နိုင္ငံေတာ္သမၼတအရပ္ဖက္ လူထုအေၿခၿပဳ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၈၀ ေက်ာ္ နွင့္ ေတြ႕ဆံု စဥ္ ေျပာၾကားေသာ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္း

Sunday, January 20, 2013


 ယခုလို အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႕ ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ မိမိတို႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အေနနဲ႕အတူ ၾကိဳးပမ္းရယူထားတဲ့ နိုင္ငံေရး ၿဖစ္ထြန္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္ေတြကို အေလးထား ေၿပာၾကားသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕ နိုင္ငံေရး ၿဖစ္စဥ္ႏွင့္ ၿဖစ္ထြန္းမႈမ်ားမွာ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑နွင့္ အေရးပါမႈကို အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။ ယေန႕ မိမိတို႕ ရရွိထားတဲ႕ နိုင္ငံေရးၿဖစ္ထြန္းမႈဟာ   လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္နွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေၿပာင္းလဲ လာခဲ့တဲ့ ၿမန္မာ့ နိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈသစ္ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီနိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈသစ္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း မတူညီမႈေတြနဲ႕ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြကို ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေရး နည္းလမ္းထက္ ေက်ာ္လြန္တဲ့ ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းေရး နည္းလမ္းနဲ႕ အေၿဖရွာၿခင္း အဆင့္ကို တက္လွမ္းနို္င္ခဲ႕ၿခင္းပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွ နိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြသာမက အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ ၿပည္သူ လူထု တရပ္လံုးရဲ႕ နိုင္ငံေရးအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ၊ နိုင္ငံေရးအရ စိတ္ရွည္ သည္းခံနိုင္မႈ ေရခ်ိန္ၿမင့္တက္လာတာကိုလည္း အသိအမွတ္ၿပဳရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္နွစ္ေက်ာ္ ကာလကို ၿပန္ေၿပာင္းၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ နိုင္ငံရဲ့ နိုင္ငံေရးသမိုင္းမွာ မၾကံဳစဘူး အေၿပာင္းအလဲေတြ ၿဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေနတာကို ေတြ႕ၿမင္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၿပာင္းအလဲ အေပၚမွာ ၿပည္တြင္းၿပည္ပ ၿမန္မာ့နိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြသာမက နိုင္ငံတကာ အသိုင္း အဝိုင္းရဲ႕ အသိအမွတ္ၿပဳမႈနွင့္ အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ား ရရွိေနၿခင္းဟာလည္း ၿငင္းဆိုလို႕ မရနိုင္တဲ့ နိုင္ငံေရး ဂုဏ္သေရပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

ယခုလို နိုင္ငံေရးၿဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာဖို႕ မိမိတို႕ အစိုးရအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္နဲ႕ အဓိကအားၿဖင့္ ၿပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးက က႑အသီးသီး ကေန ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတာကို ေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ စိ္န္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနေပမဲ့လည္း ဒီလိုဝိုင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အတြက္ တစ္ဖက္မွာလဲ ေအာင္ၿမင္နိုင္တဲ့ အခြင့္အလွမ္းမ်ားစြာ ရွိေနတယ္ဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္႔အေနနဲ႕ အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ ပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္လဲ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ ပါဝင္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို ယခုထက္ၿမင့္တင္ၾကဖို႕လည္း တိုက္တြန္းေၿပာၾကားလိုပါတယ္။ ယခုလို ဖိတ္ေခၚရၿခင္းဟာ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္နဲ႕ အလံုးစံု သေဘာတူညီရမယ္လို႕ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕အားလံုး နိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး၊ အမ်ိဳးသားၿပန္လည္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ တူညီတာေတြကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႕ ဖိတ္ေခၚတာ ၿဖစ္ပါတယ္၊ မတူညီမႈေတြကိုလည္း ထိပ္တို္က္ရင္ဆို္င္ၿခင္း နည္းလမ္းေတြကို ေက်ာ္လြန္တဲ့ ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းေရး နည္းလမ္းနဲ႕ အေၿဖရွာၿပီး လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္သြားၾကဖို႕ ဆိုလိုၿခင္းပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေတာင္းဆိုရၿခင္းမွာလည္း ၿပည္တြင္းၿပႆနာ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ၾကံဳေတြ႕ ခဲ့ရတဲ႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ နိုင္ငံအေနနဲ႕ ေခတ္မီတဲ႕ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းအၿဖစ္ ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ေခတ္မီအမ်ိဳးသားစီးပြားေရး စနစ္တရပ္ ပိုင္ဆိုင္နိုင္ဖို႕ အေရးတၾကီး လိုအပ္ေနတဲ့ ကာလ ၿဖစ္တဲ့အတြက္ ေတာင္းဆိုတိုက္တြန္းရၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပိုင္ဆိုင္ႏို္င္ဖို႕ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ အေနနဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ၾကိဳးပမ္းၿပီး လြတ္လပ္ေရးအရ ယူနိုင္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားအင္အားစုစည္းမႈႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူတဲ႕ အင္အားစုစည္းမႈမ်ိဳး ရရွိရန္ လိုအပ္တယ္လို႕ အေလးအနက္ယံုၾကည္လို႕ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ရရွိထားတဲ့ နိုင္ငံေရးပြင့္လင္းမႈဟာ ဒီလိုအမ်ိဳးသားစုစည္းမႈမ်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္နိုင္မယ္လို႕လဲ အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ပါတယ္။

