ဒုတိယအ ၾကိမ္ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးတြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေျပာၾကား သည့္ မိန့္ခြန္း

Monday, August 13, 2012ကြ်န္ေတာ္တို့ ဒီကေန့အစည္းအေဝးကေတာ့ ျပီးခဲ့တဲ့ အစည္းအေဝးမွာ ကြ်န္ေတာ္တို့ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကတဲ့ Reform Stretegy နဲ့ပတ္သက္ျပီး ျမိဳ႕ျပနဲ့ ေက်းရြာမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ၾကရန္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ City Plan ၊ Town Plan နဲ့ Village Plan တို့ ေရးဆဲြေရးနဲ့ ပတ္သက္ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕နဲ့ မႏၱေလးျမိဳ႕ တို့ရဲ့ City Plan မ်ားကို ေလ့လာေဆြးေႏြး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို့ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမိဳ႕ျပနဲ့ေက်းလက္စီမံကိန္းမ်ားေရးဆဲြရာမွာ ျပည္သူဗဟိုျပဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားရဲ့ အဆင့္အတန္းရိွစြာေနထိုင္နိုင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး လံုေလာက္စြာရရိွေရး၊ သန့္ရွင္းတဲ့ ေသာက္သံုးေရရရိွေရး၊ သြားလာမႈအဆင္ေျပေစေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန့္ရွင္းေရးနဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွေရးစတဲ့ ျပည္သူတို့ရဲ့လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပး နိုင္ရန္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ထည့္သြင္စဥ္းစားျပီး ေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဟာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သကဲ့သို့ အနာဂတ္မွာျမိဳ႕ျပမ်ားရဲ့ စနစ္က်နမႈနဲ့ ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဟာလည္း မ်ားစြာအေရးပါလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန့ ကမာၻလူဦးေရရဲ့ ၅၂.၁ ရာခိုင္နႈန္းဟာ ျမိဳ႕ျပမွာေနထိုင္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ အာရွနဲ့ အေရွ့ေတာင္အာရွမွာေတာ့ လူဦးေရ သန္း (၆၀၀) ရိွတဲ့အနက္ ျမိဳ႔ျပမွာေနထိုင္သူဟာ ၄၄.၇ ရာခိုင္နႈန္း ရိွတယ္လို့ သိရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာေတာ့ ျမိဳ႕ျပမွာေနထိုင္သူဟာ ၃၂.၆ ရာခိုင္နႈန္းခန့္ ရိွတယ္လို့ သံုးသပ္ထားၾကပါတယ္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဟာ တစ္နိုင္ငံလံုးလူဦးေရရဲ့ ၁၀ ရာခိုင္နႈန္းခန့္ရိွျပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၊ ေရဆိပ္၊ အထက္ေအာက္ထြက္ကုန္ဆံုတဲ့ ျမိဳ႕ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံစီးပြားေရးရဲ့ အေရးၾကီးတဲ့ ေမာင္းနွင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ အာရွေဒသရဲ့ အဆင့္အတန္းမီျမိဳ႕ၾကီးတစ္ျမိဳ႕ျဖစ္လာႏိုင္တဲ႔ အလားအလာမ်ားစြာရိွပါတယ္။ တစ္ခိ်န္ကဆိုရင္ အာရွမွာ စံထားရတဲ့ျမိဳ႔ တစ္ျမိဳ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူ မႏၱေလးျမိဳ႔ဟာဆိုရင္လည္း နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ဗဟိုခ်က္မမွာ တည္ရိွျပီး တရုတ္ျပည္သူ့သမၼတနိုင္ငံ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံတို့နဲ့ ကုန္သြယ္မႈအခ်က္ အျခာက်တဲ့ျမိဳ႕ၾကီးတစ္ျမိဳ႔ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ့မႏၱေလးနွစ္ရပ္ ေပါင္းဟာ လူဦးေရရဲ့ ၂၀ ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္ ရိွျပီး တစ္မ်ိဳးသားလံုးအသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးရဲ့ ၃၀ ရာခိုင္နႈန္းရိွတဲ့အတြက္ ဒီျမိဳ႕ၾကီးနွစ္ျမိဳ႕ကို စံနမူနာထားျပီး က်န္တဲ့ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားနဲ့ ျပည္နယ္မ်ားရိွုျမိဳ႔မ်ားကိုလည္း ျမိဳ႕ ျပအဂၤါရပ္နဲ့ညီေအာင္ ယခုကတည္းက ျမိဳ႕ျပစီမံခ်က္မ်ားေရးဆဲြျပီး အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္း တည္ေဆာက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သို့ေသာ္လည္း ဒီျမိဳ႕ၾကီးႏွစ္ျမိဳ႕မွာ ဒီကေန့ လွ်ပ္စစ္မီးမလံုေလာက္မႈ၊ သန့္ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရမလံုေလာက္မႈ၊ ေရဆိုးစြန့္ထုတ္စနစ္မျပည့္စံုမႈ၊ ေနထိုင္သြားလာေရး အဆင္မေျပမႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈစတဲ့ ျပႆနာေတြရိွေနတဲ့အတြက္ ဒီျပႆနာေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို့ အရင္ဆံုး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ ကိုယ့္ခြန္ကိုယ့္အားနဲ့တင္မရနိုင္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို့မွာ အရင္းအနီွး လိုအပ္ခ်က္၊ နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္နဲ့ လူ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရိွေနတဲ့ အတြက္ ျပည္ပကရင္းနီွးျမဳပ္နံွမႈေတြ၊ ျပည္ပကသက္သာေသာေခ်းေငြေတြ၊ အေထာက္အပံ့ေငြေတြ၊ လူ့စြမ္းအားျမွင့္တင္ေပးမည့္ သင္တန္းအကူအညီေတြ ရယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုရယူနိုင္ဖို့အတြက္ ဒီကေန့ အေရွ့အေနာက္မခဲြျခားတဲ့ဆက္ဆံေရးကို ကြ်န္ေတာ္တို့ ထူေထာင္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻျကီးဟာ ရြာျကီးတစ္ရြာကဲ့သို့ က်ဥ္းေျမာင္းသြားျပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္တစ္နိုင္ငံတည္း ထည္းထည္း ေနလို့မရေတာ့တဲ့ အေျခအေနမွာ နိုင္ငံအားလံုးနဲ့ သင့္တင့္ေအာင္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ ဆက္ဆံေနရပါတယ္။ နိုင္ငံတိုင္းဟာ ကိုယ့္နိုင္ငံ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဆက္ဆံေနတာျဖစ္လို့ ကြ်န္ေတာ္တို့လည္း ကြ်န္ေတာ္တို့ နိုင္ငံအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္တဲ့အႏၱရယ္ကိုသတိထားျပီး ဆက္ဆံေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဆက္ဆံခဲ့မႈေၾကာင့္ ဒီကေန့ ကြ်န္ေတာ္တို့ရရိွတဲ့အက်ိဳးအျမတ္ ကေတာ့ ကမာၻအလယ္မွာ တင့္တယ္လာယံုသာမက အေလးထားေလးစားခံရတဲ့ နိုင္ငံ ျဖစ္လာ ပါတယ္။

