ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည္ ့ ဥပေဒျပ႒ာန္း

Thursday, September 29, 2011

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃။)

၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြၽတ္လဆန္း ၂ ရက္

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္)

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလုိက္သည္။

၁။ ဤဥပေဒကို ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။ ဤဥပေဒသည္ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္မွစ၍ အက်ဳိး သက္ေရာက္ေစရမည္။

၃။ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ ''ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တုိင္းအခြန္ ဦးစီးဌာနမွဴး''ဆုိသည့္ စကားရပ္ကို ''တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အခြန္ ဦးစီးဌာနမွဴး သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္႐ုံးဌာနမွဴး'' ဆုိသည့္ စကား ရပ္ျဖင့္ အသီးသီး အစားထိုးရမည္။

၄။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၃ တြင္-

(က)

ပုဒ္မခြဲ(ဃ)၌ ပါရွိေသာ ''ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက'' ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ''ပုဒ္မ ၆ အရျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနက'' ဆိုသည္ ့ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထိုးရမည္။

(ခ)

ပုဒ္မခြဲ(င)ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထုိးရမည္ -


''(င)

ေရာင္းရေငြဆုိသည္မွာ ကုန္စည္ကို လက္ငင္းျဖစ္ေစ၊ ေႂကြးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားဆုိင္းငံ့ စနစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ႀကိဳတင္ အေရာင္းစနစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေရာင္းခ်၍ ရေငြသုိ႔မဟုတ္ ရရန္ေငြကို ဆုိသည္။ ကုန္စည္ခ်င္း လဲလွယ္ျခင္း ျဖစ္လွ်င္ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ သတ္မွတ္သည့္ တန္ဖိုးကို ဆုိသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ကုန္စည္ကို ထည့္သြင္း ထုပ္ပိုးေသာ ပစၥည္း တန္ဖိုးလည္း ပါဝင္သည္။''

(ဂ)

ပုဒ္မခြဲ(တ)၏ ေနာက္၌ ပုဒ္မခြဲ(ထ)အျဖစ္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖည့္စြက္ရမည္ -


''(ထ)

ၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ အခြန္ထမ္းက ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ကို စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံရန္ တာဝန္ ေပးထားသည့္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ ဦးစီးဌာနမွဴး႐ုံး၏ တာဝန္ခံ အရာရွိကုိ ဆုိသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္႐ုံး၌ အခြန္စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံရန္ တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ ဦးစီးအရာ ရွိမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။''

၅။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၇ တြင္ပါရွိေသာ ''ဝန္ေဆာင္မႈရေငြ'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ ''ေဆာင္ရြက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရမည္။

၆။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၈ တြင္-

(က)

''ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ ''ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစား ထုိးရမည္။

(ခ)

ပုဒ္မခြဲ(ဂ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္(၂)၌ပါရွိေသာ ''စတင္ေသာႏွစ္အပါအဝင္ တစ္ဆက္တည္းသုံးႏွစ္အထိ'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ ''စီးပြားျဖစ္ စတင္ေသာေန႔မွ တစ္ဆက္တည္း၃၆ လအထိ'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစား ထုိးရမည္။

၇။ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁၊ ပုဒ္မခြဲ(က)ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ(ခ)တုိ႔တြင္ ပါရွိေသာ ''အခြန္က်သင့္ေသာ'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ အသီးသီးကုိ ပယ္ဖ်က္ရမည္။

၈။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄ တြင္-

(က)

ပုဒ္မခြဲ (ဂ) ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း အစားထိုးရမည္ -


''(ဂ)

အခြန္ထမ္းတင္ျပေသာ စာရင္း အေထာက္ အထားမ်ားမွ ေရာင္းရေငြ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈရေငြကုိ မွန္ကန္စြာ မရရွိႏိုင္လွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးသည္ လုိအပ္ေသာ အျခားသက္ေသခံ အေထာက္အထားမ်ားကုိ စိစစ္ၿပီး အခြန္စည္းၾကပ္ရမည္ ။''

(ခ)

ပုဒ္မခြဲ(ဂ)၏ေနာက္၌ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)အျဖစ္ ေအာက္ပါ အတုိင္း ျဖည့္စြက္ရမည္ -


''(ဃ)

အခြန္ထမ္းက ႏွစ္ခ်ဳပ္ ေၾကညာလႊာ ေပးပုိ႔ရန္၊ စာရင္း အေထာက္အထား တင္ျပရန္ သုိ႔မဟုတ္ လာေရာက္ အစစ္ အေဆးခံရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးသည္ ရရွိထားေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျချပဳ၍ အခြန္ကုိ ခန္႔မွန္း စည္းၾကပ္ ႏုိင္သည္။ အခြန္ မစည္းၾကပ္မီ မည္သူ႔ကုိမဆုိ ေခၚယူ စစ္ေဆးျခင္း၊ လိုအပ္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းယူျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။''

၉။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅၊ ပုဒ္မခဲြ(က)၊ (ခ)၊ (ဂ)ႏွင့္ (ဃ) တို႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးရမည္ -

