နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ (၉) ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ - အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပဲြ ဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနား၌ ေျပာႀကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္း

Friday, September 21, 2012


 နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က မိန္႕ခြန္းေျပာႀကားရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္နိုင္ငံျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ယခုကုန္စည္ျပပဲြတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ အမိ်ဳးသား ျပခန္းကို ယခင္နွစ္မ်ားထက္ သံုးဆပိုမို က်ယ္ဝန္းသည့္ေနရာတြင္ အပိုင္းသံုးပိုင္း ခဲြ၍ ျပသထားပါေျကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို က႑အလိုက္ ယခင္နွစ္ကထက္ ပိုမိုျပီး စံုစံုလင္လင္ ခင္းက်င္းျပသထားပါေႀကာင္း၊ ၁၉၉၁ ခုနွစ္ အာဆီယံ နွင့္ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနိုင္ငံတို႕ ဆက္ဆံေရးစတင္ထူေထာင္ခဲ့စဥ္က စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈနွင့္ကုန္သြယ္ေရးကို ဗဟိုျပဳခဲ့ျပီး ဆက္လက္ခိုင္မာလာသည့္ ဆက္ဆံမႈသည္ နွစ္ဖက္အကိ်ဳးျဖစ္ထြန္းေစခဲ့ပါေႀကာင္း။

တရုတ္နွင့္အာဆီယံတို႕အႀကား ခင္မင္ရင္းနီွးေသာ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရးျမွင့္တင္ေရးနွင့္ က႑စံုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပါဝင္သည့္ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပဲြကို အာဆီယံအဖဲြ႔ဝင္နိုင္ငံမ်ားက အထူးအေလးထားပါ ေႀကာင္း၊ ဤကုန္စည္ျပပဲြသည္ တရုတ္-အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈေဒသ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္ အဓိကအခန္းက႑မွပါဝင္လ်က္ရိွပါေႀကာင္း။

ယခုနွစ္ တရုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပဲြ၏ အဓိကေခါင္းစဥ္ျဖစ္ေသာ သိပၸံနွင့္နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အခိ်န္အခါနွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ အလြန္သင့္ေလ်ာ္ သည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖစ္ပါေျကာင္း၊ ယခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံက နွစ္လိုဖြယ္ျမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ရတနာပံု ဆက္သြယ္ေရးျမိဳ႕ေတာ္သို႕ တရုတ္နွင့္အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားမွ သိပၸံနွင့္ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ား လာေရာက္ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွႀကရန္ ဖိတ္ေခၚပါေႀကာင္း။

ျပပဲြတြင္ ျပသမည့္ နည္းပညာ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ လယ္ယာစိုက္ပိ်ဳးေရး ထြက္ကုန္ မ်ားနွင့္ နည္းပညာမ်ားသည္ စိုက္ပိ်ဳးေရးကို အေျခခံသည့္ နိုင္ငံအားလံုးအတြက္ အကိ်ဳး ရိွေစမည္ ျဖစ္ပါေႀကာင္း၊ တရုတ္နိုင္ငံသည္ ၂၀၀၉ ခုနွစ္တြင္ အာဆီယံ၏ အၾကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္နိုင္ငံ ျဖစ္လာပါေႀကာင္း၊ နွစ္ဖက္အႀကား ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ နွစ္ကထက္ ၂၀၁၁ ခုနွစ္တြင္ ၂၀ ဒသမ ၉ ရာခိုင္နႈန္း တိုးတက္လာခဲ့ပါေႀကာင္း။

အာဆီယံသည္ တရုတ္နိုင္ငံ၏ တတိယအၾကီးဆံုးကုန္သြယ္ဖက္ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၁ ခုနွစ္ က အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ ကုန္သြယ္ေရးပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၁၁) ဘီလီယံ အသာရခဲ့ပါေႀကာင္း။ တရုတ္နိုင္ငံမွ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားသို႕ နိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈသည္ ၂၀၁၁ ခုနွစ္တြင္ ၂၀၁၀ ျပည့္နွစ္ကထက္ ရာခိုင္နႈန္း အားျဖင့္ (၁၀၀) ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္ သိသိသာသာ တိုးတက္လာပါေႀကာင္း၊ ယခုကဲ့သို့ ေကာင္းမြန္သည့္ အစဥ္အလာနွင့္ အရိွန္အဟုန္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသင့္ပါေႀကာင္း။

