ဒုတိယအႀကိမ္ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးတြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကား

Wednesday, August 15, 2012


ဒုတိယသမၼတမ်ားနွင့္ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ား

တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ား

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရတိုင္း၊ ေဒသ ဥကၠဌမ်ား ခင္ဗ်ား

တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဌာနမ်ား အေနနဲ့ ဒီေန့ အစည္းအေဝးမွာ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို စနစ္တက် တိုးတက္ေအာင္နဲ့ ျပည္သူေတြရဲ့ စားဝတ္ေနေရး၊ သြားလာေရးအတြက္ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား အတြက္ပါ စဥ္းစားျပီး ျမိဳ႔ျပေက်းရြာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအမံေတြကို ေရးဆဲြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တင္ျပသြားၾကတာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

တင္ျပခ်က္ေတြရဲ့ အနွစ္ခ်ဳပ္လိုအပ္ခ်က္ကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြးရရင္

- ပထမလိုအပ္ခ်က္က ဘက္ေပါင္းစံု ျပည့္စံုေအာင္ စဉ္းစားထားတဲ့ အစီအမံ (Plan) ရိွဖို့နဲ႕ ျမိဳ႕ၾကီးျပၾကီးဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ့ ဌာနဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူနဲ့ မေရးဆဲြနိုင္ရင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ား အကူအညီ ရယူျပီး ေရးဆြဲၾကဖို့၊

- ဒုတိယလိုအပ္ခ်က္က ေရးဆဲြျပီးတဲ့ Plan ကို ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ျမိဳ႔မိျမိဳ႔ဖမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔ မ်ားနဲ႔လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ အားလံုးသိေအာင္ ခ်ျပျပီး အၾက ံဉာဏ္ ေပးနိုင္ေအာင္ က်ယ္က်ယ္ ျပန့္ျပန့္ ခ်ျပေဆြးေနြး ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ အၾကံဉာဏ္ယူဖို့၊


- အၾကံဉာဏ္ရယူ ျဖည့္စြက္အတည္ျပဳ ေရးဆဲြျပီးတဲ့ Master Plan ရလွ်င္ လမ္း၊ တံတား၊ အိုးအိမ္နဲ့ဆိုင္တဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားမူဝါဒနဲ့ဆိုင္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဝန္ၾကီးဌာန ၊ျမိဳ႔ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ့ ဆိုင္တဲ့ ျပည္ထဲေရး ဝန္ၾကီးဌာန အပါအဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာဌာနမ်ား၊ စီမံ/စီးပြား ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဘ႑ာ/အခြန္ဝန္ၾကီးဌာန၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ရထားပို့ေဆာင္ေရး ဝန္ျကီးဌာန စတဲ့ ျမို့ျပအတြင္း အကံ်ဳးဝင္တဲ့ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ဥပေဒ၊ မူဝါဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ့ စပ္လဥ္း၍ ၄င္းတို႔ရဲ႔က႑အလိုက္ စီမံကိန္းမ်ားနဲ့ ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္မႈ ရိွ/မရိွ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ား ရယူျပီး စီမံကိန္းေကာ္မရွင္သို့ တင္ျပ၍ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရယူရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

- စီမံကိန္း ေကာ္မရွင္မွအတည္ျပဳခြင္႔ျပခ်က္ ရရိွျပီးပါက ေဒသႏၱရ စီမံကိန္း ကာလတိုနွင့္ ကာလရွည္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ၍ လည္းေကာင္း၊ လတ္တေလာ တစ္နွစ္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥမ်ားကို တစ္နွစ္ခ်င္း ေဒသႏၱရ စီမံကိန္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ၍ လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္သို့ ေပးပို့ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူထားရန္ လိုအပ္ပါတယ္။


စီမံကိန္း (Plan) ေရးဆဲြ အတည္ျပု ခြင့္ျပုခ်က္ ရျပီးတဲ့ေနာက္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အပိုင္းဟာၾကီးမားျပီး ကာလရွည္ ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ အတြက္

