နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌထံ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ

Monday, August 20, 2012


လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္နွင့္ အဖြဲ႔တို႔အား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း သတ္မွတ္ေပးေရးနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ျပည္သူ့လြွတ္ေတာ္ ဥကၠဌက ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ သဝဏ္လႊာ တစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ယင္းသဝဏ္လႊာပါ အေၾကာင္းအရာကိစၥနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ဥကဌထံသို႔သဝဏ္လႊာတစ္ေစာင္ ယေန႔ေပးပို႔သည္။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌထံသို႔ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာပါ ေဖာ္ျပခ်က္ အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္ ။

နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံရုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက က်နပ္လက္ခံနိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ား အားလုံး အတြက္ ထိခိုက္နစ္နာမွဳ အနည္းဆုံးျဖင့္ သင့္ျမတ္ျပီး တရားနည္းလမ္းက်ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ေစတနာေကာင္းျဖင့္ အႀကံျပဳေပးပို့ျခင္းအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စုေရွ႔ေနခ်ဳပ္က တင္သြင္းခဲ့ေသာ တင္သြင္းလႊာကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္ အၾကံျပဳခ်က္နွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ ရွင္းလင္းျပန္ႀကားလိုပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္နွင့္ အဖြဲ႔တို႔အား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ ေျပာႀကားေနျခင္းနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ အဆိုပါေကာ္မတီ ေကာ္မရွင္နွင့္အဖြဲ႔တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲအစည္းမ်ား ျဖစ္လာပါက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္နွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ ေငြေႀကးကိစမ်ားနွင့္ အုပ္ခ်ုပ္ေရးဆိုင္ရာကိစရပ္မ်ားကို မိမိတို႔အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ တာဝန္ရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဉ္း စည္းကမ္းမ်ားနွင့္ ညီညြတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ဖြဲ႔စည္းထား သည့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္နွင့္အဖြဲ႔တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အက်ုံဳးဝင္ျခင္း ရွိ မရွိ တိက် ရွင္းလင္းစြာ သိရွိနိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုသည့္ စကားရပ္ကို အနက္အဓိပါယ္ဖြင့္ဆိုေပးရန္ နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံရုံးသို႔ တင္သြင္းေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္ကို အနက္အဓိပါယ္ဖြင့္ဆိုေပးရန္ နိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံရုံးသို႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္နွင့္အဖြဲ႔တို႔မွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ဥပေဒနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

ဤကိစနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံရုံးက ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ “လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္နွင့္ အဖြဲ႔တို႔အား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ထည့္သြင္းအဓိ္ပါယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ ညီညြတ္ျခင္းမရွိေႀကာင္း” ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂၄ နွင့္ နိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံရုံးဥပေဒပုဒ္မ ၂၃ တို႔အရ အျပီးအျပတ္ အတည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကိ္စမွာ စစ္ေဆးႀကားနာဆဲ အဆင့္မဟုတ္ဘဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျပီးသည့္ အဆင့္ျဖစ္၍ တင္သြင္းလႊာကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္မွာ တရားရုံးမ်ား၏ အစဉ္အလာနွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ မည္သို႔မ်ွမျဖစ္နိုင္ပါသျဖင့္ ဤကိ္စအား အစိုးရအဖြဲ့ အေပၚ နားလည္နိုင္မည္ဟု ယုံႀကည္ပါသည္။