တရုတ္နိုင္ငံက ၂၀၁၅ ခုနွစ္ အာဆီယံ အသိုက္အဝန္း ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္နွင့္ အာဆီယံ ဗဟိုအခ်က္အျခာက်မႈကို ေထာက္ခံအားေပးမႈအတြက္ အထူးေက်နပ္ ေက်းဇူး တင္ရိွပါေႀကာင္း၊ အမွန္စင္စစ္ အာဆီယံနွင့္ တရုတ္နိုင္ငံတို့၏ ေဈးကြက္သည့္ ၾကီးမားပါေႀကာင္း၊ မိမိတို႕ နွစ္ဖက္စလံုးတြင္ ထူးျခားေသာ ကိုယ္ပိုင္ဝိေသသ လကၡဏာမ်ား ရိွႀကသည့္အျပင္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္နွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ စသည္တို႕လည္း အသီးသီးရိွႀကပါေႀကာင္း၊ ထို႔ျပင္ မိမိတို႕သည္ နိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးနွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ဗဟိုအခ်က္အျခာေဒသျဖစ္ လာျပီး လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ေနေသာ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ တည္ရိွေနပါေႀကာင္း၊ ထို႕ေႀကာင့္ မိမိတို႕ေဒသ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တိုးျမွင့္ရန္ အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးၾကီးပါေႀကာင္းျဖင့္ ေျပာႀကားသည္။
နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က မိန္႕ခြန္းေျပာျကားရာတြင္ ၂၀၀၂ ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာလအတြင္း ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံ၌ အာဆီယံနွင့္ တရုတ္နိုင္ငံတို႕အႀကား အလံုးစံု စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ႀကျပီးခိ်န္မွစ၍ နွစ္ဖက္ ကုန္သြယ္ေရးသည္ လ်င္ျမန္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးလာခဲ့ပါေႀကာင္း၊ သေဘာတူညီခ်က္ မူေဘာင္သည္ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပဲြ၊ တရုတ္-အာဆီယံ စီးပြားေရးနွင့္ ရင္းနီွး ျမွဳပ္နံွမႈ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးနွင့္ တရုတ္-အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈေဒသ အတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ပင္ ျဖစ္ပါေႀကာင္း။

တရုတ္- အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပဲြနွင့္အတူ ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ တရုတ္-အာဆီယံ စီးပြားေရးနွင့္ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၏ တိုးတက္မႈအေပၚ အားရ ေက်နပ္မိ ပါေႀကာင္း၊ နွစ္စဥ္ျပဳလုပ္သည့္ ဤအခမ္းအနားသည္ အာဆီယံနွင့္တရုတ္နိုင္ငံတို့၏ စီးပြားေရးနွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အစိုးရနွင့္ ပုဂၢလိ္ကက႑တို႕ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွေစပါေႀကာင္း၊ မိမိတို႕သည္ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ အကို်းရိွမည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ေပါင္းစပ္ဆက္သြယ္မႈ ျမွင့္တင္ေရးဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ႀကမည္ ျဖစ္ပါေႀကာင္း။

ေပါင္းစပ္ဆက္သြယ္မႈသည္ အာဆီယံအေနျဖင့္ အေလးထားသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈ၊ ခရီးသြားလာေရး၊ ျပည္သူမွ ျပည္သူမ်ား အႀကား ဖလွယ္မႈမ်ားနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ျမွင့္တင္ျခင္းမွ တစ္ဆင့္ အာဆီယံေဒသတြင္း ေပါင္းစပ္ဆက္သြယ္မႈ တိုးတက္ေစျခင္းသည္ အဖဲြ႔ဝင္နိုင္ငံမ်ား အားလံုးအတြက္ အကိ်ဳးျဖစ္ ထြန္းေစမည္ဟု ယံုႀကည္ပါေႀကာင္း၊ ဤခံယူခ်က္အေပၚ အေျခခံျပီး အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ အာဆီယံ ေပါင္းစပ္ဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာ မဟာစီမံကိန္းကို ၂၀၁၀ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ ဟႏိြဳင္းျမိဳ႕၌ ခ်မွတ္ခဲ့ႀကပါေႀကာင္း။

မဟာစီမံကိန္း၏ အေျခခံအခ်က္မွာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ဆက္သြယ္မႈျဖစ္ေသာ အားျဖည့္ထားသည့္ အေျခခံအေဆာက္အံုဖြံ႕ၿဖိ္ဳးမႈ၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ ဆက္သြယ္ မႈ ျဖစ္ေသာ ထိေရာက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားနွင့္ ျပည္သူမွ ျပည္သူအႀကား ေပါင္းစပ္ဆက္သြယ္မႈျဖစ္ေသာ စြမ္းအားျပည့္ဝသည့္ ျပည္သူမ်ား စသည္တို့မွ တစ္ဆင့္ အာဆီယံကို ဆက္စပ္ေပးေရးပင္ျဖစ္ပါေႀကာင္း။

