ပူးတြဲ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခ်က္

Saturday, April 21, 2012


ေလးစားအပ္ပါေသာ အေဆြေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ယိုရွိဟီကို ႏိုဒ၊ ႂကြေရာက္လာ ၾကတဲ့ ျမန္မာနဲ႔ ဂ်ပန္ကုိယ္စား လွယ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဂ်ပန္ဧည့္ သည္ေတာ္မ်ား၊ ဂ်ပန္မိတ္ေဆြ မ်ားရဲ႕ စာနယ္ဇင္းနဲ႔ သတင္း ေလာကမွ သတင္းေထာက္မ်ား နဲ႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ခင္ဗ်ား-

မဂၤလာေန႔ခင္းပါ ခင္ဗ်ား - (Connichiwa - ကြန္းနိခ်ိ၀)

ယေန႔ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳ လုပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ထိပ္သီးအစည္း အေ၀းဟာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၈)ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ပထမဦးဆံုးအ ႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏုိင္ငံ အႀကီးအကဲ နဲ႔ အစိုးရ အဖြဲ႕ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ တရား၀င္ ခရီး လာေရာက္ၿပီး က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းမွာ ႏွစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနနဲ႔ သမိုင္းေၾကာင္း အစဥ္အလာရွိတဲ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး အေပၚ ျပန္လွန္ သံုးသပ္ႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး သမုိင္း စာမ်က္ႏွာသစ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး အတြက္ စီးပြားေရး၊ အကူအညီေပးေရး နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲ႕ လူသား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ဖလွယ္ေရး တို႔အျပင္ ေဒသတြင္းနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားအပါအ၀င္ အျခားေသာ ကိစၥရပ္ မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြး အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရး ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အတြက္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ ေထာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ကူညီမႈမ်ား ေပးသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ တရား၀င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အကူအညီ ေခ်းေငြ အသစ္မ်ား ျပန္လည္ စတင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ကတိ က၀တ္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရမည့္ ေႂကြးၿမီကိစၥရပ္မ်ား ေျဖရွင္း ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ဖက္ ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပစြာနဲ႔ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ သြားႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ျခင္းမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရ နဲ႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ဂ်ပန္ျပည္သူ မ်ားအားလံုးကို ျမန္မာျပည္သူမ်ား ကိုယ္စားမ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိပါ ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

အဲဒီလို ေႂကြးၿမီ ကိစၥ ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားနဲ႔ အကူ အညီ ေပးမႈမ်ားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစေရးနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားအတြက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚ လြန္စြာ အေထာက္ အကူျပဳေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယခု ခရီးစဥ္ အတြင္းမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ တားဆီးေရး လူသား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးနဲ႔ သီလ၀ါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးတို႔ အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ သတင္း အခ်က္အလက္နဲ႕ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရးတို႔အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္တို႔ အတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ႏိုဒတို႔ အၾကား သေဘာတူညီခဲ့ၾက ပါတယ္။

ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ယို႐ို ဟီကို ႏိုဒရ႕ဲ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ (၂၈) ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလ အတြင္း ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ယခုလို ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီး လာေရာက္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္းဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား ဆက္ဆံေရး စာမ်က္ႏွာ သစ္ကိုဖြင့္လွစ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသရာလည္း ေရာက္ပါတယ္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစုိးရမ်ားနဲ႔ ျပည္သူမ်ား ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးေလာကမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနဲ႔ အတူ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံရဲ႕ မီဒီယာနဲ႔ စာနယ္ဇင္း ေလာက အေနနဲ႔လည္း ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး စာမ်က္ႏွာသစ္ကို ဆက္လက္ၿပီး ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားႏိုင္ေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္း ကူညီ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားေစလိုပါ တယ္။

ယခုလို ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို တရား၀င္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီး လာေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီး လိႈက္လွဲ ပ်ဴငွာစြာ ဧည့္၀တ္ျပဳ ခဲ့တဲ့အတြက္ ဂ်ပန္ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူ မ်ားအေပၚ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား (Airgato Gozaimashita အာရိဂတို ဂိုဇိုင္းမတ္ရွိတ)

0 comments:

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္