ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏႇင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ေၾကညာခ်က္အမႇတ္ ၅/ ၂၀၁၁

Wednesday, March 30, 2011

၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔မႇ စတင္၍ အာဏာတည္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏႇင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏႇင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တို႔တြင္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏႇင့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏႇင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏႇင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းႏႇင့္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏႇင့္အညီ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိသစၥာ ျပဳၿပီးသည့္ အခ်ိန္မႇစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏႇင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက က်င့္သုံးလ်က္ရႇိသည့္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏႇင့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အာဏာမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္သည္။ အထက္အပိုဒ္ ၂ ပါ အတိုင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ကတိသစၥာျပဳၿပီးသည့္ အခ်ိန္မႇစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္


0 comments:

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္