လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳျခင္း

Tuesday, October 11, 2011

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး

အမိန္႔အမွတ္ ၄၉/ ၂၀၁၁

၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လဆန္း ၁၄ ရက္

(၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္)

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳျခင္း

၁။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ စည္းကမ္းျပည့္၀သည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ ျဖစ္ေပၚေရး၊ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ား ထြန္းကားေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရိွပါသည္။

၂။ ဤသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့သူမ်ားအား တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ ျပစ္ဒဏ္မ်ား စီရင္ခ်မွတ္ခဲ့ရပါသည္။ ဤသို႔ ျပစ္ဒဏ္ စီရင္ျခင္းခံရသည့္ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္သူမ်ား၊ က်န္းမာေရး မေကာင္းသူမ်ား၊ ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား အပါအ၀င္ အက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုးအနက္မွ ထိုက္သင့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို က်ခံၿပီး စည္းကမ္းႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္လာေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၄ (ခ)ပါ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ အညီ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အျဖစ္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေပးႏိုင္ရန္ အစီအမံမ်ား စနစ္တက် စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလိုပါသည္။

၃။ သို႔ျဖစ္ရာ ထုိက္သင့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ခ်ခံၿပီး ျဖစ္သည့္ စည္းကမ္းႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္လာေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ သနား ခ်စ္ခင္မႈတို႔ကို အေလးထားသည့္ အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔၏ မိသားစုမ်ားအား ငဲ့ညႇာေသာ အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေမတၱာႏွင့္ ေစတနာကို နားလည္ၾကၿပီး မိမိအက်ိဳး၊ ေဒသအက်ိဳး၊ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးအတြက္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္အတူ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ သြားႏိုင္ေစရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီးမွ ပူးတြဲ အမည္စာရင္းပါ အက်ဥ္းသား (၆၃၅၉)ဦး တို႔အား ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၄ (ခ) အရ ယင္းတို႔ က်ခံရန္ က်န္ရွိေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား အေပၚ ၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ေန႔ (ခရစ္ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္) မွစ၍ က်ခံေနရေသာ ျပစ္ဒဏ္ အသီးသီးကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳလိုက္သည္။ပံု -(သိန္းစိန္)ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

0 comments:

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္