ဒီေန႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ႕ နိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြဟာ စိန္ေခၚမႈ မ်ားနဲ႕ ၿပည့္ႏွက္ေနတာၿဖစ္ပါတယ္၊ ၿမန္မာ႕စီးပြားေရး ဝန္းက်င္ကိုၾကည့္လ်ွင္လည္း ကာလ ရွည္ၾကာ တည္ရွိေနခဲ့တဲ႕ အမ်ိဳးသားစီးပြား ပံုစံမက်မႈေတြကို ေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ပံုစံ မက်မႈေတြကို ေၿဖရွင္းနိုင္ဖို႕ “စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရး ေၿပာင္းလဲမႈ မူေဘာင္” နွင္႕ “ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးနွင့္ စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မူေဘာင္” ဆိုတဲ႕ မူေဘာင္ နွစ္ရပ္ ခ်မွတ္ထားၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုခ်မွတ္ထားတဲ႕အၿပင္ မေန႕က စတင္ က်င္းပေနတဲ့ “ၿမန္မာနိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖိုရမ္” လို ဖိုရမ္မ်ား က်င္းပၿပီး ၿပည္တြင္းၿပည္ပ ပညာရွင္ေတြ၊ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ေအဂ်င္စီေတြႏွင့္ စနစ္တက် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ၿမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ ကာလရွည္ၾကာ အဟန္႕အတားၿဖစ္ခဲ့တဲ့ နိုင္ငံတကာ ပိတ္ဆို႔မႈေတြ ေၿဖေလ်ာ့ ရုပ္သိမ္းနိုင္ဖို႕လည္း ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လူမႈေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ဖို႔အတြက္လည္း ပညာေရးနဲ႕ က်န္းမာေရးက႑ေတြမွာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးေတြ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ၿဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႕ ၿပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡေတြကို အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားတဲ့အဆင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး နိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြး အေၿဖရွာနိုင္ဖို႕ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေနပါတယ္။ မိမိတို႕ အစိုးရအေနနဲ႕ ၿပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆးၿမီးတိုနဲ႕ ကုသတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေရရွည္တည္တံ႕နိုင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ိဳး ၿဖစ္ဖို႕အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ထားပါတယ္။ ေရရွည္တည္တံ႕တဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္တဲ့အခါမွာ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အၿခာအာဏာကို အာမခံနိုင္တဲ့ ၿပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရးဆိုတဲ့ အေၿခခံမႈေအာက္မွာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႕ တန္းတူေရးေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

