ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼႀကီး၏ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းဆိုင္ရာ သဝဏ္လႊာ

Friday, September 30, 2011

သုိ႔

ဥကၠ႒

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္/ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

အေၾကာင္းအရာ။ သဝဏ္လႊာေပးပုိ႔ျခင္း

၁။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္/ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္ အစည္းအေဝးကုိ ျပည္သူတုိ႔၏ အက်ဳိးငွာ အားသြန္ခြန္စုိက္ က်င္းပျပဳလုပ္ေနသည့္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္တကြ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္/ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အားလုံး ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာ ၾကပါေစရန္ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပုိ႔သအပ္ပါသည္။

၂။ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ပင္ မိမိတုိ႔ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရ အဖဲြ႕မ်ား အေနျဖင့္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သန္႔ရွင္းေသာ အစုိးရျဖစ္ေပၚေရး၊ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားထြန္းကားေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

၃။ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔၏ တူညီေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတုိ႔၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ဥပေဒျပင္ပသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ ဆက္သြယ္ကမ္းလွမ္း ဖိတ္ေခၚေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခုအခါ အထူးေဒသ(၂) ''ဝ''အဖဲြ႕ႏွင့္ အထူးေဒသ(၄) အဖြဲ႕တုိ႔သည္ ျပည္နယ္အဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားပင္ စတင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕ မ်ားသည္လည္း ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားထံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူရန္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။

၄။ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ပင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသားမ်ား အားလည္း ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ့္ေဒသသို႔ ျပန္လာလိုပါက ျပန္လာႏိုင္ရန္ စိစစ္လက္ခံခဲ့ရာ တခ်ဳိ႕ ျပန္လာေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရး ကိစၥမ်ားကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ အပ္ႏွင္းထားသည့္ အခြင့္အာဏာ အတြင္းမွ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ ထိုသို႔ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ပါတီအခ်ဳိ႕ႏွင့္ အင္အားစုအခ်ဳိ႕ တို႔သည္ အစိုးရ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္း ေတြ႕ေအာင္၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေအာင္ ႀကံရြယ္၍ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကသည္ကို စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ ေတြ႕ရွိေနရ ပါသည္။

၅။ တိုင္းျပည္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အရွိန္အဟုန္မပ်က္ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရင္း စက္မႈႏိုင္ငံ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စက္မႈႏိုင္ငံ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္သည္ အဓိကက်ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ရရွိႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအနက္ အဏုျမဴစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္သံုးစြဲေရးမွာ ကမၻာ့ျဖစ္စဥ္မ်ားအရ အႏၲရာယ္ ႀကီးမားလွသည့္ အျပင္ ေငြေၾကး မျပည့္စံုမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အမ်ားသူငါ လက္မခံမႈ တို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရန္ ေက်ာက္မီးေသြးသယံ ဇာတမွာလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ လံုေလာက္မႈ မရွိသည္ကို ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား အသိပင္ ျဖစ္ပါ ၆။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ထြက္ရွိေသာ္လည္း ျပည္ပ အရင္းအႏွီးမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကိစၥျဖစ္၍ မိမိတို႔ လိုအပ္သေလာက္ မရႏိုင္ဘဲ အခ်ိဳ႕အဝက္သာ ခြဲေဝရရွိပါသည္။ ျပည္ပ ေခ်းေငြျဖင့္ အရင္းအႏွီးအခ်ဳိ႕ ထည့္ဝင္ထားခဲ့ရာ အနာဂတ္တြင္ အက်ဳိးခံစားရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေလာေလာဆယ္တြင္မူ ေခ်းေငြအေပၚ အတိုးမ်ား အရစ္က် ေပးဆပ္ေနရသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္းတြင္း၌ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြ ထုတ္လုပ္ေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္းသံုးစြဲရန္ အတြက္ပင္ လံုေလာက္မႈ မရွိေသးပါ။

၇။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲျဖစ္ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ သဘာဝက ေပးထားေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ရွိေနသျဖင့္ အဆုိပါ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားမွ ျပည္တြင္း ျပည္ပအရင္းအႏွီးမ်ား ရယူ၍ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္ယူ ႏိုင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခင္က ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု (၂) ႐ံု၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု (၇) ႐ံုသာရွိခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း စက္တပ္ဆင္အား (၅၂၉) မဂၢါဝပ္သာရွိခဲ့ရာမွ ေနာက္ထပ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံု(၂၃)႐ံု၊ စက္တပ္ဆင္အား (၂၈၃၁) မဂၢါဝပ္ တုိးတက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၈။ ႏွစ္ (၃ဝ) လွ်ပ္စစ္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအရ ေနာက္ထပ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း (၆၄) ခုႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု (၃)ခု အပါအဝင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရန္ စက္တပ္ဆင္အား မဂၢါဝပ္ (၄)ေသာင္းေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ား ရွိပါသည္။ အဆုိပါ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေမခ၊ မလိခ ျမစ္ညာ ျမစ္ဝွမ္းႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဆံု စီမံကိန္း(၈)ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။

၉။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကး အရင္းအႏွီးျဖင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကုိ ပထမအဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စတင္ခဲ့ရာ ယခုအခါတြင္ အဆုိပါျမစ္ဆံု စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထု အတြင္း ေအာက္ပါ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့ပါသည္-

(က)

ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြက္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ပါ သဘာဝက ေပးထားေသာ (Land Mark) ျဖစ္သည့္ ျမစ္ဆံု သဘာဝအလွအပ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္ျခင္း၊

(ခ)

ျမစ္ညာပိုင္းရွိ တုိင္းရင္းသား ေက်းရြာမ်ား ေရနစ္ျမဳပ္၍ ၄င္းတုိ႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ဆံုး႐ံႈး ပ်က္စီးသြားႏုိင္ျခင္း၊

(ဂ)

ပုဂၢလိကမ်ားမွ ေငြေၾကးအရင္းအႏီွးမ်ားစြာ စိုက္ထုတ္၍ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ ေရာ္ဘာ စိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ ကြၽန္းစိုက္ခင္းမ်ား ပ်က္စီးသြားႏုိင္ျခင္း၊

(ဃ)

ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ေျမာက္ဖ်ားရွိ ေရခဲေတာင္မ်ား အရည္ေပ်ာ္ျခင္း၊ မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္း၊ အင္အားျပင္းထန္သည့္ ငလ်င္လႈပ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာပါက ျမစ္ဆံု ဆည္ပ်က္စီးၿပီး ဆည္ေအာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ေသေက်ပ်က္စီးမႈရွိႏုိင္ျခင္း၊

(င)

ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ျပည္သူအခ်ဳိ႕မွ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိေနၾကသည္ကုိ မိမိတုိ႔ ၾကားသိေနရပါသည္။

၁ဝ။ မိမိတို႔အစိုးရသည္ ျပည္သူမွ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အစိုးရျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို အေလးထားရပါမည္။ ျပည္သူမ်ား၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အေလးထား၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာဝန္ရွိ ပါသည္။ သို႔ပါ၍ မိမိတို႔ အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ေစဘဲ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရးအတြက္ အႏၲရာယ္မရွိႏိုင္ သည့္ အျခားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ စနစ္တက် ေလ့လာဆန္းစစ္၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ေဆြႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ အဆိုပါစီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို မိတ္ဝတ္မပ်က္ေစဘဲ သေဘာတူ လက္ခံေအာင္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဤလႊတ္ေတာ္သုိ႔ အသိေပးအပ္ပါသည္။

(သိန္းစိန္)

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္


ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္
ေနရာ။ ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွင္႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ခန္းမ၊ ေနျပည္ေတာ္

0 comments:

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္