- လတ္တေလာ ျပည္သူေတြ ေနေရးထိုင္ေရး ခက္တဲ့အပိုင္း၊ မီးေဘး စိုးရိမ္ေနရတဲ့အပိုင္း၊ျမိဳ႔ျပအဂၤါရပ္နဲ့ မညီညြတ္တဲ့ အပိုင္း၊ ေရမီး လိုအပ္ခ်က္အပိုင္း၊ သြားလာေရး လိုအပ္ခ်က္ အပိုင္းေတြကို ၂၀၁၅ ခုနွစ္ မတိုင္မီ နွစ္စဥ္တစ္နွစ္ခ်င္း အစီအမံကို ျပည္သူ့အၾကားမွာ ျပည္သူ့ဆႏၵနဲ့အညီ သိသိသာသာ တိုးတက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္မယ့္ လတ္တေလာစီမံခ်က္နဲ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို့ လိုပါတယ္။

- ကာလတို့ လုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြအပိုင္းမွာေတာ့ ျမိဳ႔ျပရဲ႔ အေျခခံ အေဆာက္အဦ (Infrastructure) ပိုင္းကို နိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္၊ အခြန္အေကာက္ရေငြ၊ နိုင္ငံျခားေခ်းေငြ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းနီွးျမဳပ္နံွမႈ ရရိွမႈအေပၚ လုပ္နိုင္မည့္ ပမာဏ ခဲြေဝတြက္ခ်က္၍ နွစ္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္နိုင္မယ့္ ကာလတို စီမံကိန္းနဲ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို့ လိုပါတယ္။

- ေနာင္လူဦးေရ တိုးလာမယ့္ အေျခအေနအတြက္ ျမို့ျပကို အလ်ားလိုက္ ခဲ့်ျခင္း၊ ေဒါင္လိုက္ခဲ့်ျခင္းမ်ား အတြက္ကို ေရရွည္စီမံကိန္းနဲ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို့ လိုပါတယ္။


လတ္တေလာစီမံခ်က္နဲ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို့စဥ္းစားတဲ့အခါ

- မိမိတို့ နွစ္ရွည္အတြက္ ၾကိဳတင္လ်ာထားတဲ့ Master Planၾကီးကို မပ်က္ယြင္းေစဘဲ ဇုန္ပိုင္းျခားျပီး
- လူေနရပ္ကြက္မ်ားအတြက္ Residential Zone
- စက္မႈ လုပ္ငန္း၊ ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈ လုပ္ငန္းမ်ား တို့ခဲ့်လိုပါက Industrial Zone
- စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အခ်က္အျခာ Commercial Zone
- Car Parking, Recreation Center ဘတ္စ္ကားယာဉ္ သယ္ယူ ပို့ေဆာင္ေရး၊ျမိဳ႕ပတ္ရထား စသျဖင့္ ျပည္သူအတြက္ လတ္တေလာ လိုအပ္ခ်က္၊ ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္နွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားဖို့ လိုပါတယ္။လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခါမွာ

- လူအင္အားဖဲြ့စည္းမႈ အပိုင္းမွာ ရန္ကုန္နဲ့ မႏၱေလးျမိဳ႔ေတာ္ အတြက္ သက္ဆိုင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝနၾကီးဌာနမ်ားရဲ့ တိုင္းအဆင့္ဌာနမ်ားကို တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားရဲ့ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ေပးျပီး ဖဲြ့စည္း ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဌာနမ်ားက မိမိတို့မူနဲ့ လူကို တိုက္ရိုက္ ကြပ္ကဲထားတဲ့အတြက္ တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္ အစိုးရ အေနနဲ့ျမိဳ႔ျပဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္မႈကို အရိွန္အဟုန္နဲ့ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ဖဲြ့စည္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို့ အခက္အခဲရိွေနတာ ေတြ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဌာနမ်ားက ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (Legal Framework) ကိုသာ မတိမ္းေစာင္းေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးျပီး ေျမျပင္လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အပိုင္းမွာ မိမိတို့ရဲ့ ဌာနဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရ ကြပ္ကဲမႈနဲ့ လိုအပ္သလိုဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ ေစမွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

