ပထမအႀကိမ္ MICC Forum တြင္ ေျပာၾကားေသာ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္း

Saturday, January 19, 2013


 
ယေန႔က်င္းပတဲ့ "ႏုိင္ငံျခားအကူအညီ အေထာက္အပံ့ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟုိေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖုိရမ္"သို႔ ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့ ဒုတိယသမၼတႏွင့္တကြ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း၊ ေဒသ ဥကၠ႒မ်ားနဲ႔ ကမၻာတစ္၀န္းမွ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ခင္ဗ်ား မဂၤလာပါလုိ႔ ဦးစြာႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။ ကမၻာတစ္၀န္းမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအ၀င္ အားလံုးစုံညီစြာ တက္ေရာက္ေပးၾကတဲ့အတြက္ အလြန္၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။

အေဆြေတာ္တုိ႔ အားလံုးသိရွိၾကတဲ့အတုိင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရရဲ႕ ပထမအဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာမွာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္းလံုးညီညြတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ သိသာထင္ရွားစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဒုတိယအဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ တုိးတက္ေရးအတြက္ အာရံုစိုက္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကာလတို ၅ ႏွစ္ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ကာလရွည္ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၃၁ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ ၂၀ လႊမ္းၿခံဳတဲ့ အမ်ိဳးသားဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း (National Comprehensive Development Plan-NCDP)ကို ေရးဆြဲလ်က္ရွိပါတယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းေတြကုိလည္း အေဆြေတာ္တို႔အား ခ်ျပတုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမူေဘာင္ (Framework on Economic and Social Reform)အရ ျပည္သူ႔ဗဟုိျပဳဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ (People Centered Development)နည္းလမ္းနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္စနစ္၊ ေငြေၾကးက႑၊ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ အစုိးရစနစ္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ား၊ မိုဘုိင္းဖုန္းႏွင့္ အင္တာနက္စနစ္ တုိးတက္ျဖစ္ေပၚေရး ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ထိေရာက္၊ ထက္ျမက္သည့္ အစုိးရစနစ္ျဖစ္ေပၚေရး အစီအစဥ္မ်ားအျဖစ္ ဦးစားေပးနယ္ပယ္ (၁၀)ရပ္ ပါ၀င္ပါေၾကာင္း အသိေပးေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား

ယခုအခါ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ တတိယအဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေရး စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ တိုးတက္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ (Good Governance)ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ (Clean Government)ျဖစ္ေပၚေစေရးတုိ႔ကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ျပဳျပင္တည္ေဆာက္လာခဲ့တာ ၁ ႏွစ္ ၉ လ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုတစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈေတြေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၆ လတာ ကာလအတြင္း ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚထားရွိတဲ့ မူ၀ါဒမ်ားဟာ ဘက္စံုအရွိန္အဟုန္နဲ႔ တိုးတက္ေျပာင္းလဲတာကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိတစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတုိးတက္ ေဆာင္ရြက္လာမႈေတြအေပၚမွာ ႏုိင္ငံတကာက အကူအညီအေထာက္အပံ့ ေပးလုိတဲ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း အစီအမံမ်ားကို ဦးစားေပးက႑(Priority Sector)ႏွင့္ ဦးစားေပးနယ္ေျမ (Priority Area)တုိ႔ကို သိရွိလိုၾကတဲ့အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဖုိရမ္ကို က်င္းပေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာအစုိးရ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားအေနနဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးေရးကို ပုိမိုတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေခတ္မီစက္မႈႏုိင္ငံ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေရး၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အခ်ိဳးက်မွ်တစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး ရရွိခံစားႏုိင္မည့္ လူမႈစီးပြားနယ္ပယ္အသီးသီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ စာရင္းအင္းကိန္းဂဏန္းမ်ား မွန္ကန္ေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ား ျပင္ဆင္ေရး စတဲ့စီးပြားေရးမူ၀ါဒေတြကို ခ်မွတ္ထားပါတယ္။

ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ပဲရစ္ေၾကညာစာတမ္းအရ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ထိေရာက္အက်ိဳးရွိေရးအတြက္ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ပိုင္ဆုိင္မႈ (Ownership)၊ ညီညြတ္မႈ (Alignment)၊ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈ (Harmonisation)၊ရလဒ္အတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ (Managing For Result)၊ အျပန္အလွန္တာ၀န္ယူမႈ (Mutual Accountability)စတဲ့ အေျခခံမူ ၅ ရပ္နဲ႔အညီ မိမိတို႔ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးတဲ့ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီေတြ ထိထိေရာက္ေရာက္ရွိဖို႔ ကိစၥဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။

ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ လူေနမႈဘ၀ အရည္အေသြးကို တုိးတက္ေစႏုိင္မည့္ လူမႈစီးပြားနယ္ပယ္ အသီးသီးကို ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ အစိုးရ (Government)၊ ျပည္သူ (Public) ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား (Private Business Entrepreneurs)၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (Civil Society)၊ ေဒသတြင္း အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (LNGOs)စတဲ့ ျပည္တြင္းအားကိုသာမက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာမွ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (International Donor Community and Organizations)၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (INGOs)စသည့္ Stakeholders အသီးသီးမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မွသာ မိမိတို႔ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟာ ပိုမိုျမန္ဆန္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အကူအညီအေထာက္အပ့ံ၊ ေခ်းေငြမ်ားကို လက္ခံရယူတဲ့အခါ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံက အဓိကေမာင္းႏွင္သူ ေနရာယူၿပီး ႏုိ္င္ငံတကာမွာ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ေထာင္စုႏွစ္ပန္းတိုင္မ်ား (Millennium Development Goals-MDGs)ကဲ့သုိ႔ေသာ ပန္းတုိင္ႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားလည္း ျပည့္မီေစႏုိင္သလုိ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးအပ္တဲ့ ႏုိင္ငံရဲ႕ေစတနာအရ ထိေရာက္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံမွာ အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးျပဳဖုိ႔လိုပါတယ္။ ထိေရာက္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီျဖစ္ဖို႔ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ယႏၱရားတစ္ရပ္ကုိ ထူေထာင္ၿပီး ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း (Monitoring and Evaluation-M&E)ကိုလည္း ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ားမွ မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စီမံခ်က္မ်ားနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ပံုမွန္ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ အကူအညီမ်ား ပုိမိုထိေရာက္ေစႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းရဲ႕ အသိပညာ ဗဟုသုတ၊ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔အစုိးရအေနနဲ႔ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဖံြ႕ၿဖဳိးမႈမိတ္ဖက္မ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ ပိုမိုထိေရာက္ေရးအတြက္ ခိုင္မာေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဖံြ႕ၿဖဳိးမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေစမည့္ ေနျပည္ေတာ္ သေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ ေၾကညာသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ထိေရာက္တဲ့ ဖံြ႕ၿဖဳိးမႈအကူအညီဆိုရာမွာ အကူအညီ၊ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြ၊ အတိုးႏႈန္းသက္သာတဲ့ ေခ်းေငြ၊ ႏုိင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခဲြႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္နဲ႔ ျပယုဂ္ေၾကာင့္ အကူအညီမ်ား ပိုမိုစီး၀င္ေစျခင္း၊ အလွဴရွင္မ်ား၏ စိတ္ဆႏၵ ေစတနာ ပိုရွိေစျခင္း၊ ထိေရာက္တဲ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေတြနဲ႔ မိမိတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေအာင္ျမင္ေစျခင္း၊ လူေနမႈဘ၀ အရည္အေသြးတိုးတက္ေစျခင္း၊ လူသားဖံြ႕ၿဖဳိးမႈ (Human Development) ျဖစ္ေပၚေစတဲ့အတြက္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ေခတ္မီဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္ကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ႀကြေရာက္လာၾကတဲ့ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား

မိမိတို႔အစိုးရဟာ ျပည္သူေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔အစိုးရျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြား၊ ျပည္သူရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္နဲ႔ ျပည္သူရဲ႕ဆႏၵေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ People centered government ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ လယ္ယာကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑ဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အိမ္တြင္းစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖဳိးေရး၊ အေသးစား ပုဂၢလိကေငြစုေငြေခ်း (Micro Credit) လုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး။ ေက်းလက္သမ၀ါယမ လုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး၊ ေက်းလက္လူမႈစီးပြား ဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး ေက်းလက္စြမ္းအင္ဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး၊ အိမ္တြင္းစက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖဳိးေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးစတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုတ္လုပ္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ၀င္ေငြတိုးတက္ရရွိေရးအတြက္ အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား တိုက္႐ိုက္ခံစားရရွိေစသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိခံစားႏိုင္ေရး၊ ပညာေရးတိုးတက္မႈရွိေရး၊ လူမႈဘ၀ဖူလံုေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစဲြႏိုင္ေရး၊ ဆက္သြယ္မႈစနစ္ ေကာင္းမြန္ေရးမ်ားကိုလည္း တစ္ပါတည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လယ္ယာက႑ သက္သက္တစ္ရပ္သာမကဘဲ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္သို႔ မိမိႏုိင္ငံ၏ ပို႔ကုန္မ်ား တင္ပို႔ႏိုင္ေရးကိုလည္း အထူးစီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအကူအညီမ်ား ရရွိပါက မိမိတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ပိုမိုေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား

တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး (Peace and Stability) နဲ႔ လူမႈစီးပြားဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး (Socio-economic Development) ဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ကိုင္းကၽြန္းမွီ ကၽြန္းကိုင္းမွီဆိုသလို ဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မွလည္း တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ Unity and diversity ဆိုတဲ့ သေဘာတရားအတုိင္း သေဘာထားတူညီတာေတြ ရွိသလို မတူညီတာေတြရွိတာကိုလည္း လက္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တူညီတာေတြကို တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး မတူညီတာေတြကို စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီး တျဖည္းျဖည္း တူညီသည္အထိ ညႇိႏႈိင္းရယူသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရင္ၾကားေစ့တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးေရာက္လာေအာင္ မိမိတို႔ လက္ေတြ႕ႀကဳိးစားေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ဒီလူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းဟာ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း တိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္၊ သာမန္မခုိင္ၿမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဆင့္မွ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲတဲ့ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ႀကဳိးစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခဲ့ရသူေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားအေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ အဆိုပါေဒသမ်ားမွာ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရးတို႔အတြက္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖံြ႕ၿဖဳိးမႈ ဗဟိုဌာန (Peace Development Centre) ထူေထာင္ထားၿပီးျဖစ္သလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖံြ႕ၿဖဳိးမႈရန္ပံုေငြ (Peace Development Fund) မွာ ပါ၀င္လွဴဒါန္းတဲ့ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ားအားလည္း ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ဒီေနရာကေန ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

အလ်ဥ္းသင့္လို႔ KIO အဖဲြ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကို ေျပာျပလိုပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိသည္အထိ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ KIO မွလဲြၿပီး က်န္အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕နဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး Political Dialogue ကိစၥရပ္မ်ားကို ယခု ၂၀၀၃ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွာ စၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ KIO ကိုလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆက္လက္ကမ္းလွမ္းထားၿပီး ယခုလည္း ဒီေနရာကေန ထပ္မံ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။ မၾကာမီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လက္ကမ္းလာႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္က အကန္႔အသတ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စစ္ေရးကိစၥေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းဖို႔ အမိန္႔ေပးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း အလားတူ ရပ္ဆိုင္းေပးသြားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

လာမယ့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သန္းေခါင္စာရင္းကို ေကာက္ယူရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ႏွစ္ ၃၀ ခန္႔ၾကာမွ သန္းေခါင္စာရင္းကို ထပ္မံေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ လိုအပ္မယ့္ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေတြကို ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ၀ိုင္း၀န္းကူညီပံ့ပိုးေပးဖို႔အတြက္ လိုအပ္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဒီဖိုရမ္ဟာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆံုး က်င္းပေဆာင္ရြက္တဲ့ ဖိုရမ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာတစ္၀န္းမွ ဖံြ႕ၿဖဳိးမႈမိတ္ဖက္အဖဲြ႕မ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား အပါအ၀င္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား အားလံုး မအားလပ္တဲ့ၾကားက စံုညီစြာ တက္ေရာက္ေပးၾကတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါတယ္။ ယခု ဖိုရမ္မွာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ ဖံြ႕ၿဖဳိးမႈအတြက္ အလြန္အေရးပါတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ ေရရွည္ဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ခ်ျပေဆြးေႏြးမွာျဖစ္သလို ဖံြ႕ၿဖဳိးမႈမိတ္ဖက္မ်ား အေနျဖင့္လည္း တတ္စြမ္းသမွ် ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးေပးပါရန္နဲ႔ ဖံြ႕ၿဖဳိးမႈ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ေ၀မွ်ႏိုင္ဖို႔ သီးျခားေဆြးေႏြးမယ့္ Session ေတြမွာလည္း ရလဒ္ေကာင္းေတြ ေပၚထြက္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။0 comments:

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္