ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည္ ့ ဥပေဒျပ႒ာန္း

Thursday, September 29, 2011

ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄။)

၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြၽတ္လဆန္း ၂ ရက္

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္)

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလုိက္သည္။

၁။ ဤဥပေဒကို ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။ ဤဥပေဒသည္ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္မွစ၍ အက်ဳိး သက္ေရာက္ေစရမည္။

၃။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ -

(က)

''စည္းၾကပ္မႈအဖဲြ႕''ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ''ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ ဦးစီးဌာနမွဴး'' ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အသီးသီး အစားထိုးရမည္။

(ခ)

''ပထမ အယူခံအဖဲြ႕''ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ''တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ဆိုင္ရာ အခြန္႐ံုးဌာနမွဴး'' ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အသီးသီးအစားထိုးရမည္။

(ဂ)

''ဒုတိယအယူခံအဖဲြ႕''ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ''အခြန္အယူခံခံုအဖဲြ႕'' ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အသီးသီး အစားထိုးရမည္။

၄။ ဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခဲြ(ည)ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးရမည္ -

''(ည)

ပုဂၢိဳလ္စု ဆိုသည္တြင္ အစုစပ္လုပ္ငန္း၊ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သည့္ လုပ္ငန္း၊ ကုမၸဏီ၊ တစ္ဦးခ်င္း ပုဂၢိဳလ္တို႔ စုေပါင္းထားသည့္ အဖဲြ႕အစည္း၊ တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ မွတ္ပံုတင္၍ ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ အဖဲြ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ အသင္းအဖဲြ႕၊ သမဝါယမအသင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္သည္။''

၅။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခဲြ(ဒ)၏ ေနာက္တြင္ ပုဒ္မခဲြ(ဓ)၊ ပုဒ္မခဲြ(န)တို႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖည့္စြက္ရမည္-

''( ဓ )

ၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ အခြန္ထမ္းက ေပးေဆာင္ ရမည့္အခြန္ကို စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံရန္ တာဝန္ ေပးထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး႐ုံး၏ တာဝန္ခံ အရာရွိကိုဆုိသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္႐ုံး၌ အခြန္စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံရန္ တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ ဦးစီးအရာရွိမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

(န)

ပ်က္ကြက္သူဆုိသည္မွာ ေအာက္ပါတုိ႔ကိုဆိုသည္ -


(၁)

ဤဥပေဒအရ ေတာင္းခံထားသည့္ အခြန္အားလုံးကို ျဖစ္ေစ၊ တခ်ဳိ႕တစ္ဝက္ ကိုျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ထားသည့္ သို႔မဟုတ္ တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ ေပးထားသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္သူ၊


(၂)

ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ အတုိင္း အခြန္ကို ပင္ရင္းမွ ႏုတ္ယူေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္သူ။''

၆။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္ခြဲ (ဂ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၂) (ဂဂ)တြင္ ပါရွိေသာ ''အခြန္ထမ္း သို႔မဟု တ္ အိမ္ေထာင္ဖက္၏ အသက္အာမခံ'' ဆုိသည့္ စကားရပ္အစား ''အခြန္ထမ္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္၏ အသက္အာမခံ'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရမည္။

၇။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇ တြင္ပါရွိေသာ ''ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကို ''ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီး ဌာနသည္'' ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရမည္။

၈။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ ပါ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထုိးရမည္-

''ရွင္းလင္းခ်က္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဆုိသည္တြင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား၊ ေငြေခ်း စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒီဘင္ခ်ာ လက္မွတ္မ်ား အပါအဝင္ အတိုးေငြရရန္ အတြက္ ေငြျမႇဳပ္ႏွံျခင္းတုိ႔လည္း ပါဝင္ သည္။''

၉။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၊ ပုဒ္မခြဲ(က)၏ ေနာက္တြင္ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖည့္စြက္ရမည္-

''ရွင္းလင္းခ်က္။

ေျမ သို႔မဟုတ္ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအုံ ငွားရမ္းျခင္း ဆုိရာတြင္ ကိုယ္ပိုင္ မဟုတ္သည့္ ေျမ သို႔မဟုတ္ ေျမႏွင့္ အေဆာက္ အအုံအား ထပ္ဆင့္ ငွားရမ္းျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။''

၁ဝ။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃ တြင္ ပါရွိေသာ ''ေရာင္းခ်ျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းျခင္း'' ဆုိသည့္ စကားရပ္အစား ''ေရာင္းခ်ျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခား တစ္နည္းနည္းျဖင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္း'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရမည္။

၁၁။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅ ကို ေအာက္ပါအတုိင္း အစားထုိးရမည္-

''၁၅။

(က)

မည္သူမဆုိ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း အခြန္ စည္းၾကပ္ ထိုက္ေသာ စုစုေပါင္းဝင္ေငြ သို႔မဟုတ္ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြရွိလွ်င္ ထိုသုိ႔ ဝင္ေငြရရွိခ်ိန္၌ ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိေစရမည္။