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံရုံး ဥကၠဌနွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ မ်ားအား ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ႀသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ မတိုင္မီ ၄င္းတို႔၏ ဆႏၵအေလ်ွာက္ တာဝန္မွ အနားယူေစေရးကိစနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ ရွင္းလင္းျပန္ႀကားလိုပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၁၊ ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ ျပဌာန္းခ်က္သည္ နိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ၏ ခက္မသုံးျဖာျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ုပ္ေရးအာဏာနွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ကို တတ္နိုင္သမ်ွ ပိုင္းျခားသုံးစြဲရန္နွင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းရန္အတြက္သာ အပ္နွင္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံရုံးအေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ေပးအပ္ထားေသာ လုပ္ငန္း တာဝန္အရ လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းအေပၚ နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာခုံရုံးဥကၠဌနွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားတာဝန္မွ အနားယူသြားေစေရး အတြက္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလ်ွင္ ဥပေဒနွင့္ ညီညြတ္မည္မဟုတ္ သည့္အျပင္ တရားမ်ွတမွုဳလည္းရွိနိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေႀကာင့္ နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခုံရုံး ဥကၠဌနွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို တာဝန္မွ အနားယူေစရန္မွာလည္း ေဆာင္ရြက္၍ မရနိုင္သည့္ကိစျဖစ္ပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံရုံးအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္သည့္ပုဂိဳလ္မ်ားသည္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတနွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ (၂)ဦးတို႔မွ ေရႊးခ်ယ္၍ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခန္႔အပ္ထားသူမ်ား ျဖစ္ႀကပါသည္။ ထိုပုဂိဳလ္မ်ား သည္ ဥပေဒေရးရာက်ြမ္းက်င္၍ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တရားစီရင္ေရး အေတြ႔အႀကံဳရွိသူ မ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ အခ်ိုဳ႔ေသာပညာရွင္မ်ားသည္ ဤဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရး အတြက္ ၂၀၀၄ ခုနွစ္မွ ၂၀၀၇ ခုနွစ္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အမ်ိုးသား ညီလာခံတြင္ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ႀကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ဤဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာကိ္စ အေပၚအမွားမွား အယြင္းယြင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘက္လိုက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း အဆုံးအျဖတ္ေပးႀကမည့္ ပုဂိဳလ္မ်ားမျဖစ္နိုင္ဟု ယုံႀကည္ပါသည္။

မိမိအပါအဝင္ ျပည္သူ့ကိုယ္စားလွယ္အားလုံးသည္ “နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္သိလိုက္နာရိုေသျပီး နိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ပါမည္။” ဟု လႊတ္ေတာ္စတင္က်င္းပစဉ္က ျပည္သူ့လြွတ္ေတာ္ သဘာပတိ၏ေရွ႔ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာ သို႔မဟုတ္ က်မ္းသစ္စာျပဳထားႀကသူမ်ားျဖစ္ ႀကပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံရုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂၄ နွင့္ နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံရုံး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၃ ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ မိမိအေနျဖင့္ လိုက္နာရမည္ျဖစ္ပါသည္။

မိမိတို႔နိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သုံးစ ကမၻာ့အလယ္တြင္ မ်က္နွာ ပြင့္လန္းကာစ အေျခအေနတြင္သာ ရွိပါေသးသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ဤအျငင္းပြားမွုျပႆနာျေကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဒီမိုကေရစီစနစ္ ဖြ႔ံ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္ တရားေရး မဏိဳင္ျကီး (၃) ရပ္လုံးမွ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဉ္မ်ား၏ အရွိန္အဟုန္ေလ်ာ့နည္းရပ္တန္႔ သြားျခင္းမရွိေစရန္နွင့္ ျပည္သူသန္း(၆၀)၏ မ်က္နွာကို ေထာက္ထား၍လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔မဏိဳင္ႀကီး(၃)ရပ္၏ စည္းလုံးညီညြတ္မွုကို မထိခိုက္ေစရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ဤကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍ လြႊတ္ေတာ္ကစြပ္စြဲျပစ္တင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစား ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအခန္း(၁၂)တြင္ တရားဝင္ေပးအပ္ထားသည့္ အခြင့္အေရးကို အသုံးျပဳမည္ဆိုပါကလည္း မည္သူ့ကိုမ်ွ ထိခိုက္မွု မရွိေစဘဲ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဤအဖြဲ႔အစည္းနွစ္ခုသည္ ဖြဲ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ေပးအပ္ထားသည့္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ပါသျဖင့္ မိမိတို႔ဆႏၵအရ ႀကိဳက္နွစ္သက္သည့္ နိုင္ငံေရးလမ္းေႀကာင္းကို ေရြးခ်ယ္နိုင္ခြင့္ရွိပါေႀကာင္း ျပန္ႀကား ပါသည္။

0 comments:

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္