႐ံုးခြန္အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည္ ့ ဥပေဒျပ႒ာန္း႐ံုးခြန္အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ

Thursday, September 29, 2011

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၅။)

၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြၽတ္လဆန္း ၂ ရက္

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။

၁။ ဤဥပေဒကို ႐ံုးခြန္အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။ ႐ံုးခြန္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅ ၌ ပါရွိေသာ “Clause (b) or clause (d)ဆိုသည့္ စကားရပ္ ကိုလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၂၂ ႏွင့္ ၂၃ တို႔ကိုလည္းေကာင္း ပယ္ဖ်က္ရမည္။

၃။ ႐ံုးခြန္အက္ဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ ၂ဝ မွအပ အျခားပုဒ္မမ်ားတြင္ပါရွိေသာ “President of the Republic of the Union of Myanmar may”ဆိုသည့္စကားရပ္ကို “Ministry of Finance and Revenue of the Union Government may, with the approval of the Union Government”ဆိုသည့္စကားရပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၂ဝ ၌ပါရွိေသာ “President of the Republic of the Union of Myanmar”ဆိုသည့္စကားရပ္ကို “the Union Government”ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း အသီးသီးအစားထိုးရမည္။

၄။ ႐ံုးခြန္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃၅ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးရမည္ -

35.

The Ministry of Finance and Revenue of the Union Government may, with the approval of the Union Government, by notification:


(a)

reduce or remit all or any of the fees mentioned in the First and Second Schedules of this Act.


(b)

amend or enhance all or any of the amounts or values, numbers or proper fees mentioned in this Act including those in Schedules annexed thereto.”

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ကြၽႏ္ုပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။

(ပံု)သိန္းစိန္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

0 comments:

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္