- အလားတူ ျပည္သူနဲ့ ထိေတြ႕ေျဖရွင္းရတဲ့ထဲမွာ ေျမနဲ့အိမ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ ကိစၥေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ျကီးဌာနမ်ား အေနနဲ့ နိုင္ငံေတာ္က တိုက္ရိုက္ေကာ္မတီ ဖဲြ႕စည္း တာဝန္ေပးအပ္ ထိန္းသိမ္း ထားသည့္ ေျမ၊ အေဆာက္အဦမ်ားမွတစ္ပါး က်န္ဝန္ၾကီးဌာန အစီအစဉ္ျဖင့္ ရိွေနသည့္ အဝန္းအဝိုင္းအတြင္းမွ ေျမနွင့္ အေဆာက္အဦ မ်ားကို တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားက စီမံကိန္းေကာ္မရွင္သို့ တင္ျပအတည္ျပထားသည္ျမိဳ႕ ့္ျပစီမံကိန္းနွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးသို့ တင္ျပ လႊဲဲွြေျပာင္းေပးသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


- တိုင္းေဒသၾကီးနဲ့ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကလည္း ေျမနွင့္အိမ္ယာ စီမံခန့္ခဲြမႈမ်ားဟာ ျပသနာရႈပ္ေထြးတဲ့အတြက္ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ထိန္းေက်ာင္းေပးရတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ဌာနမ်ားရဲ့ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ရယူ ေတာင္းခံျခင္း မျပဳဘဲ တိုက္ရိုက္ စီမံခန့္ခဲြမႈ မျပဳလုပ္ပဲ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို့ ထိုသေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ အတူ အသံုးျပဳ ခြင့္ တင္ျပခြင့္ျပဳ ခ်က္ ရယူသြားဖို့ လိုပါတယ္။

အခ်ိဳ႔ေအာက္ေျချမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္ အဖဲြ့အစည္းမ်ားက သူ့နည္းသူ့ဟန္နွင့္ ရင္းနီွးျမဳပ္နံွမႈ လုပ္ငန္း ေနရာမ်ား ခ်ထားေပးျခင္း၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦ တိုးခဲ့်မႈမ်ားကို မသိရိွျခင္း၊ အခ်ိဳ႔ဓါတ္ဆီဆိုင္ ေနရာမ်ားကို ၄င္းတို့သေဘာနွင့္ ခ်ထားျခင္းေျကာင့္ ျပည္သူမ်ားနဲ့ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားျခင္းစတဲ့ ျပႆနာမ်ားကို ျကံုေတြ့ေနတဲ့ အတြက္ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားက ေျမ၊ အိမ္ယာကိစၥမ်ားနဲ့ ပတ္သတ္ျပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မူေတြကို ခ်မွတ္၍ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားရဲ့ ဥပေဒလုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားနဲ့အညီ ဖိဖိစီးစီးၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို့နဲ့ ယခင္ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ကိစၥမ်ား ကိုလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ျပီး စနစ္တက် ေျဖရွင္းသြားရန္နဲ့ မေျဖရွင္း နိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုအၾကံျပဳသံုးသပ္ တင္ျပဖို့လိုပါတယ္။

- ဒါေၾကာင္႔ နိုင္ငံေတာ္အေနနဲ့ ေျမယာခဲြေဝအသံုးခ်မႈ စိစစ္ေရး ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႔ စည္းေပးထားျပီး ျမဳို့ျပဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္မႈ စီမံကိန္းေတြမွာ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားဟာ အေရးၾကီးတဲ့အတြက္ ဥပေဒ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား အျမန္ေရးဆဲြ ျပဌာန္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ေအာင္ စီစဥ္လ်က္ ရိွပါသည္။


- တစ္ဖက္ကလည္း ျမန္မာနိုင္ငံကို လာေရာက္ ရင္းနီွးျမဳပ္ နံွၾကသူမ်ား အတြက္ အျခားနိုင္ငံမ်ားကဲ့သို့ အဆင္ေျပ ေခ်ာ ေမြ႕ျခင္း မရိွတဲ့ကိစၥမွာ ေျမေနရာရရိွေရး ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားေၾကာင္႔ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါဟာလည္း ျမိဳ႔ျပစီမံကိန္း ၾကိဳတင္ေရးဆဲြ မထားနိုင္လို့ ေပၚေပါက္ရတဲ့ ျပႆနာထဲမွာ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ နိုင္ငံေတာ္က ရင္းနီွးျမဳပ္နံွမႈ အပိုင္းမွာ ေျမယာနဲ့ပတ္သက္ျပီး ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းနွင့္အညီ ျဖစ္မွသာ ခြင္ျပဳုရမယ္လို့ အမိန့္ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအေနနဲ့ ရင္းနီွးျမဳပ္နံွမႈ အတြက္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေပးတိုင္းမွာ

