နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ေဒါက္တာဦးသိန္းစိန္ ယန္လင္း စိုက္ပိ်ဳးေရးနွင့္ သစ္ေတာတကၠသိုလ္၌ က်င္းပသည့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေဒါက္တာဘဲြ႕ ခီ်းျမွင့္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ေျပာႀကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္း

Wednesday, September 19, 2012

ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ေဖာ္ေဆာင္ ေနေသာ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဆင္းရဲနြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရး ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ားေႀကာင့္ မိမိအား ယခုကဲ့သို႕ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ေဒါက္တာဘဲြ႕ ေပးအပ္ခီ်းျမွင့္သည့္ အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ရိွျပီး လႈိက္လိႈက္လဲွလဲွ ဝမ္းေျမာက္ မိပါေျကာင္း၊ ဆင္းရဲနြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရးနွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးကို အမိ်ဳးသား စီမံကိန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါေျကာင္း၊ ထိုသို႕ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ စိုက္ပိ်ဳးေရးနိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ စိုက္ပိ်ဳးေရးက႑ ေခတ္မီဖြံ႕ျဖိဳးတိုး တက္ေရးကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွပါေျကာင္း၊ အမွန္ဆိုလွ်င္ ဤဂုဏ္ျပဳမႈနွင့္  ေအာင္ျမင္မႈကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားနွင့္ အတူ မွ်ေဝခံစားရမည္ ဆိုလွ်င္ မိမိ အတြက္ ပိုျပီးျပည့္စံုသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 စိုက္ပိ်ဳးေရးက႑တြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အေျခခံျပီး စိုက္ပိ်ဳးထုတ္လုပ္ေသာ စနစ္မွသည္ နည္းပညာအေျခခံကာ စိုက္ပိ်ဳး ထုတ္လုပ္ေသာ စနစ္ဆီသို႕ ေျပာင္းလဲကာ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ယင္းရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ ျဖန္႕ျဖဴးေပးေနေသာ တကၠသိုလ္နွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို အဆင့္ ျမွင့္တင္ေပးရန္နွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေရးႀကီးပါေျကာင္း၊ ယင္းတို႕အနက္ အေရးႀကီး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ မွန္ကန္ေသာ စိုက္ပိ်ဳးေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ အစီအစဉ္မ်ားနွင့္ စီမံကိန္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါေျကာင္း၊ ထို႕ေျကာင့္ မိမိတို႕အစိုးရအဖဲြ႕ အေနျဖင့္ စိုက္ပိ်ဳးေရး ဖြံ႕ျဖိဳးမႈနွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးနွင့္ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အဓိက လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါေၾကာင္း၊

 စိုက္ပိ်ဳးေရးပညာရပ္မ်ားကို သုေတသန ဓာတ္ခဲြခန္းမွသည္ လယ္ကြင္းမ်ားဆီသို႕ အေရာက္ ပို႕ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါေႀကာင္း၊ နည္းပညာေခတ္ျဖစ္သည့္ အတြက္ လယ္သမားမ်ား အႀကားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာမ်ား လြတ္လပ္စြာ ျပန္႕ပြားရန္ လိုသကဲ့သို႕လယ္သမား ဗဟိုျပဳနွင့္ လူထုအကိ်ဳး ေရွးရႈေသာဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါေႀကာင္း၊

 ေရဆင္းစိုက္ပို်းေရးတကၠသိုလ္နွင့္ ယန္လင္း စိုက္ပိ်ဳးေရးနွင့္ သစ္ေတာတကၠသိုလ္ တို႔အႀကား ေခတ္မီသိပၸံ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ တရုတ္နိုင္ငံ၏ နည္းပညာမ်ား ၿမန္မာနိုင္ငံသို႕ ေရာက္ရိွျပီး ၿမန္မာေတာင္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြမ္းေပးနိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ ဤတကၠသိုလ္နွစ္ခုၾကား ပညာေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အနာဂတ္တြင္ ပိုမိုခိုင္မာလာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

0 comments:

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္