နိုင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ၿပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿဖစ္စဥ္ဆိုတာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ခ်ီၿပီး အခ်ိန္ယူတည္ေဆာက္ရပါတယ္။ ဒီလိုတည္ေဆာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္အတြင္း မွာလည္း ပဋိပကၡ အရွိန္အဟုန္ အတက္အက် ၿဖစ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ အေနနဲ႕ ေရရွည္တည္တံ႕တဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လမ္းေၾကာင္း က ေသြဖည္မသြားပဲ စားပြဲေပၚမွာ ေဆြးေႏြးတဲ့ နည္းလမ္းကို အေၿခခံၿပီး ေၿဖရွင္းရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿဖစ္စဥ္ေတြဆုိတာ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသက္သက္က လက္မွတ္ထိုးရံု လက္ဆြဲနႈတ္ဆက္လိုက္ရံုနဲ႕ မလံုေလာက္ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿဖစ္စဥ္ ေအာင္ၿမင္ဖို႕ ဆုိတာလူထု ကလည္း ပါဝင္လာနုိ္င္ဖို႕လုိပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ သေဘာတူညီမႈ နားလည္မႈေတြကို လူထုဆီေရာက္ေအာင္ ပိုု႕ေပးနုိ္င္ဖို႕အတြက္ Civil Society လုိ႕ဆုိတဲ့ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အခန္းက႑က အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ မိမိတုိ႕ အစိုးရအေနနဲ႕ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿဖစ္စဥ္္မွာ ပါဝင္ လာနုိင္ဖုိ႕ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒီလုိေဆာင္ရြက္နုိင္ဖုိ႕ Myanmar Peace Center အေနနဲ႕ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ လက္တြဲၿပီးေဆာင္ရြက္နုိင္ဖုိ႕ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ၿပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ဒါ့အၿပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္ေတြ၊ သူတုိ႕အသံေတြကို နားေထာင္နုိ္င္ဖို႕ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

အခုၿဖစ္ေနတဲ့ ကခ်င္ၿပည္နယ္က ပဋိပကၡအေပၚမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ အစိုးရအေနနဲ႕ KIO/ KIA နဲ႕ ပဋိပကၡေတြ ၿပန္ၿဖစ္ခဲ့တဲ့ အခိ်န္ကစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚကို ၿပန္ေရာက္နုိုင္ဖုိ႕အတြက္ စဥ္္ဆက္မၿပတ္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္နွစ္ေက်ာ္အတြင္း ၿဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ နွစ္ဖက္စလံုးက ပ်က္စီးဆံုးရံႈးခဲ့ရတဲ့ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ေတြဟာ အရင္းခံအားၿဖင့္ မိမိတို႕နုိ္င္ငံေတာ္ရဲ႕ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားလို႕ပဲ ကြ်န္ေတာ္ရႈၿမင္ပါတယ္။ ဒီလိုဆံုးရံႈးမႈမ်ား အၿမန္ဆံုးရပ္တန္႕နုိ္င္ဖို႕ စားပြဲဝိုင္းမွာ ေဆြးေႏြးတဲ့ နည္းလမ္းမွလြဲၿပီး အၿခားနည္းလမ္း မရွိတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္းကို လာေရာက္္ဖုိ႕ အစဥ္တစိုက္ တုိက္တြန္းရၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕ KIO/KIA ကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ဖိတ္ေခၚထားတာဟာ တစ္နုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာနဲ႕ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ၿပည့္ၿပည့္စံုစံု အေကာင္အထည္ ေဖာ္နုိင္ရန္ ထပ္မံဖိတ္ေခၚရၿခင္းပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းေတြ ေတာင္းဆုိထားတဲ့ တၿပည္လံုးအတုိင္းအတာနွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆုိတဲ့ ကိစၥရပ္မွာ မိမိတို႕အစိုးရ တာဝန္ယူတဲ့ေန႕ကစၿပီး ကမ္းလွမ္းထားတာၿဖစ္တယ္ ဆိုတာကိုလည္း ထပ္ေလာင္း အတည္ၿပဳေၿပာၾကား လိုပါတယ္။