''(က) ျပည္ပသို႔အၿပီးအပိုင္ထြက္ခြာသြားမည့္သူ၊

( ခ ) လုပ္ငန္းရပ္စဲသူ၊

( ဂ ) ေဖ်ာ္ေျဖမႈက်င္းပသူ။''

၁ဝ။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ တြင္-

(က) ပုဒ္မခဲြ(က)ကို ေအာက္ပါအတိုင္းအစားထိုးရမည္ -

''(က) အခြန္ထမ္းက မေက်နပ္လွ်င္ ေအာက္ပါသူမ်ားထံ အယူခံဝင္ႏိုင္သည္-

(၁)

အခြန္ က်ပ္သံုးေသာင္းထက္ ပိုလွ်င္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အခြန္ ဦးစီးဌာနမွဴး သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ဆိုင္ရာ အခြန္႐ံုးဌာနမွဴး၊

(၂)

တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္႐ံုးဌာနမွဴး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး အခြန္ က်ပ္တစ္သိန္းထက္ ပိုလွ်င္ အခြန္အယူခံ ခံုအဖဲြ႕၊

(၃)

အခြန္အယူခံခံုအဖဲြ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ ေပၚေပါက္သည့္ ဥပေဒေရးရာ ျပႆနာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊''

(ခ) ပုဒ္မခဲြ(စ)ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးရမည္ -

''(စ)

အခြန္သည္ က်ပ္ သံုးေသာင္းထက္ မပိုလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး၏ အမိန္႔သည္ လည္းေကာင္း၊ အခြန္သည္ က်ပ္တစ္သိန္းထက္ မပိုလွ်င္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္႐ံုးဌာနမွဴး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ လည္းေကာင္း၊ အခြန္သည္ က်ပ္တစ္သိန္း အထက္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒေရးရာ ျပႆနာ မေပၚေပါက္လွ်င္ အခြန္ အယူခံခံုအဖဲြ႕၏ အဆံုးအျဖတ္သည္ လည္းေကာင္း အၿပီးအျပတ္ ျဖစ္ေစရမည္။

၁၁။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒတြင္-

(က)

ပုဒ္မ ၂၁ ၌ပါရွိေသာ ''တစ္ဆယ္ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ မပုိေသာေငြကို ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ ေစႏုိင္သည္'' ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ''တစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာေငြကို ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ေစရမည္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရမည္။

(ခ)

ပုဒ္မ ၂၁-က ၌ပါရွိေသာ ''ျပည္ေထာင္စု အစုိးရက'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကို ''ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ ဝန္ႀကီးဌာနက'' ဆုိသည့္စကားရပ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ''က်သင့္အခြန္၏ တစ္ဆယ္ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ မပိုေသာေငြကို ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ေစႏုိင္သည္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကို ''က်သင့္အခြန္၏ တစ္ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာေငြကို ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ေစရမည္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း အစားထုိးရမည္။

၁၂။ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၂ တြင္ -

(က)

ပုဒ္မခြဲ(က) ပုဒ္မခြဲငယ္(၃)၌ပါရွိေသာ ''တစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ငါးေထာင္အထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ အျပစ္ေပးႏုိင္သည္'' ဆုိသည့္စကားရပ္ကို ''တစ္ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္သိန္း ထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရမည္။

(ခ)

ပုဒ္မခြဲ(ခ)၌ပါရွိေသာ ''သုံးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္ေသာင္းအထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးကို ျဖစ္ေစ အျပစ္ေပးႏုိင္သည္'' ဆုိသည့္စကားရပ္ကို ''သုံးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သုံးသိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္။'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရမည္။

၁၃။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇ တြင္ ပုဒ္မခြဲ(က)ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထုိးရမည္ -

''(က)

ကုန္စည္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကိုေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ႏုိင္ငံျခားေငြရရွိလွ်င္ ယင္းႏုိင္ငံျခားေငြအေပၚ က်သင့္ေစရမည့္ အခြန္ ႏႈန္းကို သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။''

၁၄။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၈၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း အစားထုိးရမည္ -

''(ခ)

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ရေငြအမ်ဳိးအစား တစ္ရပ္ရပ္ အတြက္ ျဖစ္ေစ၊ အခြန္ထမ္း အမ်ဳိးအစား တစ္ခုခုအတြက္ ျဖစ္ေစ ဤဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)အရ ေတာင္းခံသည့္အခါ တင္ျပႏုိင္ရန္ မည္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည့္ စာရင္းမ်ား ထားရွိရမည္ကုိ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။''

၁၅။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၉ ကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးရမည္ -

''၂၉။

ဤဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ထေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနသည္-


(က)

လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း သုိ႔မဟုတ္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။


( ခ )

လုိအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။''

၁၆။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၃၁ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၂ တုိ႔ကုိ ပယ္ဖ်က္ရမည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ကြၽႏု္ပ္လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။

(ပုံ)သိန္းစိန္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

0 comments:

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္