ျမိဳ႔ျပမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ျမိဳ႔ျပဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းျပီး ျမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ားရဲ့ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ ျမိဳ႔ျပပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း ျဖစ္ေရး၊ စက္မႈကိုအေျခခံတဲ့ အေသးစား၊ အလတ္စားစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ေရး၊ လူမ်ားမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရနိုင္တဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မထိခိုက္ေသာ အလုပ္ရံုစက္ရံုမ်ားထူေထာင္ေရး၊ ျမိဳ႕ျပအိမ္ယာမ်ားတည္ေဆာက္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအပါအဝင္ ျမိဳ႔ျပအဂၤါရပ္နဲ့ညီေအာင္ ေဒသခံအစိုးရနဲ့ ျပည္သူလူထုအၾကား ညိွနိွုင္းမႈ ပံုစံမ်ားျဖင့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားျကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေအာက္မွာ ျမဴနီစီပယ္ အဖဲြ့အစည္းကို ျပည္သူမ်ားေရြးခ်ယ္ေပးတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုနဲ့ စနစ္တက် အျမန္ဖြဲ႔ စည္းျပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ့အညီ ျမဳနီစီပယ္အက္ဥပေဒကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီးနဲ့ ျပည္နယ္အစိုးရတို့မွ ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ ေက်းရြာစီမံခ်က္မ်ား အျမန္ေရးဆြဲၾကရန္ ေျပာၾကားထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ား၊ ေက်းရြာမွျမိဳ႔ေပၚတက္သည့္ လမ္းမ်ား သြားလာဆက္သြယ္မႈလြယ္ကူေအာင္ အသစ္ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ လမ္းေဟာင္းကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားျပဴလုပ္ရန္၊ ေက်းလက္စီးပြားေရးသည္ လယ္ယာကုန္ထုတ္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး အေပၚ အေျခခံတဲ့အတြက္ လယ္ယာေျမစာရင္းမ်ား၊ လယ္မဲ့ယာမဲ့ စာရင္းမ်ား၊ အမွန္တကယ္ မလုပ္ဘဲ ပစ္ထားသည့္ လယ္ပ်က္၊ ယာပ်က္စာရင္းမ်ား၊ အလုပ္လက္မဲ့စာရင္း မ်ားကို အျမန္ဆံုးေကာက္ယူျပီး ကိုယ့္ေက်းရြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ကိုယ္႔ျမိဳ႔နယ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကုိ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးနွင့္ ျမိဳနယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတို့အား တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံေစျပီး စီမံခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

