ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္း

Monday, September 5, 2011

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၅

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၃၄/၂ဝ၁၁)ကို ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

အဆိုပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ -

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕

အမိန္႔ေၾကာျ္ငာစာ

(အမွတ္၊ ၃၄/၂ဝ၁၁)

၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၈ ရက္

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတို႔အား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္ -

(က)

ဦးဝင္းျမ

ဥကၠဌ


သံအမတ္ႀကီး(အၿငိမ္းစား)


( ခ )

ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ

ဒုတိယဥကၠ႒


သံအမတ္ႀကီး(အၿငိမ္းစား)


( ဂ )

ဦးထြန္းေအာင္ခ်ိန္

အဖြဲ႕ဝင္


ပါေမာကၡ(အၿငိမ္းစား)သမိုင္းဌာန


(ဃ)

ဦးလွျမင့္

အဖြဲ႕ဝင္


သံအမတ္ႀကီး(အၿငိမ္းစား)


( င )

ဦးသန္းေဆြ

အဖြဲ႕ဝင္


ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(အၿငိမ္းစား)သစ္ေတာဦးစီးဌာန


(စ)

ေဒါက္တာဥာဏ္ေဇာ္

အဖြဲ႕ဝင္


ျပည္နယ္ဆရာဝန္ႀကီး(အၿငိမ္းစား)


(ဆ)

ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းႏြဲ႕

အဖြဲ႔ဝင္


ပါေမာကၡ(အၿငိမ္းစား)ဥပေဒပညာဌာန


( ဇ )

ေဒၚေစာခင္ႀကီး

အဖြဲ႕ဝင္


ပါေမာကၡ(အၿငိမ္းစား)ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးပညာဌာန


(စ် )

ဦးတင္ညိဳ

အဖြဲ႕ဝင္


ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(အၿငိမ္းစား)အေျခခံပညာဦးစီးဌာန


(ည)

ဦးခြထီးရို

အဖြဲ႕ဝင္


ျပည္နယ္ဥပေဒအရာရိွ (အၿငိမ္းစား)


( ဋ )

ဦးခင္ေမာင္ေလး

အဖြဲ႕ဝင္


ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(အၿငိမ္းစား)အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန


( ဌ )

ဦးလဖိုင္ေဇာ္ဂြန္း

အဖြဲ႕ဝင္


သံမွဴးႀကီး(အၿငိမ္းစား)


(ဍ)

ဦးၫႊန္႔ေဆြ

အဖြဲ႕ဝင္


ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(အၿငိမ္းစား)ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန


( ဎ )

ေဒၚစန္းစန္း

အဖြဲ႕ဝင္


ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(အၿငိမ္းစား)အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန


(ဏ)

ဦးစစ္ၿမိဳင္

အတြင္းေရးမွဴး


ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(အၿငိမ္းစား)လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန


အမိန္႔အရ

(တင္မ်ဳိးၾကည္)

အတြင္းေရးမွဴး

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕

0 comments:

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္