အာဆီယံ ေပါင္းစပ္ဆက္သြယ္မႈ မဟာစီမံကိန္းကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အာဆီယံအေျခခံ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြကို ထူေထာင္ထားခဲ့ျပီးျဖစ္ပါေျကာင္း။ မေလးရွားနိုင္ငံ လာဘူဝမ္ျမို့တြင္ အေျခစိုက္မည့္ အာဆီယံအေျခခံ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အသံုးခ်ေရး အခန္းက႑မွ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ပါေႀကာင္း။

မဟာစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္နိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ပမွ မိတ္ဖက္မ်ားနွင့္ ပုဂၢလိကက႑ တို႕ကိုလည္း ဖိတ္ေခၚထားျပီး ျဖစ္ပါေျကာင္း၊ မိမိတို႕၏ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားေျကာင့္ အာဆီယံ ေပါင္းစပ္ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ မဟာစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို  ပံ့ပိုးေပးရန္ ေဆြးေႏြးဖက္နိုင္ငံမ်ား၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈကို ဆဲြဆာင္နိုင္ခဲ့ျပီး ကတိကဝတ္ မ်ားလည္း ရရိွခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါေႀကာင္း၊ အာဆီယံေပါင္းစပ္ဆက္သြယ္မႈ မဟာစီမံကိန္းကို အရိွန္ျမွင့္တင္ရန္ မဟာစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ တန္ဖိုးရိွေသာ အႀကံျပဳခ်က္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွေရးအတြက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြနွင့္ စာတမ္းဖတ္ပဲြ မ်ားကို က်င္းပခဲ့ပါေႀကာင္း။

အာဆီယံနွင့္ တရုတ္နိုင္ငံတို့သည္ ေပါင္းစပ္ဆက္သြယ္မႈ မဟာစီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွႀကပါေႀကာင္း၊ ယခင္နွစ္ နိုဝင္ဘာလက အင္ဒိုနီးရွား နိုင္ငံ ဘာလီျမို့၌ က်င္းပခဲ့သည့္ အာဆီယံ-တရုတ္ ေဆြးေႏြးဖက္ ဆက္ဆံေရး နွစ္ (၂၀) ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ က်င္းပခဲ့သည့္ (၁၄) ျကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ-တရုတ္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ အာဆီယံေပါင္းစပ္ဆက္သြယ္မႈ မဟာစီမံကိန္းကို ေထာက္ခံ ပံ့ပိုးေပးမည့္ တရုတ္နိုင္ငံ၏ ကတိကဝတ္ျပဳမႈကို အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားက ၾကိဳဆိုခဲ့ ႀကပါေႀကာင္း၊ ယခုအခါ ေပါင္းစပ္ဆက္သြယ္မႈ ညိွနိွုင္းေရးအဖဲြ႕တို႕သည္(၁၄) ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ-တရုတ္ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စတင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနႀကျပီ ျဖစ္ပါေႀကာင္း။

အာဆီယံေပါင္းစပ္ဆက္သြယ္မႈ မဟာစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွရာတြင္ အာဆီယံနွင့္တရုတ္နိုင္ငံတို့အျကား ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာနွင့္ ျပည္သူ မွ ျပည္သူ ေပါင္းစပ္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား တိုးတက္ေစေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေန မ်ား ဖန္တီးေပးခဲ့ပါေႀကာင္း။

အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားနွင့္ တရုတ္နိုင္ငံတို့သည္ သာယာမႈရိွသည့္အတြက္ နွစ္ဖက္စလံုးမွ ျပည္သူမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ ကူးလူးသြားလာေနျကျခင္း ျဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ နွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ သြားေရာက္ႀကသည့္ ခရီးသည္ အေရအတြက္သည္ ၁၅ သန္းသို႔ ေရာက္ရိွမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေႀကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ကို အာဆီယံ+ ၃ နိုင္ငံ ခရီးသြားနွစ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ဆီရမ္ရိျမိဳ႕ကို ၂၀၁၂ ခုနွစ္အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈျမိဳ႕ေတာ္ အျဖစ္လည္းေကာင္း လ်ာထားျခင္းတို႕အတြက္ ဝမ္းေျမာက္မိပါေႀကာင္း၊ ခရီးသြားေရးက႑ တိုးတက္လာျခင္းသည္ အာဆီယံနွင့္ တရုတ္နိုင္ငံရိွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းအျပင္ ကုန္သြယ္ေရးနွင့္ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈ ကဲ့သို႕ေသာ အျခား က႑မ်ား၌ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမည္ဟု ယံုႀကည္ ပါေႀကာင္း။

