ျမန္မာႏိုင္ငံ တံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္း

Thursday, September 29, 2011

ျမန္မာႏိုင္ငံ တံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒကို

ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂။)

၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြၽတ္လဆန္း ၂ ရက္

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္)

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။

၁။ ဤဥပေဒကို ျမန္မာႏိုင္ငံ တံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တံဆိပ္ေခါင္း အက္ဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ “President of the Republic of the Union of Myanmar may ” ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို “ Ministry of Finance and Revenue of the Union Government may, with the approval of the Union Government” ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထိုးရမည္။

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တံဆိပ္ေခါင္း အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ (၉)ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးရမည္ -

“(9)

Collector includes any Revenue Officer and any officer delegated by the Director General of the Internal Revenue Department;”

၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တံဆိပ္ေခါင္း အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၉ တြင္-

(က) ပုဒ္မခြဲ (က)၏ေနာက္၌ ပုဒ္မခြဲ (ခ)ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖည့္စြက္ရမည္ -

“(b)

amend or enhance all or any of the amounts or values, description of instruments and proper stamp duties mentioned in this Act including Schedule 1 annexed thereto, and”

( ခ ) ပုဒ္မခြဲ (ခ)ကို ပုဒ္မခြဲ (ဂ) အျဖစ္ ျပန္လည္ အမွတ္စဥ္ရမည္။

၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တံဆိပ္ေခါင္း အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂ဝ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးရမည္ -

“Duty for

any money

expressed in foreign currencies”

“20. Where an instrument is chargeable with ad valorem duty in respect of any money expressed in any currency other than that of the Republic of the Union of Myanmar, such duty shall be payable in that foreign currency at the rate of one par centurm on such amount or value instead of any proper stamp duty mentioned in schedule 1 annexed in this Act”

၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၄၉ တြင္ပါရွိေသာ “by the President of the Republic of tne Union of Myanmar” ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို “by the Ministry of Finance and Revenue of the Union Government, with the approval of the Union Government” ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထိုးရမည္။

၇။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၇ဝ၊ ပုဒ္မခြဲ(၁)ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးရမည္-

“Institution and conduct of prosecutions.”

“70.(1) No Prosecution in respect of any offence punishable under this Act shall be instituted without the prior sanction of the Ministry of Finance and Revenue of the Union Government.”

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ကြၽႏ္ုပ္လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။

(ပံု)သိန္းစိန္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

0 comments:

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္