ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္း

Friday, November 4, 2011

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ

(၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊြတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၁။)

၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၉ ရက္

(၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၄ ရက္)


ျပည္ေထာင္စုလြႊတ္ေတာ္သည္ ေအာက္ပါဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။

၁။

ဤဥပေဒကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ ေစရမည္။

၂။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခဲြ(ဂ)ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးရမည္ -


“(ဂ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာေရး၊”

၃။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၊ ပုဒ္မခဲြ(င)ကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး ပုဒ္မခဲြ (စ)ကို ပုဒ္မခဲြ (င)၊ ပုဒ္မခဲြ (ဆ) ကို ပုဒ္မခဲြ(စ)၊ ပုဒ္မခဲြ(ဇ) ကို ပုဒ္မခဲြ(ဆ)၊ ပုဒ္မခဲြ(စ်)ကို ပုဒ္မခဲြ(ဇ) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရမည္။

၄။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂(က)(၁)တြင္ ေအာက္ပါ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ျဖည့္စြက္ရမည္-


“ရွင္းလင္းခ်က္။

လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း တစ္ရပ္စီအတြက္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ရရိွေသာ ပါတီသည္ ယင္း လႊတ္ေတာ္သက္္တမ္းအတြင္း က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ ပဲြမ်ား၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မျပဳႏိုင္လ်ွင္ ျဖစ္ေစ၊ မဲဆႏၵနယ္ သုံးနယ္ထက္ မနည္း က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ မ်ား၌ အနည္းဆုံး မဲဆႏၵနယ္ သုံးနယ္တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မျပဳႏိုင္လ်ွင္ ျဖစ္ေစ ယင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မျပဳျခင္းသည္ ဤျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ အက်ဳံး၀င္ေစ ရမည္။


ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ ့စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ကၽြႏု္ပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးသည္။(ပုံ) သိန္းစိန္ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

0 comments:

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္