တဆက္တည္းမွာဘဲ တပ္မေတာ္မွ KIO/KIA ရဲ႕ လုိင္ဇာဌာနခ်ဳပ္ကို အၿပီးတိုင္ ေခ်မႈန္းသိမ္းယူၿခင္း မလုပ္ဖို႕ကို အမိန္႕ေပးထားၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာကြ်န္ေတာ္နဲ႕ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားတယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကို အမွန္တကယ္ၿဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသထူၿခင္းပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အေနၿဖင့္ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိတဲ့ အထိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ၿဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာ KIO/KIA ကလြဲလုိ႕က်န္အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕နဲ႕ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။ ယခု ၂၀၁၃ ခုနွစ္ နွစ္ဦးပို္င္းကစၿပီး Political Dialogue ကိစၥရပ္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ဖုိ႕ ၿပင္ဆင္ထားၿပီးလဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အထူးေၿပာၾကား လိုတာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕နိုင္ငံရဲ႕ ဖြံံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဟာ အၿခားနုိင္ငံေတြကို အမီလုိက္နုိ္င္ေအာင္ နုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ အမ်ိဳးသားၿပန္လည္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္္မႈ လုပ္ငန္းေတြနဲ႕၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ တခုၿပီးမွ တခုလုပ္ေဆာင္ဖို႕ အေၿခအေနမေပးတဲ့ အတြက္ တၿပိဳင္နက္ ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားရမယ္ဆုိတဲ့ စိန္ေခၚမႈႀကီး ရွိေနတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ၿမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အေနနဲ႕ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္တဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတခု ၿဖစ္ဖို႕ ယခုရရွိထားတဲ့ နုိင္ငံေရး ပြင့္လင္းမႈ၊ လြတ္လပ္မႈတုိ႕ကို က်င့္သံုးတဲ့အခါမွာ မိမိတုိ႕ တဦးခ်င္းအေနနဲ႕ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႕ ေသာ္လည္းေကာင္း အထက္ပါ စိန္ေခၚမႈေတြကို အစဥ္ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လိုအပ္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားတာ အားနည္းခဲ့ရင္ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္တဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တည္ေဆာက္ဖို႕ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြမွာ ဟန္ခ်က္မညီဘဲ မလိုလားအပ္တဲ့ ဆုိးက်ိဳးေတြ ႀကံဳေတြ႕နုိင္တဲ့ အေနထားရွိေနၿခင္းပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိအေနၿဖင့္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ လြတ္လပ္မႈကို အစဥ္အေလးထား သြားမွာၿဖစ္ၿပီး အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ဥာဏ္အေၿမာ္အၿမင္ ရွိတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကိုလည္း နုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈအတြက္   အစဥ္ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိတယ္ဆုိတာကို္လည္း အေလးအနက္ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။

 ဒါေၾကာင့္ မိမိအေနနဲ႕ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ နုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို နုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး အင္အားေတြအၿဖစ္ အစဥ္ႀကိဳဆုိေနမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ လက္ေတြ႕လူမႈဘဝကို ထင္ဟပ္တဲ့ တည္ေဆာက္ေရးကို ေရွးရႈတဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ၿမင္ေတြ႕အားေပးလုိပါေၾကာင္း ေၿပာၾကားလုိပါတယ္။ လက္ရွိ အေၿခအေနမွာလဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အစိုးရအေနနဲ႕ နုိင္ငံေရးပါတီေတြ နုိင္ငံေရးအစုအဖြဲ႕ေတြ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြ အပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ၿခင္းကအစ လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ လုိအပ္တဲ့ အေၿဖေလ်ာ့မႈေတြကို အဆင့္အလုိက္ လုပ္ေဆာင္ ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီလု္ိပဲ ဒီမုိကေရစီစနစ္နဲ႕ ေလ်ာ္ညီတဲ့ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကိုလည္း ဖန္တီးခြင့္ၿပဳထားၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလြတ္လပ္မႈကိုတာဝန္သိသိ၊ တာဝန္ရွိရွိက်င့္သံုးၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ၿမင္ေတြ႕လိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးၿဖစ္စဥ္ကို အားၿဖည့္လုပ္ေဆာင္ သြားၾကဖို႕လဲတုိက္တြန္းလိုပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႕-
အမ်ိဳးသားစည္းလံုး ညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္နွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႕ National Identity ကိုေခတ္နွင့္အညီ တည္ေဆာက္ၿခင္းအားၿဖင့္ မိမိတုိ႕နုိ္င္ငံ၊ မိမိတုိ႕လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို အေၿခခံတဲ့ နုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနဲ႕ လူမႈသဟဇာတၿဖစ္မႈတို႕ကို အတူလက္တြဲတည္ေဆာက္သြားၾကပါစို႕လုိ႕ တုိက္တြန္း  ေၿပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

0 comments:

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္