- ရင္းနီွးျမဳပ္နံွမႈ ခြင့္ျပဳမည့္ေနရာသည္ျမိဳ႕ ျပစီမံကိန္းနွင့္ ညီညြတ္မႈ ရိွ/မရိွ

- ျပည္သူတို့၏ လူမႈစီးပြားေရးကို ထိခိုက္နိုင္မႈ ရိွ/မရိွ

- သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္နိုင္မႈ ရိွ/မရိွ

- ျမိဳ႔နယ္ေဒသ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနွင့္ ေဒသစီးပြားေရး ဖံြျဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္/မျဖစ္

စတဲ့အခ်က္ေတြကို ျမိဳ႔နယ္အဆင့္က ျပီးစလြယ္ တင္ျပတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ စနစ္တက် ကြင္းဆင္းစိစစ္ေလ့လာ သံုးသပ္ျပီးမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေပးဖို့လိုပါတယ္။

ျပည္သူေတြရဲ့ ရံုးကနားေတြနဲ့ ဆက္ဆံရတဲ့ ဒုကၡ၊ ဟိုရံုးေျပး ဒီရံုးေျပး အခိ်န္ကုန္ျပီး ပိုက္ဆံကုန္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြဟာ ေနရာတိုင္းမွာၾကားေနရျပီး ဒီေန့ျပည္သူေတြ အဆင္မေျပတဲ့ အထဲမွာ ဒီကိစၥဟာ ထိပ္တန္းက ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ အျခားနိုင္ငံေတြမွာ တစ္ေနရာတည္းမွာ ျပည္သူေတြ လုပ္ကိုင္ျပီးစီးမယ့္ ရံုးေပါင္းစံုမ်ားကို စုစည္းထားျပီး ေဆာင္ရြက္ေပးတာေတြ ေတြ႕ရိွရပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ရန္ကုန္နဲ့မႏၱေလးမွာ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ အေဆာက္အဦေတြထဲက တိုင္းအဆင့္ရံုးမ်ားကို ျပည္သူေတြ တစ္ေနရာတည္းနဲ့ ျပီးမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္္ေတြအတြက္ စုစည္းထားနိုင္ေအာင္ ရန္ကုန္တိုင္းနဲ့ မႏၱေလးတိုင္းအစိုးရနဲ့ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ျကီးဌာနမ်ား စီစဉ္ေပးဖို့ ေျပာၾကားလို ပါတယ္။ ဥပမာ - ကုန္သြယ္ေရးကိစၥ လုပ္တယ္ဆိုရင္ စီးပြားကူးသန္း၊ အေကာက္ခြန္၊ ဘဏ္၊ ဆိပ္ကမ္း ကိစၥရပ္ေတြကို တိုင္းအဆင့္ သို့မဟုတ္ ျမိဳ႔နယ္ အဆင့္ ရံုးေပါင္းစံု စုစည္းေပးျခင္းမ်ိဳး၊ အခ်ိဳ႔ပတ္စပို့၊ ဗီဇာကိစၥ နိုင္ငံျခားေရး၊ သတင္းတပ္ဖြဲ႕၊ လူဝင္မႈၾကီး ၾကပ္ေရး စသျဖင့္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ စုေပါင္းရံုးေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မွ ဒီေန့ျပည္သူေတြ ၾကံဳေတြ႕ ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားျပီး Good Governance, Clean Government အဆင့္ကို တက္လွမ္းနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နိဂံုး ခ်ဳပ္ အားျဖင့္ ဒီစီမံကိန္းေကာ္မရွင္က ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ မူဝါဒမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားနွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား အေသးစိတ္ ျပန္လည္ညိွနိွုင္းျပီး ေနာက္တစ္ၾကိမ္စီမံကိန္း ေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးမွာ တင္ျပသြား ၾကဖို့ ေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

0 comments:

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္