ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

Friday, September 23, 2011


(က)

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးကို ေဖာက္ဖ်က္ခံရေၾကာင္း တိုင္ၾကားစာအား လက္ခံျခင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆး ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊

(ခ)

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ ခံရေၾကာင္း သတင္း အခ်က္အလက္ ရရိွပါက ယင္းအခ်က္ အလက္မ်ား မွန္ကန္ျခင္း ရိွ၊ မရိွ စံုစမ္း စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆး ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ ဌာန၊ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊

(ဂ)

ျမန္မာႏိုင္ငံက အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ားပါ အခြင့္ အေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀ ခံစားႏိုင္ျခင္း ရိွ၊ မရိွ စိစစ္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ တင္သြင္းမည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား အေပၚ အႀကံဉာဏ္ေပးျခင္း၊

(ဃ)

ျမန္မာႏိုင္ငံက အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ျခင္း မျပဳရေသးေသာ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပါ၀င္ရန္ သင့္၊ မသင့္ စိစစ္၍ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ အတူ တင္ျပျခင္း၊

(င)

လူ႔အခြင့္အေရး ျမႇင့္တင္ေရး၊ ကာကြယ္ေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(စ)

လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဘာသာရပ္ ဆိုင္ရာ အကူအညီေပးျခင္း၊

(ဆ)

လူ႔အခြင့္အေရး ျမႇင့္တင္ေရး၊ ကာကြယ္ေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူတို႔၏ အသိပညာ အဆင့္အတန္းကို ျမႇင့္တင္ ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ျခင္း၊ အကူအညီေပးျခင္း၊

(ဇ)

လူ႔အခြင့္အေရး ျမႇင့္တင္ေရး၊ ကာကြယ္ေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္ေသာ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္ေရး ေကာ္မရွင္သည္ မိမိ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားဆိုင္ရာ ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာတို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ တိုက္႐ိုက္ အစီရင္ခံရမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ ၀န္ထမ္း တစ္ဦး၏ အခြင့္ အာဏာမ်ားကို ရရိွေစရမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သည္ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ သက္ဆိုင္သူမ်ားကို ေခၚယူ စစ္ေဆး ေမးျမန္းႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုိအပ္ခ်က္အရ အထူး ကန္႔သတ္ခ်က္မွ အပ သက္ဆိုင္သည့္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားအား ေတာင္းေခၚ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။ အခင္းျဖစ္ အရပ္သို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သည္ မိမိ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ သက္ေသခံ အက္ဥေပဒ၊ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ က်င့္ထံုး ဥပေဒႏွင့္ တရားမက်င့္ထံုး ဥပေဒတို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအညီ က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အရ ေပးအပ္ထားေသာ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ သို႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္က တာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္း ခံရသူမ်ားအား ျပစ္မႈေၾကာင္း အရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားမေၾကာင္းအရ ေသာ္လည္းေကာင္း တရားစြဲဆိုျခင္း မရိွေစရ။

ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ သက္တမ္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ရာထူး သက္တမ္းအတိုင္း ျဖစ္ၿပီး သက္တမ္းႏွစ္ႀကိမ္အထိ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရိွသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သည္ မိမိ၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၅၃/၂၀၁၁)ကို ဤစာျဖင့္ လႊမ္းမိုး ပယ္ဖ်က္ လိုက္ပါသည္။ (မွတ္ခ်က္။ ယခင္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီး ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ေကာ္မတီကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

0 comments:

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္