( ခ )

မည္သူ႔အားမဆုိ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ အတြင္း အခြန္ စည္းၾကပ္ ထုိက္ေသာ စုစုေပါင္းဝင္ေငြ သုိ႔မဟုတ္ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြ ရွိသည္ဟု ယူဆလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီး ဌာနမွဴးသည္ ရရွိထားသည့္ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ားေပၚ အေျချပဳလ်က္ ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရန္ ေတာင္းခံႏိုင္သည္။''

၁၂။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆ တြင္-

(က)

ပုဒ္မခြဲ(က)၌ ''သုိ႔ရာတြင္ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြ ျဖစ္ပါက အေျခပစၥည္းကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခား တစ္နည္းနည္းျဖင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္း ျပဳသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း အခြန္ ေပးေဆာင္ရမည္။''ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ ျဖည့္စြက္ရမည္။

(ခ)

ပုဒ္မခြဲ(င)၌ ပါရွိေသာ ''ျပည္ေထာင္စု အစုိးရက အမိန္႔ေၾကာ္ ျငာစာ ထုတ္ျပန္၍'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ ''ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္၍'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရမည္။

(ဂ)

ပုဒ္မခြဲ (ဆ)၌ ''ယင္းသုိ႔ ပ်က္ကြက္သည့္ အတြက္ ေပးေဆာင္ရမည့္ ဒဏ္ေငြကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ သတ္မွတ္ ႏုိင္သည္။'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကို ျဖည့္စြက္ရမည္။

(ဃ)

ပုဒ္မခြဲ(ဇ)၌ ပါရွိေသာ ''တစ္ဆယ္ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မပိုေသာေငြကုိ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ ေစႏုိင္သည္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ ''တစ္ဆယ္ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ေငြကုိ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ေစရမည္။'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရမည္။

၁၃။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၂ တို႔တြင္ ပါရွိေသာ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ ရမည္။

၁၄။ ဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ ၂၁၊ ပုဒ္မခြဲ(က)၊ ပုဒ္ မ ၃၃ ၏ ရွင္းလင္းခ်က္၊ ပုဒ္မ ၃၅ ၏ ရွင္းလင္းခ်က္၊ ပုဒ္မ ၃၈၊ ပုဒ္မခြဲ(က)၊ ပုဒ္မ ၄၇၊ ပုဒ္မခြဲ(ဂ) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅ဝ တို႔တြင္ ပါရွိေသာ ''ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ''ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ''ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ ဝန္ႀကီးဌာန''ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အသီးသီးအစားထိုးရမည္။

၁၅။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂၊ ပုဒ္မခြဲ(က)တြင္ ပါရွိေသာ ''ျမန္မာႏိုင္ငံ အျမတ္ခြန္ အက္ဥပေဒအရ ျဖစ္ေစ၊ ဤဥပေဒအရ ျဖစ္ေစ၊''ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ''ဤ ဥပေဒအရ''ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထိုးရမည္။

၁၆။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၁ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးရမည္-

''၃၁။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္-


(က)

အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္ကိစၥ ပါဝင္ေသာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ ခ်ဳပ္ဆိုပါက ဤဥပေဒပါ အျခား ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ မည္သို႔ပင္ပါရွိ ေစကာမူ ယင္းစာခ်ဳပ္ပါ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။


(ခ)

အဆိုပါစာခ်ဳပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာႏိုင္သည္။''

၁၇။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ) ႏွင့္ (ဃ)တို႔တြင္ ပါရွိေသာ ''အယူခံအဖြဲ႕''ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ''တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ဆိုင္ရာ အခြန္႐ုံးဌာနမွဴး''ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အသီးသီး အစားထိုးရမည္။

၁၈။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒတြင္-

(က)

ပုဒ္မ ၃၃၊ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)တြင္ ပါရွိေသာ ''ေငြက်ပ္တစ္ရာ''ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ''ေငြက်ပ္ တစ္ေထာင္''ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထိုးရမည္။

(ခ)

ပုဒ္မ ၃၃-က တြင္ ပါရွိေသာ ''က်ပ္ ၅ဝဝ အထိ ျဖစ္လွ်င္''ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ''က်ပ္သုံးေသာင္းထက္ မပိုလွ်င္''ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင္ ့လည္းေကာင္း၊ ''က်ပ္ ၁ဝဝဝဝ အထိ ျဖစ္လွ်င္''ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ''က်ပ္တစ္သိန္းထက္ မပိုလွ်င္ ''ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း အသီးသီး အစားထိုးရမည္။

(ဂ)

ပုဒ္မ ၃၈၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)တြင္ ပါရွိေသာ ''က်ပ္တစ္ေသာင္းအထိ'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကို ''က်ပ္တစ္သိန္းထက္ မပိုေသာ'' ဆုိသည့္စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရမည္။

