ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႕အခြင္႕အေရးေကာ္မရွင္ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားလက္ခံျခင္း

Thursday, October 6, 2011

၁။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္း၍ ၄င္းေကာ္မရွင္႐ံုးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္လမ္း အမွတ္(၂၇)တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးသည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးကို ေဖာက္ဖ်က္ခံရပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပလ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္တန္းႏိုင္ပါသည္-


(က) တိုင္တန္းသူ၏အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ အျပည့္အစံု (ဖုန္း၊ ဖက္စ္ႏွင့္ e-mail တို႔ ရွိပါလွ်င္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပပါရန္)၊


(ခ) တိုင္တန္းသူသည္ မည္ကဲ့သို႔ မူလအခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္ခံရသည္ကို အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပရန္၊


(ဂ) တိုင္တန္းေဖာ္ျပခ်က္သည္ မွန္ကန္စြာ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံခ်က္ျပဳ၍ လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္။

၃။ တိုင္တန္းခ်က္ကို တိုင္တန္းသူ၏ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ မိတၲဴ ပူးတြဲလ်က္ အတြင္းေရးမွဴး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ အမွတ္(၂၇) ျပည္လမ္း လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ လိပ္မူ၍ မွတ္ပံုတင္စာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မရွင္႐ံုးသို႔ လာေရာက္၍ ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

၄။ ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အပိုဒ္ ၂(က)၊ (ခ)ႏွင့္ (ဂ)တို႔တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၅။ တရား႐ံုး တစ္ရပ္ရပ္သို႔ အမႈဖြင့္ တိုင္တန္းထားၿပီး အမႈမ်ား၊ တရား႐ံုး တစ္ရပ္ရပ္က စစ္ေဆးဆဲ အမႈမ်ားႏွင့္ တရား႐ံုး တစ္ရပ္ရပ္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ထားၿပီးေသာ အမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္ မ်ားသည္ ဤေၾကာ္ျငာစာတြင္ အက်ံဳးဝင္ျခင္း မရွိပါ။

၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သည္ လက္ခံရရွိေသာ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို စိစစ္ရာတြင္ လိုအပ္ပါက တိုင္တန္းသူအား ေခၚယူေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းမည္ျဖစ္ပါသည္။

၇။ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္ ခံရသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရပါက ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး အတြက္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

ရက္စြဲ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္

0 comments:

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္