အျမတ္ခြန္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည္ ့ ဥပေဒျပ႒ာန္း

Thursday, September 29, 2011

အျမတ္ခြန္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည္ ့ ဥပေဒျပ႒ာန္း

အျမတ္ခြန္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁။)

၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြၽတ္လဆန္း ၂ ရက္

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။

၁။ ဤဥပေဒကို အျမတ္ခြန္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။ (က) အျမတ္ခြန္ဥပေဒကို ဤဥပေဒျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

(ခ) ဤဥပေဒသည္ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္မွစ၍ အာဏာတည္ေစရမည္။

၃။

(က)

၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္မွစ၍ အျမတ္ခြန္ဥပေဒအရ စည္းၾကပ္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။


( ခ )

ပုဒ္မခြဲ (က)အရ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခြန္ထမ္းက အျမတ္ခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ အရ ေပးသြင္းထားေသာ အခြန္ကို ခုႏွိမ္ေပးရမည္။

၄။ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ စည္းၾကပ္ႏွစ္မတိုင္မီက အျမတ္ခြန္ဥပေဒအရ စည္းၾကပ္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ကိစၥရပ္မ်ားကို အျမတ္ခြန္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၅။ အျမတ္ခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ အရ ခြင့္ျပဳသည့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ားသည္ ဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳသည့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ား အျဖစ္ ဆက္လက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ ေစရမည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ကြၽႏ္ုပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။

(ပံု)သိန္းစိန္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

0 comments:

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္