၁၉။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၂ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၄တို႔တြင္ ပါရွိေသာ ''ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက တာဝန္ လႊဲအပ္ေသာ အဖြ႕ဲမ်ားသည္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကို ''ၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး၊ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ဆုိင္ရာ အခြန္႐ုံးဌာနမွဴးတုိ႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၇ အရ ဖြဲ႕စည္းေသာ အဖြဲ႕ႏွင့္ လႊဲအပ္ တာဝန္ ေပးအပ္ျခင္း ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ လည္းေကာင္း'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အသီးသီး အစားထုိးရမည္။

၂ဝ။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးရမည္-

''၄၃။

ၿမဳိ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး၊ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ဆုိင္ရာ အခြန္႐ုံးဌာနမွဴးတုိ႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၇ အရ ဖြဲ႕စည္းေသာ အဖြဲ႕ႏွင့္ လႊဲအပ္တာဝန္ ေပးျခင္းခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ လည္းေကာင္း ဤဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရားမ က်င့္ထုံးဥပေဒအရ တရား႐ုံးသို႔ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရရွိေစရမည္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းပုဂၢိဳလ္ သု႔ိမဟုတ္ အဖြဲ႕မ်ားအား လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ တရား႐ုံးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။''

၂၁။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္ မ ၄၅ တြင္ -

(က)

စာကိုယ္၌ပါရွိေသာ ''ယင္းအဖြဲ႕'' ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ''ယင္းပုဂၢိဳလ္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရမည္။

(ခ)

ပုဒ္မခြ ဲ(ခ)၏ေနာက္တြင္ ပုဒ္ခြဲ(ဂ)ႏွင့္(ဃ)တုိ႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖည့္စြက္ရမည္-


“(ဂ)

ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးသည္ ပုဒ္မခြဲ(က)ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ(ခ)တို႔ပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္႐ုံးဌာနမွဴးထံ ႀကိဳတင္တင္ျပ၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥ ေပၚေပါက္ပါက သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးထံမွ ရွာေဖြဝရမ္းေတာင္းခံ၍ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ သည္။ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးႏွင့္ သက္ဆုိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္႐ုံးဌာနမွဴးတို႔ထံ အျမန္ဆုံးအစီရင္ခံတင္ျပရမည္။


(ဃ)

ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ (ခ)တုိ႔ပါ ကိစၥ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ သက္ဆုိင္ေသာ အခြန္ထမ္း သုိ႔မဟုတ္ ၄င္း၏ ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ သက္ေသ ႏွစ္ဦးတုိ႔၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ျဖစ္ေစရမည္။''

၂၂။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒတြင္-

(က)

ပုဒ္မ ၄၆၊ ပုဒ္မခြဲ(က)၌ ပါရွိေသာ ''သုိ႔မဟုတ္ အယူခံအဖြဲ႕သည္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၇၊ ပုဒ္မခြဲ (က)၌ ပါရွိေသာ ''သုိ႔မဟုတ္ အယူခံအဖြဲ႕က'' ဆုိသည့္စကားရပ္ တုိ႔ကုိ ပယ္ဖ်က္ရမည္၊

(ခ)

ပုဒ္မ ၄၆၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္(၁)တြင္ ပါရွိေသာ ''ပုဒ္မ ၇ အရ ဖြဲ႕စည္းထားေသာအဖြဲ႕'' ဆုိသည့္စကားရပ္ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၄၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္(၂) တြင္ ပါရွိေသာ ''အဖြဲ႕'' ဆုိသည့္ စကားရပ္တုိ႔ကုိ ''ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးသည္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရမည္။

၂၃။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၁ ကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထုိးရမည္-

''၅၁။

ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနသည္-


(က)

လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္၊


(ခ)

လိုအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ ႏုိင္သည္။''

၂၄။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၂၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း အစားထုိးရမည္-

''(ခ)

ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဝင္ေငြအမ်ဳိးအစား တစ္ရပ္ရပ္ အတြက္ျဖစ္ေစ၊ အခြန္ထမ္းအမ်ဳိးအစား တစ္ခုခုအတြက္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည့္ စာရင္းပုံ စံမ်ားထားရွိရမည္ကို အမိန္႔ေၾကာ္ ျငာစာ ထုတ္ျပန္၍ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။''

၂၅။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ ''အခန္း (၁၈)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအျမတ္ခြန္အက္ဥပေဒ အက်ဳိး သက္ေရာက္သည့္ စည္းၾကပ္ႏွစ္မ်ား'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ပုဒ္မ ၅၉ ကုိ ေအာက္ပါ အတုိင္း အစားထုိးရမည္-

''၅၉။

ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းထံမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္အခြန္အနက္ က်ပ္ေငြျဖင့္ ေကာက္ခံရေငြကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕က ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ သတ္မွတ္ေသာ ရာခိုင္ႏႈန္း အခ်ဳိးအတုိင္း သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ရန္ပုံေငြသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးသြင္း ႏိုင္သည္။''

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ကြၽႏု္ပ္လက္မွတ္ ေရးထုိးသည္။

(ပုံ)သိန္းစိန္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

0 comments:

 
MYANMAR GAZETTE - မီးျပတုိက္