အာဆီယံေပါင္းစပ္ဆက္သြယ္မႈ မဟာစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးအတြက္ အာဆီယံနွင့္ တရုတ္နိုင္ငံတို႕အႀကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တိုးတက္လ်က္ရိွရာတြင္ ယခုနွစ္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၏ ေခါင္းစဥ္ျဖစ္သည့္ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္အကိ်ဳးရိွမည့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ေပါင္းစပ္ဆက္သြယ္မႈ ျမွင့္တင္ေရးကို အျပည့္အဝ ေထာက္ခံ သြားမည္ ျဖစ္ပါေႀကာင္း၊ မိမိတို႕၏ ပူးေပါင္းအားထုတ္မႈမ်ားနွင့္ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ အကိ်ဳးရိွမည့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကို ရရိွနိုင္မည္ျဖစ္ပါေႀကာင္း။

ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ တရုတ္နိုင္ငံတို႔၏ ကုန္သြယ္ေရး ဆက္ဆံမႈနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အသိေပးေျပာႀကားလိုပါေႀကာင္း၊ အာဆီယံနွင့္ တရုတ္နိုင္ငံတို႕ အႀကား စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုးသည္ ၂၀၁၀ ခုနွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃၂ ဘီလီယံ ရိွခဲ့ျပီး ျမန္မာနွင့္တရုတ္ ကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၃ ဘီလီယံသာ ရိွခဲ့သည့္အတြက္ အာဆီယံ - တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပါဝင္မႈ အခိ်ဳးအစားသည္ ၂ ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္သာ ရိွခဲ့ပါေႀကာင္း၊ ျမန္မာနွင့္ တရုတ္နိုင္ငံ တို႕သည္ အိမ္နီးခ်င္း နိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ကုန္သြယ္မႈ တိုးျမွင့္ရန္ ေကာင္းမြန္ ေသာ အလားအလာမ်ားရိွမည္ဟု ယံုႀကည္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာနွင့္ တရုတ္ နိုင္ငံတို႕အႀကား နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးသည္ တိုးတက္လ်က္ရိွျပီး ျမန္မာနိုင္ငံ မူဆယ္နွင့္ တရုတ္နိုင္ငံ ေရႊလီတို႕တြင္ ၂၀၀၁ ခုနွစ္မွ စတင္၍ ကုန္စည္ျပပဲြကို တစ္လွည့္စီ နွစ္စဥ္ က်င္းပလ်က္ ရိွပါေႀကာင္း၊ ယခုနွစ္ ကုန္စည္ျပပဲြကို ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ျပီး ျပပဲြတြင္ ပါဝင္ျပသရန္ တရုတ္နိုင္ငံမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚထားပါ ေႀကာင္း။

ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈ ျမွင့္တင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ နိုင္ငံျခား ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈ အခြင့္ အလမ္းမ်ားကိုလည္း ဖြင့္ေပးလ်က္ရိွျပီး နိုင္ငံတကာကမွ နိုင္ငံျခားရင္းနီွးျမွဳပ္နံွသူ မ်ားအား ဆဲြေဆာင္လ်က္ရိွပါေႀကာင္း၊ နိုင္ငံျခားရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈကို ဆဲြေဆာင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လြယ္ကူေစျခင္း၊ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား ေခ်ာေမြ႔ေစရန္ ေနခ်င္းျပီး စနစ္ျဖင့္ က်င့္သံုးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွ ပါေျကာင္း၊ နိုင္ငံျခားရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈ ဥပေဒမူၾကမ္း၊ အေရးၾကီး ကုန္စည္နွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ဥပေဒ၊ နိုင္ငံျခားသံုးေငြ စီမံခန္႕ခဲြမႈ ဥပေဒမ်ားကို လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ မၾကာမီက အတည္ ျပဳ ျပဌာန္းေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါေႀကာင္း။

စီးပြားေရးဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျမွင့္တင္နိုင္ေရးအတြက္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို နိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါေျကာင္း၊ ထို့ျပင္ရန္ကုန္တိုင္းေဒ သျကီးတြင္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မဟာစီမံကိန္း တစ္ခုရိွျပီး ျမန္မာနိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လည္း ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရး ဇုန္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေဒသတြင္းနွင့္ ေဒသျပင္ပတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ျငိမ္ေရးနွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈ ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အာဆီယံနွင့္ တရုတ္တို႕အႀကား နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည့္ မိမိတို႕၏ ကတိကဝတ္မ်ားကို ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳ လိုပါေႀကာင္းျဖင့္ ေျပာႀကားခဲ့သည္။


0 comments:

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္