နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးနွင့္ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈဆိုင္ရာ အေျခ အေနမ်ား ရွင္းလင္းျခင္းနွင့္ တရုတ္စီးပြားေရး ကုမၸဏီၾကီးမ်ား၏ အမွဳေဆာင္ အရာရိွ ခ်ဳပ္မ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေျပာႀကားခဲ့သည့္ မိန္႕ခြန္း

Friday, September 21, 2012

 နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က မိန္႕ခြန္းေျပာႀကားရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ယခု ထိပ္သီးအစည္းအေဝးနွင့္ ကုန္စည္ျပပဲြတို့ကို အလြန္ပင္ အေလးထားပါေႀကာင္း၊ တရုတ္နိုင္ငံသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေရးအျကီးဆံုး စီးပြားဖက္နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံျဖစ္ပါေႀကာင္း၊ နွစ္နိုင္ငံအႀကား ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈနွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏသည္ ရွင္သန္လ်က္ရိွပါေျကာင္း၊ ထို႕ျပင္ တရုတ္နိုင္ငံသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒုတိယေျမာက္ အၾကီးဆံု ကုန္သြယ္ဖက္ နိုင္ငံလည္း ျဖစ္ပါေႀကာင္း။

နွစ္နိုင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးသည္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနွစ္အတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၉ ဘီလီယံရိွျပီး ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ အားလံုး၏ ၈၉ ရာခိုင္နႈန္းရိွပါ ေျကာင္း၊ ယင္းတို႕အနက္ ျမန္မာနိုင္ငံက တရုတ္နိုင္ငံဘက္သို႕ တင္ပို႕သည့္ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၈၂ ဘီလီယံ ရိွျပီး တရုတ္နိုင္ငံဘက္မွ ဝယ္ယူတင္သြင္း သည့္ တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁၆ ဘီလီယံ ရိွပါေႀကာင္း၊ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈ အေနျဖင့္လည္း ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ႀသဂုတ္လအထိ တရုတ္နိုင္ငံသည္ စုစုေပါင္း ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၄ ဒသမ ၁၄ ဘီလီယံျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွသူမ်ား စာရင္းတြင္ ထိပ္ဆံုးက ရိွေနပါေႀကာင္း။

အာဆီယံ- တရုတ္လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈေဒသ ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ အာဆီယံ နွင့္ တရုတ္နိုင္ငံတို့အျကား ဆက္ဆံေရးတြင္ အေရးပါေသာ သမိုင္းမွတ္တိုင္ တစ္ခု ျဖစ္သကဲ့သို႕ ျမန္မာ-တရုတ္ ဆက္ဆံေရးတြင္လည္း အေရးပါပါေႀကာင္း၊ ယခုအခါ အာဆီယံ ေျခာက္နိုင္ငံနွင့္ တရုတ္နိုင္ငံတိုက သတ္မွတ္ေသာ ပံုမွန္လမ္းေႀကာင္းမွ ကုန္ပစၥည္းအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္၏ ၉၇ ရာခိုင္နႈန္းခန္႕ကို ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ အပါအဝင္ က်န္သည့္ အာဆီယံအဖဲြ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ လည္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ားနွင့္အညီ အခြန္အေကာက္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွပါေႀကာင္း။

အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားသည္ ပင္မအာဆီယံနွင့္ တရုတ္နိုင္ငံတို႕အႀကားတြင္ ေပါင္းကူး တံတားမ်ားသဖြယ္ တည္ရိွေနႀကပါေျကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အာဆီယံနွင့္ ကမၻာ့လူဦးေရ အမ်ားဆံုးနိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တရုတ္နိုင္ငံနွင့္ အိိႏိၵယနိုင္ငံတို႕အႀကားတြင္ ေပါင္းကူး တံတားသဖြယ္ ျဖစ္ေနပါေႀကာင္း၊ မိမိတို႕အစိုးရသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမႈဘဝအတြက္ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို မရပ္မနား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါေႀကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေျကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႕အေရးယူမႈ အမ်ားစုကို ဖယ္ရွားျပီး ျဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ကမၻာ့ဘဏ္၊ နိုင္ငံတကာေငြေႀကးရန္ပံုေငြအဖဲြ႕၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ စသည့္ ေငြေႀကးအဖြဲ႕ႀကီးမ်ားသည္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္လာေနႀကျပီျဖစ္ပါေႀကာင္း။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၾကြယ္ဝသည့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအျပင္ ျပည္ပမွ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွ သူမ်ားအတြက္ အားသာခ်က္၊ အေျခအေနေကာင္းမ်ားရိွသည့္ နိုင္ငံျဖစ္ပါေႀကာင္း၊ နိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈကို တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အကိ်ဳးစီးပြားကို မထိခိုက္ေစရန္၊ တိုင္းျပည္ ဂုဏ္သိကၡာကို မထိခိုက္ေစရန္၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို မထိခိုက္ေစရန္နွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မထိခိုက္ေစရန္ ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံျပီး ဖိတ္ေခၚ လ်က္ ရိွပါေႀကာင္းျဖင့္ ေျပာႀကားခဲ့သည္။


0 comments:

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္