ထိုသို့ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသၾကီးနဲ့ျပည္နယ္မ်ားအားဖြဲ႔ စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒနဲ့အညီ ဘက္ဂ်က္ခဲြေဝေပးျခင္း၊ ကိုယ့္ေဒသအတြင္း အခြန္အခမ်ား ေကာက္ခံျခင္း တို့အျပင္၊ ျပည္ပမွရရိွမည့္ေခ်းေငြနဲ့ အကူအညီ ေပးေငြမ်ားကိုလည္း တိုင္းေဒသၾကီးနဲ့ ျပည္နယ္အလိုက္ အခ်ိဳးက်ခဲြေဝေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းနီွးျမွပ္နံွမႈမ်ား ကိုလည္း မွ်မွ်တတျဖစ္ေအာင္ ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈ ေကာ္မရွင္မွ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ကိုယ့္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္၊ ကိုယ့္အစိုးရအဖြဲ႔မွ တာဝန္ယူျပီး အျပိဳင္အဆိုင္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို့ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားကိုလည္း ဥပေဒနဲ့အညီ အရည္အခ်င္းရိွသူ၊ အဂတိ တရားကင္းရွင္းသူ၊ ရပ္ရြာအက်ိဳးကို အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားကို စနစ္တက် ေအာက္ေျခမွေရြးခ်ယ္ေပးေစျပီး ကိုယ့္ေက်းရြာ ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျမိဳ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား အကူအညီကိုရယူျပီး ကိုယ္တိုင္တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံ၍ ေဆာင္ရြက္ခိုင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းရြာမ်ားရဲ့ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး တို့အျပင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုပါ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္သြားေစရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

အဂတိလိုက္စားမႈဟာ ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္မွာ ေနရာတိုင္းလိုလို ရိွေနေသးတဲ့အတြက္ တာဝန္ရိွသူအဆင့္ဆင့္တို့မွ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းသြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈဟာ ေပးသူေရာ ယူသူပါ အက်င့္ပ်က္တဲ့ သိကၡာမဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္တဲ့အျပင္ အစိုးရရဲ့ဂုဏ္သိကၡာ၊ နိုင္ငံရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာကိုပါထိခိုက္ေစတဲ့အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အျပစ္ေပး အေရးယူ ျခင္းမ်ားျဖင့္ တားဆီးသြားၾကရန္လိုအပ္ပါတယ္။ ျဖဴစင္သန့္ရွင္းတဲ့ အစိုးရ တစ္ရပ္ျဖစ္ေရးအတြက္ စြန္းထင္းေနတဲ့ဒီအမဲစက္ကို မိမိတို့အစြမ္းကုန္ေခ်ဖ်က္ သြားၾကဖို့ တိုက္တြန္းပါတယ္။ ေအာက္ေျခကဘယ္လိုပဲလုပ္လုပ္၊ လုပ္သမွ် အားလံုးဟာ အထက္အၾကီးအကဲမွာသာတာဝန္ရိွတယ္လို့ ခံယူျပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ သြားၾကဖို့ ထပ္မံတိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

တိုင္းျပည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ဖို့အတြက္ ေဒသအလိုက္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ခဲြေဝေဆာင္ရြက္ရာမွာ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ လူ့အဖြဲ႔ အစည္းလံုျခံဳေရးနဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဟာ အဓိက လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္ေဒသအလိုက္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရိွေအာင္၊ လူ့အဖြဲ႔အစည္းလျံုခံဳေအာင္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေအာင္၊ ဥပေဒမ်ားနဲ့အညီ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္နွင့္ ေခတ္စနစ္နဲ့အညီ လူမ်ိဳးစုတစ္စုနဲ့တစ္စု သဟဇာတျဖစ္ေရး၊ အတူတကြ ပူးေပါင္းေနထိုင္ေရး၊ လူမိ်ဴးဘာသာ၊ ေယာက်ာ္းမိန္းမ မခဲြျခားဘဲ လူ့အခြင့္အေရးမ်ားကို နယ္ပယ္က႑အသီးသီးမွာ ေလးစားလိုက္နာေရးတို့ကို အထူး အေလးထားျပီး ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုအပ္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔နဲ့ မႏၱေလးျမိဳ႕ တို့ရဲ့ City Plan ေရးဆဲြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစီအစဥ္မ်ားကို ေလ့လာျပီး မိမိတို့ ေဒသရိွ ျမိဳ႕မ်ား၊ ေက်းရြာမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

0 comments:

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္