွိေသာ ''အဖြဲ႕'' ဆုိသည့္ စကားရပ္တုိ႔ကုိ ''ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးသည္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရမည္။

၂၃။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၁ ကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထုိးရမည္-

''၅၁။

ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနသည္-


(က)

လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္၊


(ခ)

လိုအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ ႏုိင္သည္။''

၂၄။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၂၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း အစားထုိးရမည္-

''(ခ)

ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဝင္ေငြအမ်ဳိးအစား တစ္ရပ္ရပ္ အတြက္ျဖစ္ေစ၊ အခြန္ထမ္းအမ်ဳိးအစား တစ္ခုခုအတြက္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည့္ စာရင္းပုံ စံမ်ားထားရွိရမည္ကို အမိန္႔ေၾကာ္ ျငာစာ ထုတ္ျပန္၍ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။''

၂၅။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ ''အခန္း (၁၈)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအျမတ္ခြန္အက္ဥပေဒ အက်ဳိး သက္ေရာက္သည့္ စည္းၾကပ္ႏွစ္မ်ား'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ပုဒ္မ ၅၉ ကုိ ေအာက္ပါ အတုိင္း အစားထုိးရမည္-

''၅၉။

ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းထံမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္အခြန္အနက္ က်ပ္ေငြျဖင့္ ေကာက္ခံရေငြကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕က ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ သတ္မွတ္ေသာ ရာခိုင္ႏႈန္း အခ်ဳိးအတုိင္း သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ရန္ပုံေငြသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးသြင္း ႏိုင္သည္။''

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ကြၽႏု္ပ္လက္မွတ္ ေရးထုိးသည္။

(ပုံ)သိန္းစိန္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္