ဝန္ႀကီးဌာနအမည္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း

Tuesday, September 6, 2011

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၆

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၈၃/၂ဝ၁၁ ကို ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

အဆိုပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ -

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး

အမိန္႔ေၾကာျငာစာ

အမွတ္၊ ၈၃/၂ဝ၁၁

၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၉ ရက္

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္)

ဝန္ႀကီးဌာနအမည္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း

ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္ အစညး္အေဝး၏ သေဘာတူညီခ်က္ အရ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန (Ministry of Forestry) ကို ပတ္ဝနး္က်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန (Ministry of Environmental Conservation and Forestry)အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လိုက္သည္။

(ပံု)သိန္းစိန္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

0 comments:

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္